Trečiadienis, 2021 m. balandžio 14 d.

Taip da­vė kumš­čiais, kad net lū­žo vei­do kau­lai

Ge­gu­žės 7 die­ną at­pil­do už blo­gus dar­bus su­lau­kė du jau­nuo­liai – Žil­vi­nas Bid­va (gim. 2000 m.) ir Ar­tū­ras Žu­tau­tas (gim. 1997 m.). Mi­nė­ti as­me­nys prieš ke­lis mė­ne­sius Plun­gė­je, A. Ju­cio gat­vė­je, taip pri­mu­šė ki­tą jau­ną vy­rą, kad šiam net bu­vo su­lau­žy­ti vei­do kau­lai.

Nu­si­kal­ti­mas įvyk­dy­tas 2019 m. gruo­džio 14-osios nak­tį, apie 4 va­lan­dą.
Teis­mas nu­sta­tė, jog kal­ti­na­mie­ji Ž. Bid­va ir A. Žu­tau­tas, veik­da­mi ben­dri­nin­kų gru­pe, gat­vė­je ki­lu­sio kon­flik­to me­tu ne­sun­kiai su­ža­lo­jo žmo­gų: abu kumš­čiais ap­tal­žė D. M. (gim. 1995 m.) vei­dą. Jau­nas vy­ras nuo smū­gių par­kri­to ant že­mės.
Me­di­kai diag­no­za­vo, jog nu­ken­tė­ju­sia­jam D. M. pa­da­ry­ta kai­rio­jo ant­akio muš­ti­nė žaiz­da, dau­gy­bi­niai vei­do odos nu­broz­di­ni­mai, po­odi­nės minkš­tų­jų au­di­nių krau­jos­ru­vos, dau­gy­bi­niai vei­do kau­lų (kai­rio skruos­ti­kau­lio, vir­šu­ti­nio žan­di­kau­lio kai­rio žan­di­nio an­čio, kai­rės aki­duo­bės šo­ni­nės sie­ne­lės ir kai­rio smil­kin­kau­lio skruos­ti­nės atau­gos) lū­žiai, vir­šu­ti­nių ke­lių dan­tų da­li­nis iš­ni­ri­mas bei gal­vos sme­ge­nų su­krė­ti­mas.
Mi­nė­ti su­ža­lo­ji­mai ati­ti­ko ne­sun­kų svei­ka­tos su­trik­dy­mą, abu mu­šei­kos bu­vo tei­sia­mi pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 138 str. 1 da­lį.
Nu­ken­tė­ju­sio­jo gy­dy­mas te­ri­to­ri­nei li­go­nių ka­sai kai­na­vo 1811 eu­rų – toks ci­vi­li­nis ieš­ki­nys bu­vo pa­teik­tas kal­ti­na­mie­siems.
Abu as­me­nys pri­si­pa­ži­no su­mu­šę D. M. ir gai­lė­jo­si. Dėl to pa­skir­tos baus­mės iš­kart su­ma­žin­tos treč­da­liu. Jų at­sa­ko­my­bę sun­ki­nan­čio­mis ap­lin­ky­bė­mis pri­pa­žin­ti­na tai, kad nu­si­kals­ta­mą vei­ką pa­da­rė veik­da­mi ben­dri­nin­kų gru­pė­je bei ap­svai­gę nuo al­ko­ho­lio.
Ž. Bid­va ne­dir­ba, anks­čiau yra teis­tas už ki­to­kio po­bū­džio nu­si­kals­ta­mą vei­ką, tu­ri ga­lio­jan­čių ad­mi­nist­ra­ci­nių nuo­bau­dų. A. Žu­tau­tas dir­ba, anks­čiau ne­teis­tas – jo at­žvil­giu šių me­tų ko­vo 30-ąją bu­vo nu­trauk­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mo. Taip pat yra baus­tas ad­mi­nist­ra­ci­ne tvar­ka.
Teis­mas Ž. Bid­vai sky­rė lais­vės ap­ri­bo­ji­mo baus­mę 6 mė­ne­siams su įpa­rei­go­ji­mu vi­są baus­mės at­li­ki­mo lai­ko­tar­pį nuo 22 va­lan­dos iki 6 va­lan­dos bū­ti na­muo­se bei nu­ro­dė pra­dė­ti dirb­ti ar bent už­si­re­gist­ruo­ti Už­im­tu­mo tar­ny­bo­je. A. Žu­tau­tui skir­ta to­kia pa­ti baus­mė, tik jis įpa­rei­go­tas tęs­ti dar­bą.
Taip pat jau­nuo­liai tu­rės per pu­sę pa­deng­ti li­go­nių ka­sų ieš­ki­nį, abu įpa­rei­go­ti vi­są baus­mės vyk­dy­mo lai­ko­tar­pį ne­var­to­ti svai­ga­lų.
Ne­su­tik­da­mi su teis­mo bau­džia­muo­ju įsa­ky­mu pa­skir­ta baus­me ra­šy­ti­niu bū­du, per 14 die­nų nu­teis­tie­ji dar ga­li pra­šy­ti, kad by­los nag­ri­nė­ji­mas bū­tų su­reng­tas teis­me žo­džiu.

Li­na MOTUŽIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai