Pirmadienis, 2021 m. spalio 25 d.

Links­mi­no­si dau­žy­da­mas au­to­mo­bi­lių lan­gus

Dėl to, kad ko­vo 1-osos nak­tį Plun­gė­je, A. Ju­cio gat­vė­je, ak­me­ni­mis dau­žė au­to­mo­bi­lių lan­gus, Ar­tū­ras Pet­ri­kas (gim. 1989 m.) ge­gu­žės 6 die­ną už­si­dir­bo dar vie­ną teis­tu­mą. Pra­ei­ty­je jau teis­tas vy­ras pir­mą­ją pa­va­sa­rio nak­tį kaž­ko su­py­kęs py­lė į „BMW“ ir „Volks­wa­gen“ ma­ši­nų stik­lus.

Bau­džia­mo­ji by­la dėl vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mo (BK 284 str.) iš­nag­ri­nė­ta ra­šy­ti­nio pro­ce­so tvar­ka, kal­ti­na­mo­jo at­žvil­giu su­ra­šy­tas bau­džia­ma­sis įsa­ky­mas.
A. Pet­ri­kas kal­tin­tas dėl dvie­jų chu­li­ga­niš­kų epi­zo­dų, abu iš­puo­liai įvyk­dy­ti ko­vo 1-osios nak­tį, A. Ju­cio gat­vė­je.
Teis­mas nu­sta­tė, jog bū­da­mas ap­svai­gęs nuo al­ko­ho­lio, mi­nė­tas as­muo įžū­liais ir van­da­liš­kais veiks­mais, pa­si­reiš­ku­siais sve­ti­mo tur­to su­ga­di­ni­mu, de­monst­ra­vo ne­pa­gar­bą ap­lin­ki­niams ir su­trik­dė vi­suo­me­nės rim­tį bei tvar­ką.
Pir­mu at­ve­ju A. Pet­ri­kas mes­da­mas ak­me­nį iš­dau­žė M. M. pri­klau­san­čio au­to­mo­bi­lio „BMW 535“ prie­ki­nį de­ši­nės pu­sės du­re­lių lan­go stik­lą, ku­rio ver­tė 120 eu­rų, bei su­ga­di­no stat­rams­tį, ku­rio ver­tė 400 eu­rų. Iš vi­so nu­ken­tė­ju­sy­sis pa­ty­rė 520 eu­rų ža­lą.
An­tru at­ve­ju chu­li­ga­nas ak­me­nį pa­lei­do į M. V. pri­klau­san­tį au­to­mo­bi­lį „VW Golf“ ir iš­kū­lė prie­ki­nį kai­rės pu­sės šo­ni­nį vai­ruo­to­jo du­re­lių lan­go stik­lą, ku­rio ver­tė 50 eu­rų. Taip pat su­ga­di­no prie­ki­nes kai­rės pu­sės vai­ruo­to­jo du­re­les, ku­rių ver­tė 80 eu­rų, ir vi­daus ap­dai­los plast­ma­sę, ku­rios ver­tė 25 eu­rai. Nu­ken­tė­ju­sia­jam M. V. bu­vo pa­da­ry­ta 155 eu­rų ža­la.
Leng­vi­nan­čia ap­lin­ky­be teis­mas lai­kė kal­ti­na­mo­jo pri­si­pa­ži­ni­mą ir gai­lė­ji­mą­si. Sun­ki­nan­čio­mis ap­lin­ky­bė­mis pri­pa­žin­ti­na tai, kad ne­sun­kius ty­či­nius nu­si­kal­ti­mus jis pa­da­rė bū­da­mas gir­tas ir bū­da­mas re­ci­dy­vis­tu, t. y. tu­rė­da­mas ne­iš­ny­ku­sį teis­tu­mą.
Tie­sa, vy­ras yra dir­ban­tis, ne­tu­ri ga­lio­jan­čių ad­mi­nist­ra­ci­nių nuo­bau­dų.
Chu­li­ga­niš­kai pa­si­el­gu­siam A. Pet­ri­kui teis­mas sky­rė su­ben­drin­tą lais­vės ap­ri­bo­ji­mo baus­mę de­šim­čiai mė­ne­sių, pa­ski­riant įpa­rei­go­ji­mus tęs­ti dar­bą ir pus­me­tį ne­var­to­ti al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų ar ki­tų psi­chi­ką vei­kian­čių me­džia­gų.
Ne­su­tik­da­mas su teis­mo bau­džia­muo­ju įsa­ky­mu pa­skir­ta baus­me, per 14 die­nų nu­teis­ta­sis ga­li pa­duo­ti pra­šy­mą, kad by­los nag­ri­nė­ji­mas bū­tų su­reng­tas teis­me.

Li­na MOTUŽIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai