Trečiadienis, 2021 m. sausio 27 d.

Kerš­tas ar pa­pras­tas chu­li­ga­niz­mas?

Pa­deg­tas Savivaldybės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Mindaugo Kau­no auto­mo­bi­lis

Ne­gi grįž­ta 2002-ie­ji, kai Plun­gė­je lieps­no­jo par­duo­tu­vės, „Plun­gės ži­nių“ re­dak­to­riaus au­to­mo­bi­lis ir na­mas, o ban­di­tu­kai mies­te jau­tė­si ne­bau­džia­mi? To­kių min­čių plun­giš­kiams ki­lo po to, kaip ge­gu­žės 8-osios nak­tį Plun­gė­je, vie­no dau­gia­bu­čių ra­jo­no kie­me, bu­vo pa­deg­tas „Au­di A7“. Ne­tru­kus pa­aiš­kė­jo, kad trans­por­to prie­mo­nė pri­klau­so Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui Min­dau­gui Kau­nui.

Ra­mų A. Ju­cio gat­vės gy­ven­to­jų mie­gą ge­gu­žės 8-osios nak­tį su­drums­tė in­ci­den­tas – pra­neš­ta, kad kaž­ko­kie vai­ki­ga­liai prie 44-ojo dau­gia­bu­čio pa­de­gė leng­vą­jį au­to­mo­bi­lį.
Ga­vę pra­ne­ši­mą apie įvy­kį, Plun­gės prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos ug­nia­ge­siai į nu­ro­dy­tą vie­tą iš­sku­bė­jo tuoj po pir­mos va­lan­dos nak­ties. Gy­ven­to­jai in­for­ma­vo ma­tę, kaip du jau­ni as­me­nys pa­de­gė leng­vą­jį au­to­mo­bi­lį.
At­vy­kus iš­si­aiš­kin­ta, jog pa­deg­tą au­to­mo­bi­lį „Au­di A7“, nau­do­da­mas mil­te­li­nį ge­sin­tu­vą, ge­ro­kai pri­ge­si­no vie­ti­nis gy­ven­to­jas. Tik iš po po­spar­nio te­be­rū­ko dū­mai.
Gais­ro me­tu ap­de­gė ir ap­si­ly­dė au­to­mo­bi­lio prie­ki­nė da­lis – kai­rės pu­sės po­spar­nis ir dug­no ap­sau­ga.
Po­li­ci­ja dėl įta­ria­mo pa­de­gi­mo pra­dė­jo ty­ri­mą.
Pats Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus res­pub­li­ki­nei ži­niask­lai­dai tei­gė, kad di­des­nių nuos­to­lių pa­vy­ko iš­veng­ti tik kai­my­nų dė­ka. Bal­ko­ne nak­tį jie pa­ma­tė nuo au­to­mo­bi­lio nu­bė­gan­čius du jau­nuo­lius ir pra­ne­šė apie ga­li­mą nu­si­kal­ti­mą po­li­ti­kui.

Ne­įsi­vaiz­duo­ja, kas ga­lė­jo taip pa­si­elg­ti

Kai de­ga pa­pras­to pi­lie­čio au­to­mo­bi­lis, ne­la­bai kas krei­pia dė­me­sį. Ta­čiau da­bar vos besudegė pa­ties Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus M. Kau­no, ku­ris dar nė me­tų ne­už­ima šių pa­rei­gų, au­to­mo­bi­lis. Be­je, M. Kau­nas anks­čiau yra dir­bęs Plun­gės prieš­gais­ri­nė­je gel­bė­ji­mo tar­ny­bo­je. Kas ga­lė­jo at­si­tik­ti, kad im­ta­si to­kių dras­tiš­kų prie­mo­nių: kerš­tas už kaž­ką ar tie­siog chu­li­ga­niš­kas nu­si­kal­ti­mas?
„Ne­įsi­vaiz­duo­ju, kas taip ga­lė­jo pa­si­elg­ti. Jo­kių gra­si­ni­mų ar įspė­ji­mų ne­su nie­ka­da ga­vęs“, – 15min.lt por­ta­lui tuoj po nu­si­kal­ti­mo sa­kė M. Kau­nas.
Plun­giš­kiai spė­lio­ja, ar tik Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius ne­bus kaž­ko „pri­si­dir­bęs“ Sa­vi­val­dy­bė­je su sa­vo spren­di­mais…

Nuotraukoje: Plun­giš­kiai spė­lio­ja, ar tik Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius ne­bus kaž­ko „pri­si­dir­bęs“ Sa­vi­val­dy­bė­je su sa­vo spren­di­mais…

Komentarai
Kiti straipsniai