Sekmadienis, 2020 m. gegužės 31 d.

Do­mė­jo­si spor­to sa­lės pri­da­vi­mo rei­ka­lais

Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Fi­nan­sų ir eko­no­mi­kos ko­mi­te­to po­sė­dy­je pri­tar­ta spren­di­mo pro­jek­tui, ku­riuo siū­ly­ta pa­im­ti trum­pa­lai­kę 400 tūkst. Eur pa­sko­lą lai­ki­nam pa­ja­mų trū­ku­mui pa­deng­ti. Pa­sko­los lė­šo­mis bus už­tik­ri­na­mas dar­bo už­mo­kes­tis, atos­to­gi­niai, ap­mo­ka­mi ki­ti įsi­pa­rei­go­ji­mai.

Kaip aiš­ki­no Fi­nan­sų sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė Rū­ta Bag­do­nie­nė, pa­sko­lą im­ti bū­ti­na, kad bū­tų iš ko su­mo­kė­ti at­ly­gi­ni­mus ir nu­ro­dy­tus kre­di­ti­nius įsi­sko­li­ni­mus. Iki ko­vo 31 d. Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tas ne­ga­vo 258 tūkst. Eur gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio, o kon­sul­tuo­jan­tis su Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos dar­buo­to­jais, bu­vo pa­sa­ky­ta, kad bus ga­li­ma pa­sko­los pa­im­ti ir dau­giau, nes ti­kė­ti­na, jog įsi­ko­li­ni­mas bus di­des­nis. Al­fre­das Moc­kus do­mė­jo­si, ar lė­šų trūk­da­vo ir anks­tes­niais me­tais, ar vi­sa tai įta­ko­jo siau­čian­tis ko­ro­na­vi­ru­sas. Pa­aiš­kin­ta, kad pa­sko­lą im­ti tek­da­vo ir anks­tes­niais me­tais, maž­daug bir­že­lio mė­ne­sį, nes kai atos­to­gau­ti iš­ei­na di­de­lė da­lis dar­buo­to­jų, jiems iš anks­to rei­kia su­mo­kė­ti dar­bo už­mo­kes­tį bei atos­to­gi­nius.
Ko­mi­te­to pa­bai­go­je ke­le­tą pa­pil­do­mų klau­si­mų sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui tu­rė­jo Po­vi­las Ba­ta­vi­čius. Į Ta­ry­bos na­rį krei­pė­si Dar­žų skers­gat­vio gy­ven­to­jai, ku­rie ne­ri­mau­ja, kad ne­di­de­lė 65 m at­kar­pa yra at­sfal­tuo­ja­ma, ta­čiau vie­na gat­vės at­ša­ka, ku­ri bai­gia­si skers­gat­viu, taip ir liks ne­su­tvar­ky­ta. „Ko­kia ten si­tu­a­ci­ja? Gal iš pa­pi­do­mų pi­ni­gų, už ku­riuos mies­to te­ri­to­ri­jo­je as­fal­tuo­ja­mi žvyr­ke­liai, ar­ba iš kai­mo plėt­ros fon­do lė­šų tą ga­liu­ką bū­tų ga­li­ma su­tvar­ky­ti“, – klau­sė P. Ba­ta­vi­čius. V. Di­čiū­nas tiks­liai į šį pa­klau­si­mą at­sa­ky­ti ne­ga­lė­jo, ta­čiau pa­ža­dė­jo pa­ruoš­ti at­sa­ky­mą ir vi­sus in­for­muo­ti per Ta­ry­bos po­sė­dį.
P. Ba­ta­vi­čius do­mė­jo­si ir tuo, kaip ju­da rei­ka­lai dėl nau­jo­sios spor­to sa­lės pri­da­vi­mo bei ko­kia sta­dio­no aikš­ty­no ve­jos si­tu­a­ci­ja. Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas An­ta­nas Auž­bi­ka­vi­čius sa­kė, kad bu­vo su­si­ti­kęs su ran­go­vu, ap­ta­rė dar­bus, ku­riuos rei­kės pa­da­ry­ti. Aikš­ty­ną pla­nuo­ja­ma ly­gin­ti, tręš­ti, at­sė­ti ir da­ry­ti ki­tus dar­bus, ku­rie ne­bu­vo tin­ka­mai at­lik­ti. Nau­jo­ji spor­to sa­lė vis dar ne­pri­duo­ta, nes lau­kia­ma pa­aiš­ki­ni­mo iš vie­no eks­per­to. Jį ga­vus, bus nu­ma­to­mi to­les­ni veiks­mai.

Nuotraukoje: V. Dičiūnas patikino, kad į klausimą dėl Daržų gatvės atkarpos, kuri baigiasi skersgatviu, asfaltavimo bus atsakyta Tarybos posėdyje.

Komentarai
Kiti straipsniai