Penktadienis, 2021 m. gegužės 07 d.

Bū­si lo­ja­lus – gau­si 6, jei ne – 1 sal­dai­nį!

Spau­dai – kon­kur­sas per CVPS*, sa­vai TV – už­ten­ka ir ap­klau­sos!

Val­džia mėgs­ta de­kla­ruo­ti, kad ji pa­de­da ver­slui, ta­čiau kal­bos daž­nai pra­si­len­kia su re­a­ly­be. Na, ne­bent tas ver­slas yra sa­vas ar­ba ku­rio nors ben­dra­par­tie­čio. Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ta­ry­bos val­dan­čio­ji ko­a­li­ci­ja su oli­gar­chi­niu ju­dė­ji­mu ir kon­ser­va­to­riais tai pa­tvir­ti­no ne kar­tą. Per į Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus kė­dę pa­sta­ty­tus sa­vo as­me­nis, val­džio­je esan­tys „ko­vo­to­jai su ko­rup­ci­ja“ ne­ven­gia de­monst­ruo­ti sa­vo ga­lios ir ne­si­bo­di pa­ro­dy­ti, kaip bū­na, kai jų ne­klau­sai. Apie itin „skaid­rius“ vie­šuo­sius pir­ki­mus ir kon­kur­sus už­im­ti svar­bius Sa­vi­val­dy­bės įmo­nių va­do­vų pos­tus ar „ne­pri­klau­so­mas“ val­dy­bas, ra­šė­me pra­ėju­sia­me nu­me­ry­je. Da­bar no­ri­me su­pa­žin­din­ti skai­ty­to­jus, kaip ga­vę val­džią po­pu­lis­ti­niai po­li­ti­kai bau­džia ne­pa­klus­niuo­sius ir kaip su­gal­vo­ja pa­tep­ti pi­ni­gi­nė­mis in­jek­ci­jo­mis tuos, ku­rie klau­so…

Auk­lė­jo, kaip tei­sin­gai ra­šy­ti

Tai, kad „Plun­gės ži­nios“ už­si­trau­kė oli­gar­chi­nio ju­dė­ji­mo ne­ma­lo­nę – ži­no­ma se­niai. Šmeiž­to kam­pa­ni­ja prieš laik­raš­tį tę­sė­si ke­le­tą me­tų. Vos ga­vę val­džią Ta­ry­bo­je ir pa­sky­rę sa­vo eks­po­li­ci­nin­ką į Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus kė­dę, po­pu­lis­ti­niai po­li­ti­kai ėmė­si „da­ry­ti tvar­ką“.
Iš pra­džių gar­siai pa­reikš­ta, kad bus nu­trauk­ta su­tar­tis su mū­sų laik­raš­čiu dėl Sa­vi­val­dy­bės vie­ši­ni­mo pa­slau­gų, bet… ne­bu­vo kaip pri­si­ka­bin­ti – pa­slau­gos tei­kia­mos ne­pa­žei­džiant su­tar­ties. To­liau se­kė at­si­skai­ty­mų už su­teik­tas pa­slau­gas su­spen­da­vi­mas. Dar vė­liau po­li­ci­nę Sa­vi­val­dy­bę pra­dė­jęs kur­ti Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius, tar­si koks UAB „Plun­gės ži­nios“ sa­vi­nin­kas ir va­do­vas, pra­dė­jo re­dak­to­riui aiš­kin­ti, kaip tei­sin­gai ra­šy­ti straips­nius. Pri­ei­ta iki to, kad „pa­mo­ky­mai“ kar­tais vyk­da­vo ir apie vi­dur­nak­tį…
Vi­sų pa­mo­ky­mų min­tis ta pa­ti: ko­dėl ne­ra­šo­te kaip „Že­mai­tis“? Ar­ba – ko­dėl iš Sa­vi­val­dy­bės va­do­vų spau­dos kon­fe­ren­ci­jos ne­pa­ra­šė­te, ką pa­sa­kė… Ta­ry­bos na­rys Liu­das Skie­rus (o jis – Sa­vi­val­dy­bės va­do­vas?)?
Kai tai ne­pa­dė­jo, pa­si­py­lė šmeiž­to kam­pa­ni­ja prieš laik­raš­tį ir gar­siai rėk­ta, kad la­bai daug su­mo­ka­ma „Plun­gės ži­nioms“ už pa­slau­gas.
Skai­čiai nie­kie­no ne­do­mi­no – tiks­las bu­vo tik men­kin­ti ir šmeiž­ti, nors tuo pa­čiu me­tu sa­vo ben­dra­par­tie­čiui iš Tel­šių kraš­to TV mo­kė­ta kur kas dau­giau.

Už va­lan­dos dar­bą – dau­giau nei 500 Eur at­ly­gis!

Pa­si­ro­do, kad laik­raš­tis, ku­ris vyk­dė su­tar­ti­nius įsi­pa­rei­go­ji­mus su Sa­vi­val­dy­be, ga­vo la­bai „di­de­lius“ pi­ni­gus: 2017 m. – 7 553,08 Eur (vi­du­ti­niš­kai po 629,42 Eur per mė­ne­sį), 2018-ai­siais – 8 621,07 Eur (718,42 Eur per mė­ne­sį), 2019-ai­siais – 4401,39 Eur (366,78 Eur per mė­ne­sį), o va 2020-ai­siais – net… 838,59 Eur (vi­du­ti­niš­kai po 209,65 Eur per pas­ta­ruo­sius 4 mė­ne­sius).
Vis­gi to­kios „di­džiu­lės“ su­mos „Plun­gės ži­nioms“ nu­blan­ko, kai 2019 m. „Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal“ Lie­tu­vos sky­rius pa­vie­ši­no, kiek Sa­vi­val­dy­bė su­mo­kė­jo ki­toms Plun­gės ži­niask­lai­dos prie­mo­nėms…
Pa­vyz­džiui, UAB „VVARFF“, lei­džian­ti laik­raš­čius „Plun­gę“ ir „Tel­šių ži­nias“, iš tri­jų Sa­vi­val­dy­bių (Plun­gės, Rie­ta­vo ir Tel­šių) su­si­žė­rė 72 483,20 Eur (Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė su­mo­kė­jo 18 327,28 Eur; Rie­ta­vo – 1 171,65 Eur; Tel­šių – net 52 984,27 Eur).
O štai „Vie­nin­gos Plun­gės“ at­sto­vo, bu­vu­sio kan­di­da­to į Ta­ry­bą Al­gio Šim­ke­vi­čiaus va­do­vau­ja­mai Všį „Tel­šių kraš­to te­le­vi­zi­ja“ iš Sa­vi­val­dy­bės kas mė­ne­sį bu­vo mo­ka­ma vi­du­ti­niš­kai po 1224,25 Eur!
Už ką to­kia sta­bi­li su­ma kas mė­ne­sį? Bu­vęs Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Al­ber­tas Krau­lei­dis tuo­met sa­kė, kad „už dvie­jų va­lan­dų ko­mi­te­tų po­sė­džių pa­fil­ma­vi­mą per mė­ne­sį“. Va­di­na­si, vie­nos va­lan­dos įkai­nis… 500 Eur! Kar­tais net di­des­nis: pa­vyz­džiui, 2018 m. gruo­dį už 58 min. fil­ma­vi­mą Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Gin­ta­ras Ba­gu­žis šiai TV su­plie­kė 596,53 Eur, o 2019 m. sau­sio mė­ne­sį už 11 min. fil­ma­vi­mą at­sei­kė­jo… 237,77 Eur.
Klaus­ti, ko­dėl to­kią „ne­bran­gią“ pa­slau­gą pir­ko iš ben­dra­par­tie­čio tuo­me­tis Sa­vi­val­dy­bės eks­di­rek­to­rius ir eks­po­li­ci­nin­kas Gin­ta­ras Ba­gu­žis – be­pras­mis da­ly­kas. Juk sa­vas žmo­gus, ne­gi gai­la?
Ne­gai­la bu­vo ap­mo­kė­ti ir są­skai­tos už 2018 m. rug­pjū­tį „su­teik­tas pa­slau­gas“ Sa­vi­val­dy­bei, nors… jo­kių ko­mi­te­tų, ko­mi­si­jų po­sė­džių ne­bu­vo. Gal už gra­žias akis ar…
O gal tai vie­na iš at­ly­gio for­mų ben­dra­par­tie­čiui už ne­mo­ka­mą re­kla­mą oli­gar­chi­niam ju­dė­ji­mui? „So­cia­li­niuo­se tin­kluo­se ne­trūks­ta A. Šim­ke­vi­čiaus fil­muo­tų re­por­ta­žų apie „Vie­nin­gą Plun­gę“, jos na­rius. Gal tai tam tik­ra at­ly­gi­ni­mo for­ma?“ – tuo­met re­dak­ci­jai ko­men­ta­vo me­ras Aud­rius Kli­šo­nis.
Sta­bi­li in­jek­ci­ja ben­dra­par­tie­čio A. Šim­ke­vi­čiaus te­le­vi­zi­jai nu­ma­ty­ta kas­met. Ir 2019 m. pa­bai­go­je pa­skelb­tas ma­žos ver­tės TV me­džia­gos mon­ta­vi­mo ir tran­slia­vi­mo pir­ki­mas VšĮ „Tel­šių kraš­to te­le­vi­zi­ja“ nu­ma­ty­tas toks pat – 12 039,50 Eur ar­ba kiek dau­giau nei po 1000 Eur kas mė­ne­sį. Pa­ra­ma už lo­ja­lu­mą, ar kaip ki­taip?

Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius už­si­mo­jo re­gu­liuo­ti ži­niask­lai­dos ver­slą

Val­džia, jei ne­ga­li ar ne­su­ge­ba pa­dė­ti ver­slui, tai bent ne­tu­rė­tų kiš­tis į jos rei­ka­lus. Ypač – re­gu­liuo­ti ži­niask­lai­dos ver­slo. Ta­čiau tai ne­ga­lio­ja Plun­gės sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vui, ku­ris 2019 m. lap­kri­tį nu­spren­dė, kad ra­jo­no laik­raš­čiai yra ly­gūs ir ly­ges­nis, bei pra­dė­jo kur­ti iš­kreip­tos kon­ku­ren­ci­jos są­ly­gas.
Ne­ži­nia, ar vyk­dy­da­ma po­li­ti­nio da­ri­nio „Vie­nin­ga Plun­gė“ ved­lio nu­ro­dy­mus, ar at­si­dė­ko­da­ma už lo­ja­lu­mą, Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus M. Kau­no va­do­vau­ja­ma Sa­vi­val­dy­bė už­sa­kė po vie­ną „Plun­gės“ bei „Plun­gės ži­nių“ laik­raš­čių elek­tro­ni­nės ver­si­jos pre­nu­me­ra­tą, o štai „Že­mai­čio“ – 1 elek­tro­ni­nę ir 5 po­pie­ri­nes, už ką su­mo­kė­ta 264 Eur.
„Plun­gės ži­nios“ dar gruo­džio mė­ne­sį krei­pė­si į Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rių su pa­klau­si­mu, ko­dėl yra skir­tin­gų laik­raš­čių skir­tin­gi už­sa­ky­mai, ir ar ne­ma­no, kad pro­te­guo­da­mas vie­ną lei­di­nį, pa­žei­džia są­ži­nin­gos kon­ku­ren­ci­jos prin­ci­pus bei su­da­ro prie­lai­das to­kį Sa­vi­val­dy­bės veiks­mą ver­tin­ti kaip laik­raš­čio pa­pir­ki­mą ar at­ly­gį už val­džios ne­kri­ti­ka­vi­mą?
Kad ir kaip keis­ta, M. Kau­nas at­sa­ky­mo pa­teik­ti ne­su­ge­bė­jo iki šiol: gal dėl to, kad ne­ži­no ką at­sa­ky­ti, o gal dėl to, kad ne­su­gal­vo­ja kaip iš­si­suk­ti iš ei­li­nį sy­kį pri­si­vir­tos ko­šės?..
Iš ki­tos pu­sės, Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius iš­vis ven­gia at­sa­ki­nė­ti į „Plun­gės ži­nių“ pa­klau­si­mus – apie tai jau esa­me ra­šę. Jei ne­ga­li­ma pa­si­rem­ti in­for­ma­ci­ja iš pir­mų lū­pų, ar ga­li straips­nis bū­ti iš­sa­mus? Ne. Ta­čiau bū­tent val­džios at­sto­vai sten­gia­si, kad to­kios pub­li­ka­ci­jos pa­siek­tų vi­suo­me­nę.

Kon­kur­so są­ly­gos – tam vie­nin­te­liam…

Re­dak­ci­ja Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui pa­tei­kė ir dau­giau klau­si­mų, ku­rie ga­lė­tų pa­neig­ti įta­ri­mus dėl skel­bia­mų kon­kur­sų-pa­ro­di­jų. Gai­la, bet ši­to pa­da­ry­ti vėl ne­pa­vyks.
„Plun­gės ži­nioms“ įdo­mu, ko­dėl ma­žos ver­tės (o su­ma da­bar pa­di­din­ta nuo 36 tūkst. Eur iki 60 tūkst. Eur tre­jiems me­tams) vie­ši­ni­mo pa­slau­gų spau­do­je kon­kur­sas skel­bia­mas per Cen­tri­nę vie­šų­jų pir­ki­mų sis­te­mą, o štai ben­dra­par­tie­čio TV, ku­riai kas­met nu­ma­to­ma po 12 tūkst. Eur, už­ten­ka pa­pras­tos ap­klau­sos me­to­do (per tris me­tus – 36 000 Eur)? Įdo­mu ir tai, kad nu­ga­lė­to­jas vėl ste­buk­lin­gu bū­du yra tas pats.
Ne­ga­na to, ko­dėl apie to­kią „ap­klau­są“ ne­pa­skelb­ta vie­šai, tar­kim per Sa­vi­val­dy­bės pus­la­pį? Gal­būt to­je ap­klau­so­je no­rin­čių­jų da­ly­vau­ti bū­tų daug, jei ža­da­mas va­lan­dos at­ly­gis – per 500 eu­rų?
Dar dau­giau įta­ri­mų su­kė­lė tai, kad tech­ni­nė­se są­ly­go­se TV pa­slau­gų tie­kė­jui iš­kart nu­ma­ty­ti bū­si­mi įkai­niai: pa­vyz­džiui, 1 min. fil­ma­vi­mui ski­ria­ma 40 Eur plius PVM! Nu­ma­to­ma, kad per me­tus rei­kės nu­fil­muo­ti 90 (!) min. iš spau­dos kon­fe­ren­ci­jų, sve­čių pri­ėmi­mų, mies­to šven­tės, sa­vi­val­dy­bė­je vyks­tan­čių ren­gi­nių ir pan., o už tai bus su­mo­kė­ta 3600 Eur plius PVM.
Jei spau­dos kon­kur­se lai­mė­to­jas bus tas, kas tu­rė­da­mas ne ma­žes­nį nei 2000 egz. laik­raš­čio ti­ra­žą pa­siū­lys ma­žiau­sia kai­ną, tai TV pa­slau­gos pir­ki­mo kon­kur­se Sa­vi­val­dy­bė… pa­ti nu­sta­tė įkai­nį?
Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus M. Kau­no at­sa­ky­mas pri­tren­kė: „dėl fil­ma­vi­mo bu­vo at­lik­tas rin­kos ty­ri­mas; už­klau­sos bu­vo iš­siųs­tos el. paš­tu 7 tie­kė­jams, gau­ti 2 pa­siū­ly­mai. VšĮ „Tel­šių kraš­to te­le­vi­zi­ja“ pa­siū­ly­mo kai­na bu­vo ma­žes­nė. Pir­ki­mo są­ly­gos ren­gia­mos va­do­vau­jan­tis nu­sta­ty­to­mis tvar­ko­mis ir tei­sės ak­tais.“
Koks tas rin­kos ty­ri­mas, kas tie 7 pa­slap­tin­gi pa­slau­gų tie­kė­jai ir ko­dėl jiems už­klau­sos su iš­anks­ti­niais įkai­niais iš­siųs­ti el. paš­tu?
Aiš­kiau pa­si­da­ro, kai at­si­ver­ti Sa­vi­val­dy­bės su­tar­tį su ta pa­čią VšĮ „Tel­šių kraš­to te­le­vi­zi­ja“, ku­rio­je įkai­niai įtar­ti­nai pa­na­šūs… Gal tas pa­slau­gų tie­kė­jas ir ap­klau­so me­to­do są­ly­gas Sa­vi­val­dy­bei pa­ra­šė?
Ne­ga­na to, kai ku­rie įkai­niai šia­me „kon­kur­se“ per me­tus iš­au­go ke­tur­gu­bai: pa­vyz­džiui 2018 m. lap­kri­čio 27 d. pa­si­ra­šy­to­je Plun­gės r­ajo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus ir VšĮ „Tel­šių kraš­to te­le­vi­zi­ja“ su­tar­ty­je nu­ma­ty­ta, kad 1 mi­nu­tės fil­ma­vi­mo pa­slau­ga Sa­vi­val­dy­bei kai­nuo­s 10,29 Eur, o 2019 m. lap­kri­čio mė­ne­sio su­tar­ty­je – jau 40 Eur plius PVM! Už­tat vi­sa ki­ta – tar­si per­ra­šy­ta iš 2018 m. su­tar­ties…
Kas da­bar ga­li pa­neig­ti, kad TV pa­slau­gos, kaip ir vie­ši­ni­mo spau­do­je Sa­vi­val­dy­bės or­ga­ni­zuo­tas kon­kur­sas nė­ra pa­reng­tas vie­nin­te­liam lo­ja­liam ir pa­klus­niam oli­gar­chi­nio ju­dė­ji­mo drau­gui? Tik kaip čia dėl tos ko­vos su ko­rup­ci­ja?.. Kur da­bar yra di­dy­sis „ko­vo­to­jas su ko­rup­ci­ja“ ar tik prieš rin­ki­mus vėl iš­lįs?

* Cen­tri­nė vie­šų­jų pir­ki­mų sis­te­ma.

Žyd­rū­nas PILITAUSKAS

Nuotraukoje: Prieita iki visiško absurdo: sutartyje su „Telšių krašto TV“ net nurodyta, kokia aparatūra ir programinė įranga turi būti. Ar nebus tik taip, kad viešinimo spaudoje konkurso laimėtojui bus nurodyta, kokius kompiuterius įsigyti bei su kokia programa tekstus rinkti (MS OFFICE Word ar OpenOffice), laikraštį maketuoti (Indesign ar Adobe Pagemaker)?

Komentarai
Kiti straipsniai