Trečiadienis, 2021 m. balandžio 14 d.

Vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je – du bū­si­mi e.skau­tai

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­šo­ji bib­lio­te­ka pri­si­dė­jo prie ini­cia­ty­vos „Pro­jek­tas „Pri­si­jun­gu­si Lie­tu­va ir bib­lio­te­ka au­gi­na e. skau­tą“. Dviem Vai­kų bib­lio­te­kos skai­ty­to­jams – Ak­vi­lei ir Dei­vi­dui – šią sa­vai­tę bu­vo per­duo­ti plan­še­ti­niai kom­piu­te­riai. Jie bus skir­ti mo­ky­mui­si ben­dro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­lo­se, ben­dra­vi­mui ir skait­me­ni­niams įgū­džiams la­vin­ti. Abu skai­ty­to­jai – bū­si­mie­ji bib­lio­te­kos e. skau­tai.

Pa­si­bai­gus ka­ran­ti­nui, jie at­eis į bib­lio­te­ką sa­va­no­riau­ti ir pa­dės bent pen­kiems lan­ky­to­jams pa­žin­ti dau­giau iš­ma­nio­jo te­le­fo­no ar kom­piu­te­rio funk­ci­jų bei in­ter­ne­to ga­li­my­bių.
Še­šio­lik­me­tė Ak­vi­lė la­bai džiau­gia­si ga­vu­si pui­kią do­va­ną, ku­ri pra­vers mo­kant gar­baus am­žiaus Plun­gės ra­jo­no gy­ven­to­jus kom­piu­te­ri­nio raš­tin­gu­mo pa­slap­čių ar iš­ma­nio­jo te­le­fo­no funk­ci­jų. Mer­gi­na mo­ko­si Plun­gės Se­na­mies­čio mo­kyk­los aš­tun­to­je kla­sė­je ir jau tre­jus me­tus yra skau­tų or­ga­ni­za­ci­jos gre­to­se. Be to, pa­sak jos, vai­kys­tė­je tre­jus me­tus gy­ve­nus Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je, plan­še­ti­nis kom­piu­te­ris – di­džiu­lė pa­ska­ta dar ryž­tin­giau siek­ti sa­vo už­si­brėž­tų tiks­lų, mo­ky­tis gim­to­sios lie­tu­vių kal­bos, taip pat – pa­dė­ti vy­res­nio am­žiaus žmo­nėms iš­mok­ti nau­do­tis iš­ma­niai­siais įren­gi­niais. „Pa­tir­ties jau tu­riu – rei­kė­jo pa­gel­bė­ti tė­čiui dirb­ti kom­piu­te­riu, vė­liau pa­dė­jau te­tai ir mo­čiu­tei. Ma­lo­nu, kad ma­no pa­stan­gos ne­nu­ė­jo vel­tui – mo­čiu­tė iki šiol džiau­gia­si ga­lė­da­ma skai­ty­ti nau­jas ži­nias „Del­fi“ ar 15min por­ta­luo­se“, – pa­sa­ko­jo pa­šne­ko­vė. Ak­vi­lė pri­dū­rė, kad jai ma­lo­nu pa­dė­ti ki­tiems.
Dei­vi­do ma­ma In­ga sa­ko, kad sū­nus ak­ty­vus ir ben­drau­jan­tis. „Dei­vi­das mo­ko­si Plun­gės Aka­de­mi­ko Adol­fo Ju­cio pro­gim­na­zi­jos šeš­to­je kla­sė­je. Jis lanko daug bū­re­lių, daž­nai ei­na į bib­lio­te­ką, mėgs­ta kom­piu­te­ri­nius žai­di­mus, nemažai skai­to. Dei­vi­dui vis­kas įdo­mu, no­ri daug iš­mok­ti, pa­žin­ti. Gau­tą plan­še­tę jis tik­rai pa­nau­dos tin­ka­mai. Šiuo me­tu įren­gi­nys pra­vers mo­kan­tis nuo­to­li­niu bū­du, vė­liau – mo­kant sen­jo­rus nau­do­tis kom­piu­te­riais ar iš­ma­niai­siais te­le­fo­nais Plun­gės vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je“, – di­džia­vo­si sū­nu­mi – bū­si­muo­ju bib­lio­te­kos e. skau­tu – ma­ma. Ji džiau­gia­si, jog Dei­vi­das tu­rės ga­li­my­bę pa­dė­ti bib­lio­te­kos lan­ky­to­jams pa­žin­ti kuo dau­giau iš­ma­nių­jų įren­gi­nių funk­ci­jų ir in­ter­ne­to ga­li­my­bių.
Bib­lio­te­ka ta­ria nuo­šir­dų ačiū pro­jek­to „Pri­si­jun­gu­si Lie­tu­va ir bib­lio­te­ka au­gi­na e. skau­tą“ ko­or­di­na­to­rei Dei­man­tei Ežers­ky­tei bei ki­tiems at­sto­vams už Akvilei ir Deividui perduotus įrenginius.

Edi­ta LUKIENĖ

Nuotraukoje: Deividas su mama ir Akvilė (dešinėje) džiaugiasi gavę planšetinius kompiuterius.

Komentarai
Kiti straipsniai