Sekmadienis, 2021 m. sausio 17 d.

Val­džios spren­di­mų pa­ra­dok­sai: itin tau­py­da­mi iš­lai­das, jas… di­di­na!

Ar ga­li taip bū­ti? Ga­li. Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ba­lan­džio 30 die­ną dar sy­kį pa­de­monst­ra­vo, kaip rei­kia tin­ka­mai or­ga­ni­zuo­ti kon­kur­sus, ku­rie jau ta­po pa­ro­di­jo­mis. Šį­syk – vie­ši­ni­mo spau­do­je kon­kur­sas, ku­rio są­ly­gos pa­ruoš­tos taip, kad tik ja­me ne­su­da­ly­vau­tų nau­jo­sios val­džios ne­ma­lo­nėn pa­te­ku­sios „Plun­gės ži­nios“. Ta­čiau įdo­miau­sia net ne tai, kaip tin­ka­mai pra­suk­ti kon­kur­są, kad lai­mė­tų sa­vi, bet nu­ma­to­mos lė­šos vie­ši­ni­mui: o jos, pa­si­ro­do, iš di­de­lio rė­ki­mo, kad „rei­kia tau­py­ti“ – dvi­gu­bai di­des­nės, nei iki šiol bu­vo ski­ria­ma.

Kon­kur­sų pa­ro­di­jos

Jau nie­ko ne­be­ste­bi­na oli­gar­chi­nio ju­dė­ji­mo ir kon­ser­va­to­rių ko­a­li­ci­jos sta­ty­ti­nių Sa­vi­val­dy­bė­je or­ga­ni­zuo­ja­mi kon­kur­sai – apie tai ra­šė ne tik mū­sų laik­raš­tis, bet ir ko­le­gos. Pri­si­den­gus „skaid­ru­mo skrais­te“, sten­gia­ma­si į vi­sus svar­bius pos­tus įsta­ty­ti pa­klus­nius žmo­nes. Kon­kur­sai pa­ren­gia­mi taip, kad lai­mė­tų bū­tent tas, kam rei­kia. Taip bu­vo su „ne­pri­klau­so­mo­mis“ val­dy­bo­mis, taip bu­vo su Plun­gės mies­to se­niū­no iš­rin­ki­mu, taip bu­vo ir su UAB „Tel­šių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tras“ (TRATC) di­rek­to­riaus pa­sky­ri­mu – dar ne­pa­skel­bus kon­kur­so, jau bu­vo ži­no­ma, kas lai­mės. Kad ir kaip nekeis­ta, bet „skaid­rių“ kon­kur­sų re­zul­ta­tų ne­iš­ėjo pa­neig­ti: lai­mė­jo tie, kas ir tu­rė­jo. „Ne­pri­klau­so­mo­je“ UAB „Plun­gės ši­lu­mos tin­klai“ val­dy­bo­je dar­buo­jasi oli­gar­chi­nio ju­dė­ji­mo at­sto­vė, ku­rią „eg­za­mi­na­vo“ to pa­ties ju­dė­ji­mo at­sto­vas Min­dau­gas Kau­nas, mies­to se­niū­ne ta­po su ko­a­li­ci­jos part­ne­riais – kon­ser­va­to­riais – sie­ja­ma Dan­gi­ru­tė Jur­ku­vie­nė, o dėl TRATC di­rek­to­riaus Vi­di­man­to Do­mar­ko – bu­vu­sio „Vi­čiū­nų“ įmo­nių gru­pės dar­buo­to­jo – pa­sky­ri­mo, vie­nas įta­kin­gas val­dan­čio­sios ko­a­li­ci­jos po­li­ti­kas nu­lė­kė net pas Ma­žei­kių me­rą „pa­de­rin­ti“ kan­di­da­tū­ros! Tie­sa, dar prieš pa­skel­biant kon­kur­są… Tad ar po to­kių da­bar­ti­nės val­džios vo­ja­žų sten­gian­tis įkiš­ti sa­viš­kius į rei­kia­mus pos­tus, ga­li­ma abe­jo­ti kon­kur­sų skaid­ru­mu? Ne ne, tik­rai kon­kur­sai pa­da­ry­ti taip, kad pri­si­ka­bin­ti tei­siš­kai ne­įma­no­ma. Na, ne­bent tik tiek, kad nu­ga­lė­to­jai kaž­ko­dėl bu­vo ži­no­mi… iš anks­to. Kon­kur­sų-pa­ro­di­jų są­ra­šą ga­li­ma bū­tų tęs­ti. Kad ir su At­vi­ru jau­ni­mo cen­tro di­rek­to­riaus pa­sky­ri­mu…
Vie­nin­te­lė iš­im­tis – val­džios šū­vis pro ša­lį – UAB „Plun­gės au­to­bu­sų par­kas“ val­dy­bos ir di­rek­to­riaus kon­kur­sai, ku­riuo­se Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius su val­dan­čio­sios Ta­ry­bos dau­gu­mos at­sto­vais su­si­mo­vė kaip rei­kiant. Ka­dan­gi ne­pri­klau­so­ma bū­ti pa­ban­džiu­si įmo­nės val­dy­ba pa­sky­rė ne tą, ku­ris tu­rė­jo bū­ti, jai bu­vo „nu­ka­po­tos gal­vos“ – at­leis­ta iš pa­rei­gų. Cir­ko pa­bai­gos dar ne­ma­ty­ti, nes ban­dant vi­sais įma­no­mais bū­dais įsta­ty­ti į šias pa­rei­gas sa­vo žmo­gų, di­rek­to­riaus kon­kur­sas pa­nai­kin­tas. Tik va, pra­si­de­da teis­mi­niai gin­čai, ku­rie ka­žin ar baig­sis tei­gia­ma Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai lin­kme.
Ma­tyt, įga­vę dau­giau drą­sos, kad nie­kas dėl to­kių kon­kur­sų-pa­ro­di­jų nie­ko ne­ga­li pa­da­ry­ti val­džiai, jos sta­ty­ti­niai su­gal­vo­jo ei­ti dar to­liau: pa­reng­ti vie­ši­ni­mo spau­do­je kon­kur­są taip, kad jo­je ne­da­ly­vau­tų oli­gar­chi­nio ju­dė­ji­mo ir kon­ser­va­to­rių ne­ma­lo­nę jau prieš ke­le­tą me­tų už­si­trau­ku­sios „Plun­gės ži­nios“.

Per­spjo­vė ne tik mi­nis­te­ri­jas, bet ir Vy­riau­sy­bę!

Ba­lan­džio 23 die­ną Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­ve­di­mu slap­ta per Cen­tri­nį vie­šų­jų pir­ki­mų por­ta­lą (CVPP) pa­skelb­tas vie­ši­ni­mo ra­jo­ni­nė­je spau­do­je kon­kur­sas. Ko­dėl slap­tai? To­dėl, kad apie tai ne­bu­vo in­for­muo­tos „Plun­gės ži­nios“. Tik per klai­dą apie tai su­ži­no­ję, su­pra­to­me, ko­dėl mū­sų nie­kas ne­in­for­ma­vo. O kam, juk mū­sų lei­di­nys iš­brauk­tas iš kon­kur­so jo net ne­pa­skel­bus!
Pa­pras­tai ta­riant, „skaid­raus“ kon­kur­so są­ly­gos su­ra­šy­tos taip, kad mū­sų lei­di­nys jų ne­ati­tik­tų. Pa­vyz­džiui, ti­ra­žas, ku­ris Sa­vi­val­dy­bės spren­di­mu, tu­ri bū­ti mi­ni­ma­liai – 2000 egz. Ko­dėl ne 1500, 2500 ar 3500 egz.? Jei bū­tų įra­šę pas­ta­rą­jį skai­čių, kon­kur­so nu­ga­lė­to­jas bū­tų aiš­kus iš­kart – „Že­mai­tis“. Su to­kiu rei­ka­la­vi­mu Sa­vi­val­dy­bė biu­rok­ra­tai, ren­gę kon­kur­so są­ly­gas, per­spjo­vė Ap­lin­kos, Že­mės ūkio, Svei­ka­tos mi­nis­te­ri­jas ir net pa­čią Vy­riau­sy­bę, ku­rios vie­ši­ni­mo kon­kur­sus yra lai­mė­ju­sios „Plun­gės ži­nios“: ten ti­ra­žo rei­ka­la­vi­mas yra… mi­ni­ma­liai 1000 egz. Bet mū­sų Sa­vi­val­dy­bė yra aukš­čiau mi­nis­te­ri­jų ir Vy­riau­sy­bės. Ne­mo­ka pas­ta­rie­ji or­ga­ni­zuo­ti kon­kur­sų ir tiek.
Ti­ra­žo pa­ro­di­ja ir ta, kad elek­tro­ni­nė laik­raš­čio ver­si­jos pre­nu­me­ra­ta… nė­ra pre­nu­me­ra­ta ir ne­įei­na į ti­ra­žą! Sun­ku lo­giš­kai su­pras­ti, kaip Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, už­sa­kiu­si mū­sų lei­di­nio elek­tro­ni­nę ver­si­ją ir pa­si­ra­šiu­si pre­nu­me­ra­tos su­tar­tį, jos ne­lai­ko ti­ra­žo da­li­mi ir pre­nu­me­ra­ta…
Kad kon­kur­se ne­ga­lė­tų da­ly­vau­ti tas, ku­ris nuo­lat baks­no­ja į val­dan­čio­sios ko­a­li­ci­jos po­li­ti­kų iš­si­dir­bi­nė­ji­mus, į są­ly­gas įtrauk­ta ir ki­tų „sau­gik­lių“: pa­vyz­džiui, SODRAI ne­ga­li­ma bū­ti sko­lin­gam dau­giau nei 50 Eur.
Pan­de­mi­jos ir ka­ran­ti­no me­tas, kai vi­sas ša­lies ver­slas pa­ti­ria sun­ku­mų, o Vy­riau­sy­bė dėl to pa­skel­bė ver­slo gel­bė­ji­mo pla­ną, ku­rio vie­na iš da­lių – mo­kes­čių ati­dė­ji­mas – mū­sų Sa­vi­val­dy­bei nė mo­tais! O kam? Ji juk aukš­čiau mi­nis­te­ri­jų ir net pa­čios Vy­riau­sy­bės.
Sa­vo veiks­mus ir spren­di­mus Sa­vi­val­dy­bės biu­rok­ra­tai iš­kart pa­ban­dė ap­si­draus­ti: į są­ly­gas įtrau­kė tai, už ką ga­li bū­ti pa­ša­lin­tas tie­kė­jas. Vie­nas jų punk­tų itin įdo­mus ir pa­ro­do val­džios spren­di­mų „skaid­ru­mą ir de­mok­ra­tiš­ku­mą“: „Tie­kė­jas, kiek­vie­nas tie­kė­jų gru­pės part­ne­ris, sub­tie­kė­jas ar ki­tas ūkio sub­jek­tas, ku­rių pa­jė­gu­mais re­mia­ma­si, pir­ki­mo me­tu ėmė­si ne­tei­sė­tų veiks­mų, siek­da­mas da­ry­ti įta­ką per­kan­čio­sios or­ga­ni­za­ci­jos spren­di­mams…“ Ką tai reiš­kia? Ogi tai, kad jei tu kri­ti­kuo­si per­kan­či­ą­ją or­ga­ni­za­ci­ją, šiuo at­ve­ju – Sa­vi­val­dy­bę, bus lai­ko­ma „įta­kos da­ry­mu“ jos spren­di­mams, ir už tai bū­si pa­ša­lin­tas iš kon­kur­so. Jei ši pub­li­ka­ci­ja bū­tų pa­si­ro­džiu­si prieš kon­kur­są, ir ja­me bū­tų bu­vu­sios su­da­ry­tos są­ly­gos da­ly­vau­ti mū­sų lei­di­niui – vis tiek mū­sų lei­di­nys, ko ge­ro, bū­tų bu­vęs pa­ša­lin­tas, nes to­kia pub­li­ka­ci­ja jau ga­li bū­ti lai­ko­ma „spau­di­mo da­ry­mu“.

Bū­si­mam nu­ga­lė­to­jui fi­nan­sa­vi­mas – ko­ne dvi­gu­bas!

Ta­čiau vi­sas „skaid­raus“ kon­kur­so gra­žu­mas yra net ne są­ly­go­se, o nu­ma­ty­ta­me fi­nan­sa­vi­me! Prieš ke­le­tą me­tų kon­ser­va­to­rių pra­šy­mu eks­po­li­ci­nin­kas ir Sa­vi­val­dy­bės eks­di­rek­to­rius Gin­ta­ras Ba­gu­žis vie­šai, per Ta­ry­bos po­sė­dį pa­tei­kė iš­klo­ti­nę, kiek lė­šų skir­ta taip va­di­na­moms „su li­be­ra­lais“ sie­ja­moms įmo­nėm. Sie­kiant su­men­kin­ti „Plun­gės ži­nias“ ir pa­skleis­ti dez­in­for­ma­ci­ją, mū­sų lei­di­nys taip pat pri­skir­tas prie jų. Kad įspū­dis bū­tų dar di­des­nis, gar­siai pa­si­bai­sė­ta, kad per 3 me­tus (2015–2018 m.) lei­di­niui už vie­ši­ni­mą su­mo­kė­ta dau­giau nei 34 000 Eur! Di­de­lė su­ma?
Nors „Plun­gės ži­nios“ vie­ši­ni­mo kon­kur­są lai­mė­jo per Cen­tri­nę vie­šų­jų pir­ki­mų sis­te­mą, o spaus­di­na­mos me­džia­gos už­sa­ko­vas bu­vo… Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja, bet Plun­gės „ko­vo­to­jų su ko­rup­ci­ja“ su­kel­tas efek­tas bu­vo ne­ma­žas. Juk tai di­de­lė su­ma, kaip sa­kė kon­ser­va­to­rius Vai­do­tas Skie­rus! Tačiau pa­ly­gi­nus su tuo, kiek per tą pa­tį lai­ko­tar­pį bu­vo su­mo­kė­ta „Vie­nin­gos Plun­gės“ na­rio ir kan­di­da­to į Ta­ry­bą Al­gio Šim­ke­vi­čiaus te­le­vi­zi­jai (44 073,02 Eur), „Plun­gės ži­nių“ su­ma kažkaip ne­be­at­ro­do to­kia jau di­de­lė.
Ta­čiau ką ga­li pa­sa­ky­ti da­bar „Vie­nin­gos Plun­gės“ ir kon­ser­va­to­rių at­sto­vai val­džio­je, kai da­bar­ti­nia­me kon­kur­se vie­ši­ni­mui spau­do­je nu­ma­ty­ta… 60 000 Eur? O nu­ma­ty­tas bū­si­mų už­sa­ky­mų plo­tas 3 me­tams – dar įspū­din­ges­nis: 9000 kv. cm pir­ma­me pus­la­py­je, an­tra tiek – pas­ku­ti­nia­me pus­la­py­je, o ben­druo­se pus­la­piuo­se – net 110 000 kv. cm (110 pus­la­pių)!
Iki šiol „Plun­gės ži­nioms“ Sa­vi­val­dy­bė už 1 kv. cm mo­kė­jo 0,05 Eur. Ka­dan­gi mū­sų laik­raš­tis eli­mi­nuo­tas iš kon­kur­so jo net ne­pa­skel­bus, ne­sun­ku ap­skai­čiuo­ti, kiek da­bar kai­nuos vie­ši­ni­mo pa­slau­gos „skaid­raus“ kon­kur­so nu­ga­lė­to­jo lei­di­ny­je. Pas­ta­rų­jų sa­vai­čių mo­men­ti­nės vie­ši­ni­mo ap­klau­sos pa­ro­dė, kad jos tik­rai sieks ne to­kį buvusį įkainį…
Ta­čiau ke­le­rius me­tus kurp­tas oli­gar­chi­nio ju­dė­ji­mo ir kon­ser­va­to­rių pla­nas – bet ko­kia kai­na nu­trauk­ti ga­li­my­bę „Plun­gės ži­nioms“ gau­ti Sa­vi­val­dy­bės fi­nan­sa­vi­mą – įgy­ven­din­tas, nes laik­raš­tis per tuos ke­le­rius me­tus taip ir ne­pra­dė­jo „ra­šy­ti tei­sin­gai“.
Apie „tei­sin­gą ra­šy­mą“, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos iš­kreip­tos kon­ku­ren­ci­jos for­ma­vi­mą, „tei­sin­go“ lei­di­nio pa­lai­ky­mą ir… ven­gi­mą at­sa­ki­nė­ti į laik­raš­čio pa­klau­si­mus skai­ty­ki­te ki­ta­me „Plun­gės ži­nių“ nu­me­ry­je.

Žyd­rū­nas PILITAUSKAS

Nuotraukoje: Kieno nurodymus įgyvendina Administracijos direktorius M. Kaunas organizuodamas konkursus į svarbius įstaigų vadovų postus, valdybas ar atlikdamas viešuosius pirkimus?

Komentarai
Kiti straipsniai