Trečiadienis, 2021 m. sausio 27 d.

Su­gy­ven­ti­nę vy­ras auk­lė­jo kumš­čiais

Kumš­čiu į no­sį, į pa­kau­šį, į pe­tį – to­kias smū­giais su­gy­ven­ti­nę V. V. vie­ną pa­va­sa­rio va­ka­rą „ap­do­va­no­jo“ Plun­gės ra­jo­no gy­ven­to­jas Ado­mas Ur­ni­kis (gim. 1990 m.). Smur­tau­to­jas kaip­mat bu­vo „su­pa­kuo­tas“ ir pa­rai iš­vež­tas į areš­ti­nę, o ba­lan­džio 30-ąją jo by­la dėl fi­zi­nio skaus­mo su­kė­li­mo (BK 140 str. 2 d.) iš­nag­ri­nė­ta teis­me.

Pro­ble­mų A. Ur­ni­kis pri­si­da­rė 2020 m. ko­vo 26 die­ną, apie pu­sę de­vy­nių va­ka­ro.
Teis­mas nu­sta­tė, jog bū­da­mas ap­svai­gęs nuo al­ko­ho­lio, žo­di­nio kon­flik­to me­tu kal­ti­na­ma­sis vie­ną kar­tą kumš­čiu smo­gė su­gy­ven­ti­nei V. V. į pa­kau­šį, vie­ną kar­tą – į no­sį, ir kar­tą – į de­ši­nį­jį pe­tį. Mo­te­ris pa­ty­rė fi­zi­nį skaus­mą, rim­tes­nių su­ža­lo­ji­mų ne­nu­sta­ty­ta.
Smur­tau­to­jo at­sa­ko­my­bę leng­vi­nan­čia ap­lin­ky­be lai­ko­ma tai, kad jis kal­tę pri­pa­ži­no ir gai­lė­jo­si. Ta­čiau bu­vo gir­tas – o tai jau sun­ki­nan­ti ap­lin­ky­bė.
A. Ur­ni­kis nie­kur ne­dir­ba, pa­da­rė ne­sun­kų ty­či­nį nu­si­kal­ti­mą žmo­gaus svei­ka­tai bū­da­mas teis­tas.
Ka­dan­gi nu­si­kal­to ne­at­li­kęs anks­tes­nės – 2019-ųjų sau­sio 17-ąją teis­mo skir­tos baus­mės, abi baus­mės su­ben­drin­tos.
Teis­mas smur­tau­to­jui sky­rė lais­vės ap­ri­bo­ji­mo baus­mę 8 mė­ne­siams (čia jau su­ma­žin­ta treč­da­liu), pa­ski­riant įpa­rei­go­ji­mus pra­dė­ti dirb­ti ar­ba už­si­re­gist­ruo­ti Už­im­tu­mo tar­ny­bo­je. Taip pat vy­ras nuo 22 iki 6 val. įpa­rei­go­tas bū­ti na­muo­se ir pri­dė­ta baus­mė iš pra­ėju­sių me­tų – 2700 eu­rų bau­da.
Be to, mu­šei­ka tu­rės 3 mė­ne­sius da­ly­vau­ti smur­ti­nį el­ge­sį kei­čian­čio­se pro­gra­mo­se.
Jei su teis­mo bau­džia­muo­ju įsa­ky­mu pa­skir­ta baus­me ne­su­tiks, per 14 die­nų ga­lės pa­duo­ti pra­šy­mą, kad by­los nag­ri­nė­ji­mas bū­tų su­reng­tas teis­me.

Li­na MOTUŽIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai