Pirmadienis, 2021 m. spalio 25 d.

Or­di­nas „Už nuo­pel­nus Lie­tu­vai“ įteik­tas dau­gia­vai­kei ma­mai iš Tve­rų

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to Gi­ta­no Nau­sė­dos var­du Mo­ti­nos die­nos pro­ga pa­svei­kin­tos ir or­di­no „Už nuo­pel­nus Lie­tu­vai“ me­da­liu ap­do­va­no­tos 46 dau­gia­vai­kės mo­ti­nos, iš­au­gi­nu­sios ir ge­rai iš­auk­lė­ju­sios pen­kis ir dau­giau vai­kų.

Lai­kan­tis vi­sų ap­sau­gos prie­mo­nių, vals­ty­bi­nius ap­do­va­no­ji­mus, gė­les ir Pre­zi­den­to svei­ki­ni­mą dau­gia­vai­kėms mo­ti­noms įvai­riuo­se Lie­tu­vos re­gio­nuo­se per­da­vė Kan­ce­lia­ri­jos kanc­le­rė Al­gė Bud­ry­tė ir ša­lies va­do­vo pa­ta­rė­jai. Pa­si­bai­gus ka­ran­ti­nui, bus ieš­ko­ma bū­dų pa­kvies­ti ma­mas ap­si­lan­ky­ti Pre­zi­den­tū­ro­je ir as­me­niš­kai pa­si­ma­ty­ti su Pre­zi­den­tu.
„Iš Jū­sų šir­dies ši­lu­mos ir be­ga­li­nės mei­lės už­au­gę, iš Jū­sų ran­ko­mis su­kur­tų na­mų svar­biau­sias gy­ve­ni­mo ver­ty­bes iš­si­ne­šę vai­kai – pra­smin­giau­sias nuo­pel­nas Lie­tu­vai, ver­tas pa­čių gra­žiau­sių pa­gar­bos ir dė­kin­gu­mo žo­džių“, – tei­gia­ma ša­lies va­do­vo svei­ki­ni­me dau­gia­vai­kėms ma­moms.
Ša­lies va­do­vas pa­dė­ko­jo ma­moms už iš­min­tį, rū­pes­tį ir pa­si­au­ko­ji­mą, ku­riuos jos ati­da­vė sa­vo vai­kams, o su jais – ir Lie­tu­vos at­ei­čiai. Dau­gia­vai­kėms ma­moms vals­ty­bės va­do­vas pa­lin­kė­jo daug svei­ka­tos, stip­ry­bės ir lai­mės bran­gių žmo­nių ap­sup­ty­je.
Iš Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ap­do­va­no­ji­mas ati­te­ko Ste­fa­ni­jai Sas­naus­kie­nei, gy­ve­nan­čiai Tve­ruo­se ir iš­au­gi­nu­siai 5 vai­kus: 3 sū­nus – Vid­man­tą, Ri­man­tą, Al­gir­dą ir 2 duk­ras – Bi­ru­tą ir Vio­le­tą. S. Sas­naus­kie­nė vai­kus iš­auk­lė­jo do­rais žmo­nė­mis ir pi­lie­čiais, be­si­lai­kan­čiais nu­sta­ty­tų el­ge­sio nor­mų. Apie 1970 m., gi­mus 5-ajam vai­kui, bu­vo ap­do­va­no­ta „Mo­ti­nys­tės me­da­liu“. Vie­nas iš sū­nų, Vid­man­tas, gy­ve­na Tve­ruo­se ir be­veik kas­dien lan­ko ma­mą. Ki­ti vai­kai iš­si­bars­tę po įvai­rius Lie­tu­vos kam­pe­lius, ta­čiau skam­bi­na te­le­fo­nu ir daž­nai ap­lan­ko. Jų šei­mos stip­ry­bės pa­grin­das – nuo­šir­dus dė­me­sys, pa­gar­ba ir at­jau­ta mo­ti­nai. Vai­kai jau­čia at­sa­ko­my­bę ir su­vo­kia bū­ti­ny­bę jai pa­dė­ti.

Komentarai
Kiti straipsniai