Antradienis, 2020 m. spalio 20 d.

„No­rė­da­mi su­tvar­ky­ti ei­lę, ne­ga­li­me pri­im­ti žmo­nių, ku­rie at­ei­na be ta­lo­nų“

Pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sia­me Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės svei­ka­tos ir so­cia­li­nės pa­ra­mos ko­mi­te­to po­sė­dy­je pri­tar­ta VšĮ Rie­ta­vo pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro (PSPC) 2019 m. veik­los ata­skai­tai. Ta­čiau įstai­gos va­do­vei Bi­ru­tei Ker­pie­nei ko­mi­te­to na­riai už­da­vė ne­ma­žai klau­si­mų. Jie do­mė­jo­si, kaip, pa­si­bai­gus ka­ran­ti­nui, įstai­ga ke­ti­na su­val­dy­ti pa­cien­tų srau­tus bei ar tie­sa, kad įstai­gai pri­klau­san­tis au­to­mo­bi­lis nau­do­ja­mas as­me­ni­nėms reik­mėms.

Pir­miau­sia, trum­pai ap­žvelg­si­me įstai­gos pra­ėju­sių me­tų ata­skai­tą. Pri­si­ra­šiu­sių­jų prie Rie­ta­vo PSPC bu­vo 1558 (su­ma­žė­jo 69-ais), ap­si­lan­ky­mų pas gy­dy­to­jus – 13 075 (su­ma­žė­jo 655-ais). Slau­gos ir pa­lai­ko­mo­jo gy­dy­mo sky­riu­je bei glo­bos sky­riu­je iš vi­so li­go­nių skai­čius sie­kė 179 (2018 m. – 196), lo­va­die­nių skai­čius – 9 790 (2018 m. – 9 793). Ata­skai­ti­niu lai­ko­tar­piu pa­ja­mų struk­tū­ra kei­tė­si ne­žy­miai. Iš įstai­gos lė­šų bu­vo įsi­gy­ta ug­nia­sie­nė (1 128 Eur), skir­ta elek­tro­ni­nės sis­te­mos tin­klo sau­gu­mui už­tik­rin­ti. Iš pro­jek­to „Rie­ta­vo pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro veik­los efek­ty­vu­mo di­di­ni­mas“ lė­šų įsi­gy­tas au­to­mo­bi­lis (14 500 Eur), odon­to­lo­go dar­bo vie­tos įran­ga (15 299 Eur), au­to­kla­vas (2699 Eur), de­guo­nies kon­cen­tra­to­rius (670 Eur) ir elek­tro­kar­diog­ra­fas (1361 Eur). Gy­dy­mo įstai­go­je ata­skai­ti­niais me­tais dir­bo 43 dar­buo­to­jai. Tarp jų – 6 gy­dy­to­jai (3,05 eta­to) ir 17 slau­gy­to­jų (14,2 eta­to). Vie­no eta­to dar­bo už­mo­kes­tis vi­du­ti­niš­kai pa­di­dė­jo 9 proc.
Vi­li­ja Raz­mie­nė pa­ste­bė­jo, jog ata­skai­to­je ra­šo­ma, kad 69-iais pa­cien­tais su­ma­žė­jo pri­si­ra­šiu­sių­jų prie įstai­gos žmo­nių skai­čius. „Ar tie pa­cien­tai per­ėjo į ki­tas gy­dy­mo įstai­gas?“, – klau­sė ko­mi­te­to na­rė. Įstai­gos va­do­vė pri­mi­nė, kad kai at­si­da­rė me­di­ci­nos įstai­ga „Ave Me­di­ca“, žmo­nių mig­ra­ci­ja da­bar vyks­ta tarp tri­jų įstai­gų. „Da­lis žmo­nių mirš­ta, da­lis iš­va­žiuo­ja ki­tur – ju­dė­ji­mas vyks­ta nuo­la­tos ir jo ne­su­stab­dy­si. Da­bar dvy­lik­to­kai baigs vi­du­ri­nę mo­kyk­lą ir pri­si­ra­šys Vil­niu­je ar ki­tuo­se mies­tuo­se prie ten esan­čių gy­dy­mo įstai­gų. Nė­ra taip, kad vien tik iš­ei­na pa­cien­tai iš mū­sų, yra ir at­ei­nan­čių“, – sa­kė B. Ker­pie­nė.
Ko­mi­te­to na­rė taip pat do­mė­jo­si ir dėl vai­kų pro­fi­lak­ti­nio svei­ka­tos tik­ri­ni­mo, nes ata­skai­to­je pa­žy­mi­ma, jog jis yra su­ma­žė­jęs nuo 261 iki 184. Ji klau­sė, ar taip at­si­ti­ko, nes bu­vo tik­rin­ta ma­žiau vai­kų. Gy­dy­to­ja at­sa­kė, kad at­lie­ka­mų pro­fi­lak­ti­nių ty­ri­mų ne­su­ma­žė­jo, taip nu­ti­ko dėl ma­žes­nio vai­kų skai­čius, o vis­kas vyk­do­ma taip, kaip nu­ro­dy­ta Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro įsa­ky­mais.
Vy­tau­tas Bla­žai­tis pa­ste­bė­jo, kad B. Ker­pie­nė dir­ba ir kaip įstai­gos va­do­vė, ir kaip šei­mos gy­dy­to­ja. Jis klau­sė ar su­spė­ja at­lik­ti vi­sus dar­bus tu­rė­da­ma dve­jas pa­rei­gas. „Aš tu­riu vie­no­je dar­bo­vie­tė­je dve­jas pa­rei­gas. Vis­ką su­si­de­ri­nu, dar­bus spė­ju pa­da­ry­ti, pa­cien­tai ir­gi ap­tar­nau­ja­mi. Ne­su­pran­tu, ko­dėl iš­ki­lo toks klau­si­mas“, – į pa­sta­bą at­sa­kė įstai­gos va­do­vė. Ji pri­dū­rė, kad ka­ran­ti­no me­tu įstai­gos dar­bo krū­vis la­bai ne­su­ma­žė­jo: po­li­kli­ni­ko­je yra nuo 50 iki 70 ap­si­lan­ky­mų – tai yra nuo­to­li­nės pa­slau­gos, re­cep­tai, ne­dar­bin­gu­mo pa­žy­mė­ji­mai. Dar­bo yra, ta­čiau įstai­gos per­so­na­las su juo su­si­tvar­ko.
V. Raz­mie­nė pri­mi­nė, kad pa­gal Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro įsa­ky­mą at­si­da­rius gy­dy­mo įstai­goms, ne­ga­lės bū­ti žmo­nių su­si­bū­ri­mų, tad klau­sė, ką pla­nuo­ja­ma da­ry­ti, kad ne­bū­tų žmo­nių ei­lių. „Iki šiol bu­vo to­kia pro­ble­ma mū­sų po­li­kli­ni­ko­je. Žmo­nės lauk­ti tu­rė­da­vo ir iki 2 va­lan­dų“, – sa­kė ko­mi­te­to na­rė. B. Ker­pie­nė at­sa­kė, kad jau ne pir­mus me­tus yra dir­ba­ma pa­gal ta­lo­nų sis­te­mą. V. Raz­mie­nė iš­kart įsi­ter­pė, jog ši sis­te­ma ne­vei­kia. Anot B. Ker­pie­nės, šiuo at­ve­ju, pir­miau­sia rei­kia žmo­nių są­mo­nin­gu­mo, nes ta­lo­nų sis­te­mą iš­ar­do žmo­nės, ku­rie gy­ve­na kai­me ir ne­ga­li pas gy­dy­to­ją at­vyk­ti ar grįž­ti na­mo, ka­da pa­no­rė­ję, o de­ri­na­si prie va­žiuo­jan­čių au­to­bu­sų. Pa­si­tai­ko die­nų, kai vi­si pa­cien­tai ei­na tvar­kin­gai pa­gal sa­vo ei­lę ir už du­rų žmo­nės ne­sė­di. Bū­ti­na at­kreip­ti dė­me­sį ir kur dir­ba­me: Vil­niu­je, Kau­ne ar Rie­ta­ve. Po ka­ran­ti­no ti­ki­ma­si žmo­nių ant­plū­džio, tad, anot gy­dy­to­jos, ko ge­ro, ei­lę rei­kės lai­ky­ti lau­ke, nes lai­kan­tis ati­tin­ka­mų at­stu­mų, vi­si vi­du­je lauk­ti ne­ga­lės. „Re­gist­ra­ci­ja vyks­ta la­bai tvar­kin­gai, jei­gu jums įdo­mu, po ka­ran­ti­no ga­li­te at­ei­ti, pa­ro­dy­si­me, kaip vis­kas vei­kia ir kas iš­de­ri­na pa­cien­tų ei­lę. No­rė­da­mi su­tvar­ky­ti ei­lę, ne­ga­lė­tu­me pri­im­ti žmo­nių, ku­rie at­ei­na be ta­lo­nų. Aš da­viau Hi­pok­ra­to prie­sai­ką ir ma­no dar­bo prin­ci­pas yra toks, kad tu­riu su­teik­ti pa­gal­bą vi­siems, ku­rie krei­pia­si. Aš dir­bu ne­skai­čiuo­da­ma dar­bo va­lan­dų ir at­lei­džiu tiek pa­cien­tų, kiek jų bū­na. Gal­būt tai yra ma­no klai­da“, – kal­bė­jo B. Ker­pie­nė.
Ke­le­tą pa­ste­bė­ji­mų ir klau­si­mų įstai­gos va­do­vei tu­rė­jo ir Vik­to­ras Kra­ji­nas. „Nie­ko as­me­niš­ko, ta­čiau tu­riu to­kį klau­si­mą, ne­su­si­ju­sį su įstai­gos ata­skai­ta. Tu­riu in­for­ma­ci­jos, kad dar­buo­to­jai yra ne­la­bai pa­ten­kin­ti dar­bo są­ly­go­mis, krū­viais, už­mo­kes­čiu. Taip pat tu­riu in­for­ma­ci­jos, kad ne pa­gal pa­skir­tį bū­na nau­do­ja­mas įstai­gai pri­klau­san­tis trans­por­tas, su ku­riuo bu­vo va­žiuo­ta kaž­kam bul­vių par­vež­ti… Ką ga­lė­tu­mė­te į tai at­sa­ky­ti?“, – klau­sė so­cial­de­mok­ra­tas.
At­sa­ky­ta, kad dar­buo­to­jų krū­vius sten­gia­ma­si iš­lai­ky­ti at­si­žvel­giant į mi­nist­ro nu­ro­dy­mus, kar­tais ne­pa­vyks­ta to pa­da­ry­ti, nes fi­nan­sa­vi­mas yra ma­žes­nis. Va­sa­ros me­tu, kai tu­ri­ma ma­žiau pa­cien­tų, at­si­ran­da pi­ni­gų trū­ku­mas, nes už ne­už­im­tas lo­vas slau­gos ir pa­lai­ko­mo­jo gy­dy­mo sky­riu­je ne­gau­na­ma pi­ni­gų. Kai val­džia pa­skel­bia apie at­ly­gi­ni­mų kė­li­mą, ta­da jie ir ke­lia­mi, bet ne­ga­li­ma ly­giuo­tis su dir­ban­čiais di­džio­sio­se li­go­ni­nė­se, nes ten fi­nan­sa­vi­mas yra 3–4 kar­tus di­des­nis nei Rie­ta­ve. „Kal­bant apie trans­por­tą, įstai­ga tu­ri au­to­mo­bi­lį, ku­ris nau­do­ja­mas jos reik­mėms. Au­to­mo­bi­lis nau­do­ja­mas gy­dy­to­jų iš­kvie­ti­mui į na­mus, juo va­ži­nė­ja ir so­cia­li­nis dar­buo­to­jas mais­to, vais­tų, ir pa­cien­tus ve­ža, ki­tais rei­ka­lais juo ne­va­ži­nė­ja­ma. Ma­nęs as­me­niš­kai tik­rai su ta ma­ši­na nie­kas ne­ve­žio­ja“, – at­sa­kė B. Ker­pie­nė.

Da­lia BARCYTĖ

Nuotraukoje: Anot B. Kerpienės (dešinėje), norint suvaldyti pacientų eilę, reikalingas žmonių sąmoningumas, nes talonų sistemą išardo patys žmonės.

Komentarai
Kiti straipsniai