Trečiadienis, 2021 m. balandžio 14 d.

Grei­to mais­to už­kan­di­nės sa­vi­nin­kė ne­su­mo­kė­jo be­veik 7 tūkst. eu­rų mo­kes­čių

Už­da­ro­sios ak­ci­nės ben­dro­vės „Vyt­ma­ris“ di­rek­to­rei Bi­ru­tei Riau­kie­nei ne­se­niai te­ko su­ži­no­ti teis­mo nu­ta­ri­mą dėl ne­su­mo­kė­tų mo­kes­čių: už tai, kad ne­dek­la­ra­vo ir ne­su­mo­kė­jo į vals­ty­bės biu­dže­tą 6933 eu­rų, tu­rės mo­kė­ti ko­ne dvie­jų tūks­tan­čių eu­rų bau­dą.

Dėl ap­lai­daus bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos tvar­ky­mo B. Riau­kie­nei bu­vo iš­kel­ta ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo by­la pa­gal ANK 205 str. 4 da­lį. Plun­gės apy­lin­kės teis­me ši by­la iš­nag­ri­nė­ta ra­šy­ti­nio pro­ce­so tvar­ka.
Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos pa­rei­gū­nai B. Riau­kie­nės ben­dro­vę krė­tė šių me­tų sau­sį.
Teis­mas nu­sta­tė, jog B. Riau­kie­nė, bū­da­ma UAB „Vyt­ma­ris“ (ben­dro­vė re­gist­ruo­ta Prū­sa­liuo­se) di­rek­to­re, ne­už­tik­ri­no, kad vi­sos gau­tos pa­ja­mos už par­duo­tus pa­tie­ka­lus grei­to mais­to už­kan­di­nė­je bū­tų ap­skai­to­mos ap­skai­tos do­ku­men­tais: at­li­kus ben­dro­vės ap­skai­tos do­ku­men­tų ana­li­zę, nu­sta­ty­ta, kad per 2019 m. rug­pjū­čio – gruo­džio mė­ne­sius vyk­dant veik­lą ne­ap­skai­čiuo­ta, ne­dek­la­ruo­ta ir ne­su­mo­kė­ta į vals­ty­bės biu­dže­tą 6933 eu­rai mo­kes­čių.
Už­kan­di­nės sa­vi­nin­kė kal­tę dėl pa­žei­di­mo pa­da­ry­mo pri­pa­ži­no ir nu­ro­dė, kad de­kla­ra­ci­jas jau pa­tiks­li­no.
Teis­mas nu­spren­dė, jog di­rek­to­rė sa­vo veiks­mais pa­žei­dė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos įsta­ty­mo 12 straips­nio 1 da­lies nuo­sta­tas ir pa­da­rė ad­mi­nist­ra­ci­nį nu­si­žen­gi­mą, nu­ma­ty­tą ANK 205 straips­nio 4 da­ly­je. Tai – ty­či­nis pa­žei­di­mas.
Ka­dan­gi B. Riau­kie­nė anks­čiau ad­mi­nist­ra­ci­ne tvar­ka ne­baus­ta, yra dir­ban­ti, jai pa­skir­ta mi­ni­ma­laus dy­džio bau­da – 1820 eu­rų.

Komentarai
Kiti straipsniai