Antradienis, 2020 m. spalio 20 d.

Bu­te ra­do ne­gy­vą se­ne­lį

Ge­gu­žės 5-osios va­ka­rą prie ne­to­li par­ko esan­čio dau­gia­bu­čio su­lė­kė vi­sos spe­cia­lio­sios tar­ny­bos – ug­nia­ge­siai, me­di­kai, po­li­ci­ja. Pra­neš­ta, jog vie­na­me bu­te ga­li bū­ti nu­ti­ku­si ne­lai­mė, nes gar­baus am­žiaus se­no­lis ne­be­ati­da­ro du­rų anū­kui. Ne­tru­kus liūd­na ži­nia pa­si­tvir­ti­no.

Ant­ra­die­nį, apie 21 va­lan­dą, Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nams pra­neš­ta, jog rei­ka­lin­ga tar­ny­bų pa­gal­ba no­rint pa­tek­ti į bu­tą Par­ko alė­jos 2-aja­me na­me.
Po­li­ci­nin­kai bu­vo in­for­muo­ti, jog ku­rį lai­ką (nuo va­kar) anū­kas ne­be­ga­li su­si­siek­ti su gar­baus am­žiaus se­ne­liu, ku­ris nei du­rų ati­da­ro, nei te­le­fo­nu at­si­lie­pia. Nors anū­kas rak­tus tu­rė­jo, ta­čiau pats at­si­ra­kin­ti du­rų ne­ga­lė­jo – šei­mi­nin­kas bu­vo pa­li­kęs rak­tą spy­no­je.
Prie mi­nė­to dau­gia­bu­čio at­vy­ko ne tik pa­rei­gū­nai ir grei­to­ji me­di­ci­nos pa­gal­ba, bet ir ug­nia­ge­siai-gel­bė­to­jai. Pas­ta­rie­ji pa­nau­do­jo iš­trau­kia­mas ko­pė­čias, lauž­tu­vą ir per lan­gą pa­te­ko į bu­to vi­dų. Ta­da ati­da­rė du­ris, įlei­do po­li­ci­nin­kus ir me­di­kus.
Įta­ri­mai, kad yra nu­ti­ku­si ne­lai­mė, pa­si­tvir­ti­no – bu­te ras­tas mi­ręs de­vin­tą de­šim­tį skai­čia­vęs se­nu­kas (gim. 1934 m.). Pa­rei­gū­nų tei­gi­mu, iš­ori­nių smur­to žy­mių ant kū­no ne­pa­ste­bė­ta.
Ne­tru­kus gau­tas me­di­kų pa­tvir­ti­ni­mas, jog žmogus mi­rė iš­ti­kus mio­kar­do in­fark­tui.

Li­na MOTUŽIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai