Pirmadienis, 2021 m. spalio 25 d.

Su pa­tė­viui pri­klau­san­čiu „BMW“ pri­sisk­rai­dęs dau­gė­diš­kis su­lau­kė nuosp­ren­džio

Sau­sio pa­bai­go­je ra­šė­me, kad pro ša­lį va­žia­vęs žmo­gus pa­ste­bė­jo, jog ne­to­li že­mės ūkio ben­dro­vės „Mi­ni­ja“, esan­čios Dau­gė­duo­se, pa­lik­tas su­dau­žy­tas „BMW“ mar­kės au­to­mo­bi­lis. Au­to­mo­bi­lį vai­ra­vęs Vid­man­tas Mol­da­ris jau su­lau­kė teis­mo spren­di­mo, ku­riuo jam pa­skir­ta treč­da­liu su­ma­žin­ta baus­mė – 20 pa­rų areš­to vie­toj 30-ties. Taip pat dve­jiems me­tams jam už­draus­ta vai­ruo­ti trans­por­to prie­mo­nes.

Pri­me­na­me, kad sau­sio 28 d., apie 23 val., pro ša­lį va­žia­vęs žmo­gus pra­ne­šė, kad Dau­gė­dų kai­me, ša­li­ke­lė­je, prie že­mės ūkio ben­dro­vės „Mi­ni­ja“, pa­lik­tas su­dau­žy­tas au­to­mo­bi­lis „BMW 525“. Ant ke­lio ma­tė­si au­to­mo­bi­lio nuo­lau­žos, ša­li­ke­lė­je bu­vo vė­žės ir iš­bars­ty­tos ma­ši­nos de­ta­lės. Nu­sta­ty­ta, kad au­to­mo­bi­lis pri­klau­so A. J. Nu­vy­kus į jo gy­ve­na­mą­ją vie­tą, iš­si­aiš­kin­ta, jog ma­ši­na nau­do­ja­si tiek jo su­tuok­ti­nė, tiek jos sū­nus. Jis, at­vy­kus pa­rei­gū­nams, mie­go­jo. Pa­bu­di­nus jau­nuo­lį, aki­vaiz­džiai ma­tė­si, kad jis ne­blai­vus, ant vei­do bu­vo ne­di­de­lės žaiz­dos. Vai­ki­nas pri­si­pa­ži­no vai­ra­vęs pa­tė­vio au­to­mo­bi­lį ir su­kė­lęs eis­mo įvy­kį, taip pat – jog po eis­mo įvy­kio var­to­jo al­ko­ho­li­nius gė­ri­mus. Al­ko­ho­lio kie­kio ma­tuok­liu jam nu­sta­ty­tas 2,22 pro­mi­lės ne­blai­vu­mas. Dėl gir­tu­mo jau­nuo­lis ne­ga­lė­jo tiks­liai pa­aiš­kin­ti eis­mo įvy­kio ap­lin­ky­bių.
Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, po­sū­ky­je ne­su­val­džius au­to­mo­bi­lio, jis tren­kė­si į pa­ke­lės me­džius bei nuo smū­gio at­si­dū­rė ki­to­je ke­lio pu­sė­je esan­čio­je aikš­te­lė­je. Ke­lio­nės me­tu au­to­mo­bi­ly­je vai­ruo­to­jas bu­vo ne vie­nas, kar­tu va­žia­vo ir ke­lei­vis. Šio eis­mo įvy­kio me­tu su­ža­lo­tas kar­tu va­žia­vęs še­šio­lik­me­tis L. L., ku­riam nu­sta­ty­tas ne­žy­mus svei­ka­tos su­trik­dy­mas. Anot po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų, rim­tes­nių su­ža­lo­ji­mų iš­veng­ti pa­dė­jo iš­si­sklei­du­sios oro pa­gal­vės. Au­to­mo­bi­lis nu­ga­ben­tas į sau­go­ji­mo aikš­te­lę, o dėl įvy­kio pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas.
Kal­ti­na­ma­sis pa­sa­ko­jo, kad kar­tu su drau­gu su­pla­na­vo va­žiuo­ti į Rie­ta­vą. Ne­pra­ne­šęs pa­tė­viui, pa­si­ė­mė jam pri­klau­san­tį au­to­mo­bi­lį, sto­vė­ju­sį na­mo kie­me. Rak­te­liai bu­vo li­kę už­ve­di­mo spy­ne­lė­je. Kai pa­si­ė­mė ma­ši­ną, al­ko­ho­lio var­to­jęs ne­bu­vo. Abu vai­ki­nai bu­vo pri­si­se­gę sau­gos dir­žus, o Mi­ni­jos gat­ve va­žia­vo apie 50–60 km/h grei­čiu. Įvy­kus eis­mo įvy­kiui, kas bu­vo to­liau – ne­pri­si­me­na. Ne­pri­si­me­na, nei kur din­go drau­gas, nei kaip grį­žo na­mo, tik kad grį­žęs na­mo var­to­jo al­ko­ho­li­nius gė­ri­mus… Ka­dan­gi ma­ma su pa­tė­viu bu­vo šven­tę gim­ta­die­nį, al­ko­ho­lio ra­do na­muo­se. Vai­ki­no pa­tė­vis dėl su­ga­din­to au­to­mo­bi­lio pre­ten­zi­jų ne­tu­rė­jo.
Nu­ken­tė­jęs ir kar­tu va­žia­vęs jau­nuo­lis ne­pa­ste­bė­jo, kad at­va­žia­vęs jo drau­gas bū­tų iš­gė­ręs, vai­ra­vo tin­ka­mai, ko­kiu tiks­liai grei­čiu – ne­ma­tė. Eis­mo įvy­kio me­tu jis su­si­tren­kė de­ši­nę ran­ką ir pra­si­kir­to lū­pą. Po ne­lai­mės abu iš­li­po iš au­to­mo­bi­lio ir iš­ėjo na­mo. Ko­dėl ne­iš­kvie­tė po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų, še­šio­lik­me­tis pa­sa­ky­ti ne­ga­lė­jo, nes dėl iš­gąs­čio ir šo­ko tiks­lių ap­lin­ky­bių ne­pa­me­na. Dėl pa­tir­tų su­ža­lo­ji­mų ki­tą die­ną jis su ma­ma krei­pė­si į Plun­gės r. pri­ėmi­mo sky­rių, kur po ap­žiū­ros bu­vo iš­leis­tas gy­dy­tis am­bu­la­to­riš­kai. Dėl eis­mo įvy­kio me­tu pa­tir­tų su­ža­lo­ji­mų drau­gui pre­ten­zi­jų ne­tu­rė­jo.
Kal­ti­na­mo­jo at­sa­ko­my­bę leng­vi­nan­čia ap­lin­ky­be lai­ky­tas nuo­šir­dus pri­si­pa­ži­ni­mas ir gai­lė­ji­ma­sis pa­da­rius nu­si­kals­ta­mą vei­ką. Taip pat Plun­gės apy­lin­kės teis­mas nu­spren­dė vals­ty­bės nau­dai iš­ieš­ko­ti iš V. Mol­da­rio kon­fis­kuo­ti­no tur­to – au­to­mo­bi­lio „BMW 525“ ver­tę ati­tin­kan­čią pi­ni­gų su­mą – 4117,00 Eur, o įsi­tei­sė­jus teis­mo bau­džia­ma­jam įsa­ky­mui, au­to­mo­bi­lį grą­žin­ti tei­sė­tam val­dy­to­jui. Nu­teis­ta­sis ne vė­liau kaip per sep­ty­nias die­nas po teis­mo bau­džia­mo­jo įsa­ky­mo įsi­tei­sė­ji­mo pri­va­lo at­vyk­ti į Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­rių at­lik­ti nu­sta­y­tos (20 pa­rų) areš­to baus­mės.

Nuotraukoje: Šiuo automobiliu važiavę jaunuoliai po eismo įvykio jį paliko šalia žemės ūkio bendrovės „Minija“.

Komentarai
Kiti straipsniai