Penktadienis, 2021 m. gegužės 07 d.

Po­pu­lis­ti­niai po­li­ti­kų pa­reiš­ki­mai su­bliuš­ko – šil­dy­mas pi­go

Su­ma­lė į mil­tus. Ki­taip ne­pa­sa­ky­si apie pra­ėju­sių me­tų ru­de­nį Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos val­dan­čio­sios dau­gu­mos at­sto­vų – po­li­ti­nio da­ri­nio „Vie­nin­ga Plun­gė“ – po­pu­lis­ti­nius pa­reiš­ki­mus dėl ši­lu­mos bran­gi­mo. UAB „Plun­gės ši­lu­mos tin­klai“ pra­ėju­sią sa­vai­tę pa­teik­ti skai­čia­vi­mai ro­do, jog ši­lu­mos kai­na var­to­to­jams šių me­tų sau­sio–­ge­gu­žės mė­ne­siais yra net 16,2 proc. ma­žes­nė nei per ati­tin­ka­mą 2019 m. lai­ko­tar­pį. Ir tai dar ne vis­kas: pa­si­ro­do, var­to­to­jai net per­mo­kė­jo už šil­dy­mą, tad da­lis pa­ja­mų bus grą­žin­ta.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Vals­ty­bi­nė ener­ge­ti­kos re­gu­lia­vi­mo ta­ry­ba (VERT) pa­tei­kė Ne­pri­klau­so­mų ši­lu­mos ga­min­to­jų (NŠG) veik­los ap­žval­gą: jo­je įvar­din­ta su­ma, ku­rią per 2019 me­tus, par­duo­da­ma Plun­gės ši­lu­mos tin­klams ši­lu­mi­nę ener­gi­ją per Balt­po­ol ši­lu­mos auk­cio­nus, UAB „Plun­gės bio­e­ner­gi­ja“ per­rin­ko 144,57 tūkst. eu­rų.
„Tai dar nė­ra ofi­cia­lus VERT-o spren­di­mas – ku­ria­me nors iš bū­si­mų po­sė­džių ji dar tu­rės tai pa­tvir­tin­ti ofi­cia­liai bei nu­sta­ty­ti per­rink­tos su­mos grą­ži­ni­mo ši­lu­mos var­to­to­jams bū­dą, ter­mi­nus bei įpa­rei­go­ji­mą UAB „Plun­gės bio­e­ner­gi­jai, – re­dak­ci­jai sa­kė UAB „Plun­gės ši­lu­mos tin­klai“ di­rek­to­rius Arū­nas Ta­mo­šaus­kas ir pri­dū­rė, – šis skai­čius yra la­bai ar­ti­mas anks­tes­niems mū­sų pa­čių ver­ti­ni­mams bei prog­no­zėms: tiek dėl su­mos dy­džio, tiek dėl to, kiek tu­rė­tų pig­ti ši­lu­ma 2019–2020 šil­dy­mo se­zo­no me­tu ly­gi­nant su prieš tai bu­vu­siu se­zo­nu.“
Ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius pri­mi­nė, jog 2019 m. rug­sė­jo mė­ne­sį ben­dro­vė prog­no­za­vo, kad šil­dy­mo kai­na ar­tė­jan­čiam šil­dy­mo se­zo­nui ma­žės apie 14 proc. ly­gi­nant su pra­ėju­siu (2018–2019) se­zo­nu. Pa­grin­di­nės prie­žas­tys to­kiai prog­no­zei bu­vo tai, jog žy­miai pi­giau nu­pirk­tas bio­ku­ras bei kad per­ka­mos iš NŠG ši­lu­mos kai­na bus ma­žes­nė.
„Tie­sa, sa­vo prog­no­zė­se 2019 m. rug­sė­jo mė­ne­sį dar ne­ga­lė­jo­me nu­ma­ty­ti, kiek VERT-as pri­dės prie kai­nos po per­skai­čia­vi­mo dėl už pra­ėju­sį lai­ko­tar­pį ne­pa­deng­tų „Plun­gės ši­lu­mos tin­klų“ pa­tir­tų bū­ti­nų­jų są­nau­dų. VERT-as 2019 m. lap­kri­čio mėn. pri­dė­jo 0,14 ct už kWh, pra­de­dant tai­ky­mą nuo 2020 m. va­sa­rio mėn. Taip pat ne­ži­no­jo­me, ko­kią tak­ti­ką nau­dos UAB „Plun­gės bio­e­ner­gi­ja“ teik­da­ma pa­siū­ly­mus Balt­po­ol ši­lu­mos auk­cio­nui. 2019 me­tai bu­vo pir­mie­ji, kai pa­si­kei­tus tei­sės ak­tams, ši­lu­mos su­pir­ki­mas vyk­do­mas per Balt­po­ol ener­gi­jos iš­tek­lių bir­žą pil­nais kaš­tais. Ki­taip ta­riant, „Plun­gės bio­e­ner­gi­ja“ ga­lė­jo pa­si­rink­ti, ko­kią kai­ną pa­teik­ti ši­lu­mos pir­ki­mo auk­cio­nuo­se: ar (a) pa­grįs­tą re­a­liais VERT-o kon­tro­liuo­ja­mais kaš­tais, ar (b) tai­ky­ti kai­ną, pri­ly­gin­tą Balt­po­ol ši­lu­mos auk­cio­no ope­ra­to­riaus pa­skelb­toms pa­ly­gi­na­mo­sioms są­nau­doms. UAB „Plun­gės bio­e­ner­gi­ja“ pa­si­rin­ko b va­rian­tą. Šiuo at­ve­ju, pa­si­bai­gus ka­len­do­ri­niams me­tams, at­lie­ka­mas per­skai­čia­vi­mas, ku­rio me­tu VERT-as įver­tins ne­ati­ti­ki­mus ir įpa­rei­gos UAB „Plun­gės bio­e­ner­gi­ja“ su­grą­žin­ti var­to­to­jams per­mo­ką. Pre­li­mi­na­riu Ben­dro­vės ver­ti­ni­mu, var­to­to­jai ar­ti­mo­je at­ei­ty­je gaus 0,28 ct už kWh „nuo­lai­dą“, jei­gu grą­ži­ni­mas bus iš­dės­ty­tas per vie­ne­rius me­tus“, – re­dak­ci­jai sa­kė ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius.
Pa­sak A. Ta­mo­šaus­ko, įver­ti­nus VERT įpa­rei­go­jan­čiais spren­di­mais nu­sta­ty­tas ir at­ei­ty­je var­to­to­jams grą­žin­ti­nas su­mas, ku­rias jau 2020 m. II pus­me­ty­je jie tu­rė­tų pa­ste­bė­ti są­skai­to­se už ši­lu­mą, lie­ka tik kon­sta­tuo­ti, jog „Plun­gės ši­lu­mos tin­klų“ prog­no­zė, iš­sa­ky­ta prieš šil­dy­mo se­zo­no pra­džią, bu­vo per­ne­lyg pe­si­mis­ti­nė: ši­lu­mos kai­na var­to­to­jams šių me­tų sau­sio–­ge­gu­žės mė­ne­siais re­a­liai bus net 16,2 proc. ma­žes­nė nei per ati­tin­ka­mą 2019 m. lai­ko­tar­pį.

Ge­rai dir­ban­tis va­do­vas – ne­be­tin­ka­mas?

Vis­gi, ne­žiū­rint to, dar ko­jų de­ra­mai ap­šil­ti ne­spė­jęs UAB „Plun­gės ši­lu­mos tin­klai“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius tam­pa ne­tin­ka­mas kai ku­riems po­li­ti­kams, sie­kian­tiems pa­jung­ti šią įmo­nę sa­vo nau­dai.
Pra­ėju­sia­me Ta­ry­bos po­sė­dy­je po­li­ti­nio da­ri­nio „Vie­nin­ga Plun­gė“ at­sto­vas Ro­ber­tas En­dri­kas at­vi­rai pa­reiš­kė, kad lai­kas pa­kal­bė­ti apie ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus kom­pe­ten­ci­ją.
„Plun­gės ži­nios“ yra ra­šiu­sios, kad A. Ta­mo­šaus­kas ne­su­tin­ka bū­ti kai ku­rių po­li­ti­kų ma­rio­ne­te, tad už­si­trau­kė jų ne­ma­lo­nę.
Sie­kiant pa­ro­dy­ti, kad įmo­nės va­do­vas ne­ge­rai tvar­ko­si, vie­šai net me­ta­mi pa­vyz­džiai, kaip ge­rai tvar­ko­ma­si ki­tur – pa­vyz­džiui, Ši­lu­tė­je.
Tie­sa, ir šis pa­ly­gi­ni­mas pri­me­na ei­li­nį su­in­te­re­suo­tų po­li­ti­kų po­pu­lis­ti­nį pa­reiš­ki­mą, nes si­tu­a­ci­ja yra vi­sai ki­to­kia, nei pie­šia po­li­ti­kai.

Dir­ba nuos­to­lin­gai

„Pa­ja­mų pa­kan­ka tik iš­gy­ve­ni­mui“, – taip ko­le­goms iš „Ši­lu­tės nau­jie­nų“ dar šių me­tų sau­sį sa­kė UAB „Ši­lu­tės ši­lu­mos tin­klai“ di­rek­to­rius Vai­do­tas Ma­čiu­lis ir pri­dū­rė, kad šil­tas žie­mos se­zo­nas, nors nau­din­gas var­to­to­jams, vi­siš­kai ne­džiu­gi­na ši­lu­mos ga­min­to­jų.
Pa­sak V. Ma­čiu­lio, ant­rus me­tus iš ei­lės jie tu­ri iš­gy­ven­ti gau­da­mi vos mi­ni­ma­lias pa­ja­mas už par­duo­tą ši­lu­mą. „Nė­ra net ko sva­jo­ti su­kaup­ti lė­šų in­ves­ti­ci­joms“, – sa­kė di­rek­to­rius.
Ne­ga­na to, pa­sak V. Ma­čiu­lio, „Ši­lu­tės ši­lu­mos tin­klai“ jau dve­ji me­tai pa­ti­ria nuos­to­lių dėl ydin­gos ša­lies kai­nų nu­sta­ty­mo po­li­ti­kos. To­kias prie­lai­das, anot jo, iš­sa­ko dau­ge­lis Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių ši­lu­mos ga­my­bos įmo­nių va­do­vų. Pa­vyz­džiui, Ši­lu­tės ši­lu­mi­nin­kus prieš ke­le­rius me­tus Kai­nų ir ener­ge­ti­kos kon­tro­lės ko­mi­si­ja nu­bau­dė – įpa­rei­go­jo per 3 me­tus ši­lu­mos var­to­to­jams su­grą­žin­ti 540 tūkst. eu­rų. Šiuo metu yra li­kę be­veik nuos­to­lin­gai dirb­ti dar vie­ne­rius me­tus. Pa­sak di­rek­to­riaus, ge­riau bū­tų bu­vę, jei bū­tų įpa­rei­go­ję to­kią su­mą in­ves­tuo­ti į ben­dro­vės įran­gos to­bu­li­ni­mą, tuo­met ir nau­da kraš­to žmo­nėms bū­tų il­ga­lai­kė…
Štai to­kia „pa­vyz­di­nė“ Plun­gės po­li­ti­kų po­pu­lis­tų pa­tei­kia­ma si­tu­a­ci­ja Ši­lu­tė­je su ši­lu­mos tin­klais.

Pet­ras ŽILIUS

Nuotraukoje: Nesutikdamas būti kai kurių politikų marionete ir nutiesti šilumos trasą „kur reikia“, UAB „Plungės šilumos tinklai“ generalinis direktorius A. Tamošauskas užsitraukė jų nemalonę: atvirai paskelbta, kad laikas „įvertinti direktoriaus kompetenciją“.

Komentarai
Kiti straipsniai