Ketvirtadienis, 2021 m. sausio 28 d.

Nuo pir­ma­die­nio dirb­ti pra­dė­jo Rie­ta­vo lop­še­lis-dar­že­lis

Fi­nan­sų ir eko­no­mi­kos ko­mi­te­to posėdžio me­tu ne­ma­žai pa­pil­do­mų pa­klau­si­mų Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės val­džiai tu­rė­jo Po­vi­las Ba­ta­vi­čius. Vie­nas jų – Ta­ry­bos na­rio pra­šy­mas pa­teik­ti in­for­ma­ci­ją, ko­kia si­tu­a­ci­ja su Rie­ta­vo lop­še­liu-dar­že­liu ir kaip pla­nuoja­ma į jį pri­im­ti vai­kus.

Kaip in­for­ma­vo ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Vy­tau­tas Di­čiū­nas, jis pa­si­ra­šė įsa­ky­mą, ku­riuo nuo ge­gu­žės 4 d. dar­že­lis pra­dės veik­ti. Vai­kus pa­lik­ti ga­lės dir­ban­tys tė­vai, ku­rie pa­teiks pa­žy­mas, jog ne­ga­li dirb­ti nuo­to­li­niu bū­du iš na­mų. Jo ži­nio­mis, už­re­gist­ruo­ta apie 10 vai­kų, ku­rie nuo pir­ma­die­nio bus at­ve­da­mi į dar­že­lį. Tie­sa, dar­že­lis dirbs ne vi­sai to­kiu rim­tu, kaip anks­čiau, ta­čiau ten vai­kai bus pri­žiū­ri­mi, mai­ti­na­mi.
P. Ba­ta­vi­čius taip pat do­mė­jo­si, ką pla­nuo­ja­ma da­ry­ti dėl prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pės. „Pa­si­ro­dė in­for­ma­ci­ja, kad vai­kai dar­že­ly­je ne­be­tilps, o tė­vai nė­ra ga­vę jo­kio pa­aiš­ki­ni­mo, ką pla­nuo­ja­ma da­ry­ti“, – sa­kė P. Ba­ta­vi­čius. Anot ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus, ši pro­ble­ma vis dar spren­džia­ma, aiš­ku vie­na, kad dar vie­na gru­pė bus for­muo­ja­ma Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jo­je. „Šiuo me­tu tas klau­si­mas lie­ka at­vi­ras, dar rei­kia dis­ku­si­jų ga­lu­ti­nio spren­di­mo pri­ėmi­mui. Ga­lu­ti­nis spren­di­mas, ku­rie vai­kai eis į gim­na­zi­ją, o ku­rie liks dar­že­ly­je, nė­ra pri­im­tas. Ka­ran­ti­nas pri­stab­dė dar­bus, ta­čiau ti­ki­mės, kad spren­di­mas bus pri­im­tas ge­gu­žės mė­ne­sį“, – sa­kė V. Di­čiū­nas.

Komentarai
Kiti straipsniai