Trečiadienis, 2021 m. sausio 27 d.

Ka­ran­ti­nas da­vė ir tei­gia­mų re­zul­ta­tų

Še­šių sa­vai­čių są­stin­gis pa­ga­liau pra­de­da at­si­leis­ti. Nors ka­ran­ti­nas tę­sia­si, bet švel­ni­na­mos jo są­ly­gos tei­kia dau­giau vil­čių ne tik gy­ven­to­jams, bet ir me­di­kams. Pa­ma­žu vi­ru­sas trau­kia­si ir dau­ge­liui lei­džia leng­viau įkvėp­ti bei grįž­ti į įpras­tas gy­ve­ni­mo vė­žes. Ta­čiau gal per anks­ti džiaug­tis jau tre­či­ą­kart švel­ni­na­mu ka­ran­ti­nu – juk įsi­siau­tė­jęs ko­ro­na­vi­ru­sas nie­kur taip greit ne­dings.

Jei­gu ko­vo 16-ąją ša­ly­je pa­kel­bus ka­ran­ti­ną, bu­vo už­da­ry­tos mo­kyk­los, dar­že­liai, bib­lio­te­kos ir mu­zie­jai, už­draus­tas ka­vi­nių, gro­žio sa­lo­nų dar­bas, ne­vy­ko ma­si­niai kul­tū­ros ir spor­to ren­gi­niai, ne­dir­bo par­duo­tu­vės bei įsi­ga­lio­jo be­ga­lės drau­di­mų, tai svei­ka­tos prie­žiū­ros kli­ni­kos vi­sas tas še­šias sa­vai­tes dir­bo pil­nu pa­jė­gu­mu. Dar­bas vyks­ta ir to­liau, bet apie grį­ži­mą prie įpras­to rit­mo šios įstai­gos dar ne­gal­vo­ja ir pla­čiai du­rų ne­at­ve­ria. Be to, kaip vie­nin­gai pa­brė­žė vi­si Plun­gės svei­ka­tos kli­ni­kų va­do­vai, nie­ka­da ne­be­bus taip, kaip bu­vo.

Džiaugiasi sumažėjusiusergamumu

Kli­ni­kos „Pul­sas“ va­do­vas To­mas Za­muls­kis re­dak­ci­jai pa­sa­ko­jo, kad dar­bas vyks­ta nuo­to­li­niu bū­du – pa­cien­tai kon­sul­tuo­ja­mi te­le­fo­nu. „Į kli­ni­ką pa­cien­tai įlei­džia­mi tik tuo at­ve­ju, kai rei­kia per­riš­ti žaiz­das, gau­ti siun­ti­mą pla­ni­nei ope­ra­ci­jai, kai žūt­būt rei­ka­lin­gos oku­lis­to pa­slau­gos ar ki­tais iš­skir­ti­niais at­ve­jais. Eame pa­di­din­tos ri­zi­kos įstai­ga, la­bai sau­go­mės, tad ne­įsi­lei­džia­me gy­ven­to­jų be ap­sau­gi­nių kau­kių ir pirš­ti­nių. Tai – pri­va­lo­ma, to­kie yra Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro rei­ka­la­vi­mai“, – pa­sa­ko­jo T. Za­muls­kis.
„Pul­so“ va­do­vas tei­gė, kad vis dėl­to ka­ran­ti­nas da­vė ir tei­gia­mų re­zul­ta­tų – dau­ge­lį iš­mo­kė lai­ky­tis ele­men­ta­rios hi­gie­nos rei­ka­la­vi­mų, žmo­nės ta­po są­mo­nin­ges­ni. „Gy­ven­to­jai tik­rai la­bai sau­go­si. Jau vien ką reiš­kia daž­nas ran­kų plo­vi­mas. Ar jūs pas­ta­ruo­ju me­tu ką nors gir­dė­jo­te apie gri­pą? Jis din­go… Jau ge­gu­žės mė­nuo, o į kli­ni­ką dar nie­kas ne­si­krei­pė dėl gri­po. Štai ką reiš­kia lai­ky­tis hi­gie­nos!“ – džiau­gė­si su­ma­žė­ju­siu ser­ga­mu­mu kli­ni­kos va­do­vas.
Be to, kaip sa­kė T. Za­muls­kis, ka­ran­ti­nas tar­si jau ei­na į pa­bai­gą, ta­čiau žmo­nės dar il­gai tu­rės sau­go­tis klas­tin­go ko­ro­na­vi­ru­so ir dė­vė­ti kau­kes vie­šo­se vie­to­se. „Ar ar­ti­miau­siu lai­ku vi­ru­sas at­si­trauks nuo mū­sų, pri­klau­so nuo žmo­nių są­mo­nin­gu­mo. Ma­nau, gal apie bir­že­lio vi­du­rį bus leng­viau, jei sau­go­si­mės ir ne­be­bus vi­ru­so au­gi­mo“, – sa­vo nuo­mo­nę dės­tė kli­ni­kos va­do­vas. Jis tei­gė, kad nie­ka­da ne­be­bus taip, kaip bu­vo, ir kad žmo­nių mąs­ty­mas tik­rai pa­si­keis – jie ne­be­už­suks į po­li­kli­ni­ką šiaip ko nors pa­klaus­ti.
Va­do­vas taip pat pri­dū­rė, kad įstai­go­je šiuo me­tu la­bai trūks­ta ap­sau­gos prie­mo­nių, ypač ap­sau­gi­nių kau­kių. „Vis­ką per­ka­me sa­vo­mis lė­šo­mis. Val­džia ne­sku­ba me­di­ci­nos įstai­gų ap­rū­pin­ti bū­ti­niau­sio­mis ap­sau­gos prie­mo­nė­mis. Lė­šų skirs tik prieš rin­ki­mus, o da­bar jiems ne­rū­pi, ko­kio­mis są­ly­go­mis mums ten­ka dirb­ti. Jei­gu iki ka­ran­ti­no pa­skel­bi­mo kau­kė kai­na­vo 1 eu­rą, tai da­bar ji kai­nuo­ja 12–15 eu­rų“, – apie fi­nan­si­nius rei­ka­lus pa­sa­ko­jo T. Za­muls­kis.

Du­rų dar pla­čiai pa­cien­tams neat­ve­ria

Kli­ni­kos „Ine­sa“ va­dy­bi­nin­kas Vy­tau­tas Kli­šo­nis pa­sa­ko­jo, kad kli­ni­ka du­rų dar pla­čiai pa­cien­tams ne­ve­ria. „Dar­bas vyks­ta nuo­to­li­niu bū­du. Gy­ven­to­jus te­le­fo­nu kon­sul­tuo­ja šei­mos gy­dy­to­jai. Ži­no­ma, pa­si­tik­rin­ti įlei­džia­mos nėš­čio­sios, taip pat – no­rin­tie­ji pa­si­skie­py­ti. Nuo­to­li­nis dar­bas kei­čia pa­cien­tų mąs­ty­mą – jie į po­li­kli­ni­ką at­ei­na tik esant bū­ti­ny­bei. Ko­ro­na­vi­ru­sas dar ne­si­bai­gia, dar vis­kas prieš akis. Ma­nau, kad jis la­bai pa­ko­re­guos žmo­nių gy­ve­ni­mus, ir nie­ka­da ne­be­bus taip, kaip bu­vo“, – tei­gė V. Kli­šo­nis.

Patyrė stresą

Plun­gės svei­ka­tos cen­tro (PSC) di­rek­to­rė Ire­na Ne­kra­šie­nė sa­kė, kad jos va­do­vau­ja­mos po­li­kli­ni­kos dar­bas vyks­ta kaip ir tu­ri vyk­ti šiuo me­tu – lai­kan­tis ka­ran­ti­no są­ly­gų. „Nie­ka­da ne­bu­vo­me vi­sai už­si­da­rę. Pri­ima­me ir nėš­či­ą­sias, ir no­rin­čius pa­si­skie­py­ti, ir pa­si­kon­sul­tuo­ti su sa­vo šei­mos gy­dy­to­ju. Skir­tu­mas nuo anks­tes­nio dar­bo yra tas, kad lai­kan­tis vi­sų sau­gos rei­ka­la­vi­mų, po kiek­vie­no pa­cien­to vi­zi­to pa­tal­pos kruopš­čiai dez­in­fe­kuo­ja­mos, dar­bą pla­nuo­ja­me taip, kad žmo­nės, at­ėję į po­li­kli­ni­ką, ko­ri­do­riuo­se ne­su­si­tik­tų ir ne­kon­tak­tuo­tų, kad vi­si at­ei­tų tiks­liu jiems nu­ro­dy­tu lai­ku. Ži­no­ma, dar­bas vyks­ta žy­miai lė­čiau, bet vyks­ta. Be to, yra su­ma­žė­ję ir žmo­nių srau­tai“, – pa­sa­ko­jo I. Ne­kra­šie­nė.
Pa­sak pa­šne­ko­vės, te­ko su­si­dur­ti ir su iš­šū­kiais – pa­tir­tas di­džiu­lis stre­sas pir­mo­mis ka­ran­ti­no die­no­mis. „Pir­mą sa­vai­tę stre­sa­vo­me vi­si. Bai­mė ir ne­ži­no­my­bė val­dė. Bet ap­si­pra­to­me, dir­ba­me to­liau ir, ži­no­ma, sau­go­mės. Ka­ran­ti­nas pra­eis, ta­čiau abe­jo­ju, kad vis­kas bus taip, kaip bu­vę. Tik­rai ži­nau, kad į po­li­kli­ni­ką žmo­nės ne­beis ka­da no­ri ir kaip no­ri. Pa­ga­liau rei­kia su­vok­ti, kad pas gy­dy­to­ją ei­na­me ne pa­si­šne­ku­čiuo­ti“, – pa­brė­žė PCC di­rek­to­rė I. Ne­kra­šie­nė.

Edi­ta LUKIENĖ

Nuotraukoje: T. Za­muls­kis: „Val­džia ne­sku­ba me­di­ci­nos įstai­gų ap­rū­pin­ti bū­ti­niau­sio­mis ap­sau­gos prie­mo­nė­mis. Lė­šų skirs tik prieš rin­ki­mus, o da­bar jiems ne­rū­pi, ko­kio­mis są­ly­go­mis mums ten­ka dirb­ti.“

Komentarai
Kiti straipsniai