Pirmadienis, 2020 m. birželio 01 d.

Iš kop­ly­tė­lės pa­vog­ta Ma­ri­jos skulp­tū­ra

Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­tas (KPD) ba­lan­džio 29 die­ną pa­vie­ši­no in­for­ma­ci­ją apie pa­ste­bė­tą va­gys­tę Ša­tei­kių se­niū­ni­jos Ma­mių kai­me. Čia nuo il­ga­pirš­čių nu­ken­tė­jo kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tas, t. y. kop­ly­tė­lė. Iš jos iš­im­ta Ma­ri­jos skulp­tū­ra.

KPD Tel­šių sky­riaus spe­cia­lis­tai, vyk­dy­da­mi 2020 me­tų veik­los pla­ną dėl re­gist­ri­nių kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tų ste­bė­se­nos, ne­se­niai pa­tik­ri­no Ma­mių kai­mo kop­ly­tė­lę Plun­gės ra­jo­ne ir nu­sta­tė, kad yra din­gu­si kop­ly­tė­lė­je bu­vu­si me­di­nė 80 cm aukš­čio Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ne­kal­to­jo Pra­si­dė­ji­mo skulp­tū­ra.
Kop­ly­tė­lė (sta­ty­ta XIX a. pab., per­sta­ty­ta apie 1962 m.) yra Kul­tū­ros ver­ty­bių re­gist­re re­gist­ruo­tas pa­vie­nis ne­kil­no­ja­ma­sis kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tas.
Ne­kil­no­ja­mo­jo kul­tū­ros pa­vel­do ver­ti­ni­mo ta­ry­bos ak­tu, ne­ži­no­mo liau­dies meist­ro iš­drož­ta Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ne­kal­to­jo Pra­si­dė­ji­mo skulp­tū­ra bu­vo pri­pa­žin­ta kop­ly­tė­lės ver­tin­gą­ja sa­vy­be, nors skulp­tū­ra ir ne­bu­vo pir­mi­nė. Pir­mi­nė skulp­tū­ra bu­vo „Pie­ta“, ku­ri taip pat din­gu­si.
Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ne­kal­to­jo Pra­si­dė­ji­mo dog­mą 1854 m. gruo­džio 8 d. pa­skel­bė po­pie­žius Pi­jus IX. Dog­ma tei­gia, kad Mer­ge­lė Ma­ri­ja Die­vo ma­lo­nės vei­ki­mu nuo pat pra­dė­ji­mo bu­vo ap­sau­go­ta nuo gim­to­sios nuo­dė­mės. Dau­ge­liui tai iki šiol sun­kiai su­pran­ta­ma ir prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­ma, nors, kaip ir ki­tos ti­kė­ji­mo tie­sos, gi­mė jau daug anks­čiau ir pli­to ti­kin­čių­jų ben­druo­me­nė­je, kol baž­ny­čia tai už­tvir­ti­no do­ku­men­tu.
Spe­cia­lis­tai, ne­ra­dę skulp­tū­ros kop­ly­tė­lė­je, Ma­ri­jos din­gi­mo ap­lin­ky­bes pra­dė­jo aiš­kin­tis su Ša­tei­kių se­niū­ni­jos se­niū­nu ir Alek­san­dra­vo kai­mo ben­druo­me­nės at­sto­vais. Ti­kė­ta­si, kad skulp­tū­ra ga­li bū­ti per­kel­ta sau­go­ji­mo tiks­lais į ben­druo­me­nės pa­tal­pas. Ta­čiau ben­druo­me­nės at­sto­vai in­for­ma­vo, kad skulp­tū­ra ga­lė­jo ding­ti dar 2019 m. spa­lio–­lap­kri­čio mėn.
Dėl šio įvy­kio kreip­ta­si į po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą.

Pa­reng­ta pa­gal Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to inf.

Nuotraukoje: Koplytėlė su skulptūra, 2018 m.
Aurelijos Ričkuvienės nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai