Trečiadienis, 2020 m. spalio 28 d.

Įmo­nės di­rek­to­rius nu­baus­tas už ne­le­ga­liai įdar­bin­tą uk­rai­nie­tį

Už­da­ro­sios ak­ci­nės ben­dro­vės „Pla­te­lių sta­ty­ba“ di­rek­to­rius Ro­mu­al­das Ri­mei­kis (gim. 1976 m.) šie­met su­ri­zi­ka­vo ne­le­ga­liai įdar­bin­ti Uk­rai­nos pi­lie­tį, ta­čiau tai ne­pra­sly­do pro dar­bo ins­pek­ci­jos akis – ko­vo 5 die­ną va­do­vui bu­vo su­ra­šy­tas ne­le­ga­laus dar­bo ty­ri­mo ak­tas, ir ne­tru­kus by­la pa­sie­kė teis­mą.

Mi­nė­tos sta­ty­bų įmo­nės di­rek­to­rius R. Ri­mei­kis bu­vo pa­trauk­tas ad­mi­nist­ra­ci­nėn at­sa­ko­my­bėn dėl ne­le­ga­laus dar­bo pa­gal Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 95 str. 1 da­lį.
Nu­sta­ty­ta, jog R. Ri­mei­kis 2020 m. va­sa­rio 17–18 die­no­mis Uk­rai­nos pi­lie­tį S. N. įdar­bi­no sta­ty­bos dar­bams ne­su­da­ręs dar­bo su­tar­ties, esant tik ša­lių su­si­ta­ri­mui dėl dar­bo vie­tos, dar­bo funk­ci­jų ir už­mo­kes­čio. Apie tai nu­sta­ty­ta tvar­ka ne­bu­vo pra­neš­ta Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo fon­do val­dy­bos te­ri­to­ri­niam sky­riui.
Dėl to, kad ne­le­ga­liai įdar­bin­tam už­sie­nie­čiui lei­do dirb­ti sta­ty­bi­nin­ku, Vals­ty­bi­nės dar­bo ins­pek­ci­jos Klai­pė­dos te­ri­to­ri­nis sky­rius 2020 m. ko­vo 5 d. UAB „Pla­te­lių sta­ty­ba“ di­rek­to­riui su­ra­šė ne­le­ga­laus dar­bo ty­ri­mo ak­tą ir duo­me­nis per­da­vė teis­mui.
R. Ri­mei­kis pri­pa­ži­no pa­da­ręs pa­žei­di­mą ir gai­lė­jo­si. Nu­ro­dė, jog jų įmo­nė ta­da at­li­ko me­ta­lo kon­struk­ci­jos mon­ta­žo dar­bus vie­na­me ob­jek­te, kur trū­ko dar­bo jė­gos. To­dėl įdė­jo skel­bi­mą į in­ter­ne­tą, at­si­lie­pė no­rin­tis įsi­dar­bin­ti uk­rai­nie­tis S. N., su juo ir su­si­ta­rė.
Už­sie­nie­tis at­vy­ko į Lie­tu­vą va­sa­rio pra­džio­je, ob­jek­te pra­dė­jo dirb­ti nuo va­sa­rio 17 die­nos. Dar­bi­nin­kas at­li­ko me­ta­lo kon­struk­ci­jos dar­bus, jam bu­vo duo­ti dar­bo rū­bai bei įran­kiai.
Įmo­nės di­rek­to­rius ti­ki­no, jog ži­no­jo, kad rei­kia su­da­ry­ti dar­bo su­tar­tį, ta­čiau toks do­ku­men­tas ne­bu­vo pa­si­ra­šy­tas – esą pir­miau no­rė­jo įsi­ti­kin­ti, ar uk­rai­nie­tis iš­vis mo­ka dirb­ti.
Plun­gės apy­lin­kės teis­mas pa­žei­dė­jo by­lą iš­nag­ri­nė­jo ra­šy­ti­nio pro­ce­so tvar­ka ir pri­ėmė nu­ta­ri­mą skir­ti pi­ni­gi­nę bau­dą.
R. Ri­mei­kis pa­da­rė ty­či­nį pa­žei­di­mą, bet ad­mi­nist­ra­ci­nė­mis nuo­bau­do­mis anks­čiau ne­baus­tas ir ne­teis­tas, tad jam pa­skir­ta mi­ni­ma­laus dy­džio, t. y. 1 tūkst. eu­rų bau­da.
Bau­dą sta­ty­bos ben­dro­vės va­do­vui teis­mas nu­ro­dė su­si­mo­kė­ti per 40 ka­len­do­ri­nių die­nų.

Mo­des­ta LIMONTAITĖ

Komentarai
Kiti straipsniai