Antradienis, 2021 m. lapkričio 30 d.

Ties „Ma­xi­ma“ nu­ken­tė­jo mo­pe­do vai­ruo­to­jas

Pra­ėjęs sa­vait­ga­lis ne­sma­giai pra­si­dė­jo vie­nam mo­pe­do vai­ruo­to­jui ir prie au­to­mo­bi­lio „Au­di“ vai­ro sė­dė­ju­siam vy­rui – su­si­dū­rus šioms trans­por­to prie­mo­nėms, vie­nam pri­rei­kė me­di­kų pa­gal­bos.

Kaip pra­ne­šė Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­ba, eis­mo ne­lai­mė Plun­gė­je, J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vė­je, už­fik­suo­ta ba­lan­džio 24-osios va­ka­rą.
Bu­vo jau po de­vin­tos va­lan­dos, kai ties pre­ky­bos cen­tru „Ma­xi­ma“ ge­ro­kai trink­te­lė­jo. Kaip pa­aiš­kė­jo, į kai­rę suk­da­mas au­to­mo­bi­lis „Au­di A3“, vai­ruo­ja­mas 55 me­tų vy­ro, kliu­dė prieš­prie­šiais tie­siai va­žia­vu­sį mo­pe­dą „Peu­ge­ot Vi­va­ci­ty 50“.
Su­si­dū­ri­mo me­tu ne­smar­kiai nu­ken­tė­jo mo­pe­dą vai­ra­vęs 46 me­tų vai­ruo­to­jas.

Komentarai
Kiti straipsniai