Trečiadienis, 2022 m. sausio 19 d.

So­di­nin­kų ke­liu­kai ga­lės pa­tek­ti į vie­ti­nės reikš­mės gat­vių są­ra­šą

Tam, kad mė­gė­jų so­dų ke­liu­kai bū­tų įtrauk­ti į Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­ti­nės reikš­mės ke­lių (gat­vių) są­ra­šą, tu­rės ati­tik­ti pen­kis kri­te­ri­jus. Šiai tvar­kai ba­lan­džio 23 die­ną pri­tar­ta per Ta­ry­bos po­sė­dį.

Dar me­tų pra­džio­je sa­vi­val­dy­bė­je bu­vo su­da­ry­ta dar­bo gru­pė mė­gė­jų so­dų gat­vių įtrau­ki­mo į Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­ti­nės reikš­mės ke­lių (gat­vių) są­ra­šą tvar­kos ap­ra­šui pa­reng­ti.
Dar­bo gru­pė nu­sta­tė ke­lių ati­tik­ties kri­te­ri­jus ir va­sa­rio 6 die­ną to­kią tvar­ką pa­ren­gė. So­di­nin­kams at­si­ra­do ga­li­my­bė per­duo­ti ke­liu­kus sa­vi­val­dy­bės ži­nion.
Siū­lo­mas įtrauk­ti ke­lias tu­rės ati­tik­ti vi­sus kri­te­ri­jus – tik ta­da bus įra­šo­mas į siū­lo­mų Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­ti­nės reikš­mės ke­lių (gat­vių) są­ra­šą.
Maž­daug kar­tą per ket­vir­tį bus ren­gia­mas siū­lo­mų įtrauk­ti gat­vių są­ra­šo pro­jek­tas, ku­rį Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba tvir­tins sa­vo spren­di­mu. Ži­nia, prieš tai sa­vi­val­dy­bę tu­rės pa­siek­ti ati­tin­ka­mas ben­dri­jos pir­mi­nin­ko pra­šy­mas su ben­dri­jos su­si­rin­ki­mo pro­to­ko­lu.

Pen­ki kri­te­ri­jai yra šie:
1. Ke­lias yra vals­ty­bi­nė­je že­mė­je;
2. Ke­lio juos­ta ar že­mės juos­tos plo­tis yra ne ma­žes­nis kaip 4,5 m;
3. Gat­ve nau­do­ja­si ir ne so­dų že­mės skly­pų sa­vi­nin­kai, t. y. ke­lias at­lie­ka tran­zi­ti­nę funk­ci­ją ar­ba gat­ve nau­do­ja­si dau­giau ne­gu vie­nos ben­dri­jos te­ri­to­ri­jo­je esan­čių že­mės skly­pų sa­vi­nin­kai;
4. Yra įreng­ta ar­ba ten bus ga­li­ma įreng­ti ap­si­su­ki­mo aikš­te­lę (bent 2 ašių sunk­ve­ži­miui);
5. Gat­vė ap­tar­nau­ja ben­dri­ją, kur ne ma­žiau kaip 20 pro­cen­tų že­mės skly­pų sa­vi­nin­kų ten yra de­kla­ra­vę gy­ve­na­mą­ją vie­tą.
Plun­gės ra­jo­ne yra 15 so­di­nin­kų ben­dri­jų, ku­rių ben­dro­jo nau­do­ji­mo že­mė­je yra apie 23 km ke­lių (gat­vių). Tur­to sky­riaus ve­dė­jos Ži­vi­lės Bie­liaus­kie­nės ži­nio­mis, gal ko­kie 6 km ir ati­tiks vi­sus rei­ka­la­vi­mus.

Li­na MOTUŽIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai