Ketvirtadienis, 2021 m. sausio 28 d.

Skirps­čių miš­ke na­mi­nę va­riu­siam vy­rui skir­ta bau­da

Ne­pra­ėjus nė mė­ne­siui, kai Al­sė­džių se­niū­ni­jos Skirps­čių kai­mo miš­ke bu­vo už­klup­tas deg­ti­nę di­de­liais kie­kiais ga­mi­nan­tis Ka­zi­mie­ras Ged­mi­nas (gim. 1989 m.), Plun­gės apy­lin­kės teis­mas jam pa­skel­bė nuosp­ren­dį. Ba­lan­džio 20 die­ną deg­tin­da­riui skir­ta 6 tūkst. eu­rų bau­da.

Plun­gės ra­jo­no gy­ven­to­jas K. Ged­mi­nas po­li­ci­jai įkliu­vo šių me­tų ko­vo 24 die­ną, apie 14 va­lan­dą, pa­čia­me dar­bo įkarš­ty­je. Skirps­čių kai­mo miš­ke jis ga­mi­no na­mi­nę deg­ti­nę: fab­ri­kė­ly­je ras­ta apie 300 lit­rų iš­var­vė­ju­sios „pik­to­sios“ ir šim­tai lit­rų rau­go.
Dėl to­kios nu­si­kals­ta­mos vei­kos K. Ged­mi­no at­žvil­giu bu­vo pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 201 straips­nio 2 da­lį. Deg­tin­da­rio by­la teis­me iš­nag­ri­nė­ta ra­šy­ti­nio pro­ce­so tvar­ka.
Nu­sta­ty­ta, jog mi­nė­tas as­muo va­sa­rio mė­ne­sį pats su­si­konst­ra­vo apa­ra­tą na­mi­niams stip­riems al­ko­ho­li­niams gė­ri­mams ga­min­ti ir miš­ko glū­du­mo­je įsi­ren­gė fab­ri­kė­lį, kur už­si­ė­mė na­mi­nu­kės va­ry­mu, tu­rė­da­mas tiks­lą svai­ga­lus par­da­vi­nė­ti.
Ko­vo 24 die­ną nu­si­kal­ti­mo vie­to­je už­klup­tas vy­ras tu­rė­jo 300 lit­rų pa­ga­min­tos na­mi­nu­kės (nuo 30 iki 70 proc. stip­ru­mo). Taip pat bu­vo 2350 lit­rų bro­gos, iš ku­rios bū­tų iš­ėję dar 219 lit­rų.
Leng­vi­nan­čia at­sa­ko­my­be lai­ky­ta tai, kad jis pri­si­pa­ži­no pa­da­ręs nu­si­kal­ti­mą ir gai­lė­jo­si. Vy­ras dir­ba, ga­lio­jan­čių ad­mi­nist­ra­ci­nių nuo­bau­dų ne­tu­ri.
Teis­mas K. Ged­mi­ną pri­pa­ži­no kal­tu ir sky­rė 9000 eu­rų bau­dą, bet su­ma­ži­no treč­da­liu, tad li­ko 6 tūkst. eu­rų. Su­mą teks su­mo­kė­ti per pus­me­tį.
Fab­ri­kė­ly­je ras­tą nau­dą (ge­ne­ra­to­rių, tris van­dens siur­blius, ga­rų au­šin­tu­vą, 15 tal­pų su
300 lit­rų na­mi­nės deg­ti­nės) nu­ro­dy­ta kon­fis­kuo­ti ir su­nai­kin­ti.
Ne­su­tik­da­mas su teis­mo bau­džia­muo­ju įsa­ky­mu pa­skir­ta baus­me, per 14 die­nų K. Ged­mi­nas dar ga­li pa­teik­ti pra­šy­mą, kad bū­tų su­reng­tas by­los nag­ri­nė­ji­mą teis­me.

Li­na MOTUŽIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai