Ketvirtadienis, 2021 m. sausio 28 d.

Lau­ko mu­zi­kos in­stru­men­tai per­ėjo Sa­vi­val­dy­bės ži­nion

Vai­kų žai­di­mo aikš­te­lė­je, A. Ju­cio gat­vė­je, esan­tys lau­ko mu­zi­kos in­stru­men­tai iki šiol bu­vo aso­cia­ci­jos Plun­gės mies­to vie­tos veik­los gru­pės tur­tas, ta­čiau ba­lan­džio 23 die­ną Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pri­ėmė spren­di­mą, jog vis­ką su­tin­ka per­im­ti sa­vo, t. y. Sa­vi­val­dy­bės ži­nion.

Pri­me­na­me, jog dar 2017-ai­siais aso­cia­ci­ja Plun­gės mies­to vie­tos veik­los gru­pė tei­kė pa­raiš­ką pa­ra­mai gau­ti pa­gal Ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų ir ben­druo­me­ni­nės veik­los stip­ri­ni­mo 2017–2019 me­tų veiks­mų pla­no įgy­ven­di­ni­mo prie­mo­nę „Rem­ti ben­druo­me­ni­nę veik­lą sa­vi­val­dy­bė­se“.
Pa­ra­ma bu­vo gau­ta iš vals­ty­bės biu­dže­to ir pa­nau­do­ta lau­ko mu­zi­kos in­stru­men­tų aikš­te­lei įreng­ti – tuo siek­ta vai­kus ir jau­ni­mą įtrauk­ti į kul­tū­ri­nę ir švie­tė­jiš­ką veik­lą.
Lau­ko mu­zi­kos in­stru­men­tų kom­plek­tas bu­vo su­mon­tuo­tas „Su­per­mies­to“ aukš­te­lė­je, esan­čio­je A. Ju­cio gat­vės pra­džio­je. In­stru­men­tų kom­plek­to ver­tė tuo­met nu­ro­dy­ta 3062 eu­rai.
Šių me­tų va­sa­rio 14 d. aso­cia­ci­jos na­riai nu­spren­dė su­kur­tą tur­tą per­duo­ti Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės nuo­sa­vy­bėn, Ta­ry­bos na­riai ba­lan­džio 23 d. tam pri­ta­rė.
Ži­nia, mu­zi­kos in­stru­men­tai jau yra kiek „pa­dė­vė­ti“ – aikš­te­lė­je nuo­lat skam­ba mu­zi­ka, vai­kai tais in­stru­men­tais vis pa­gro­ja. Li­ku­ti­nė jų ver­tė da­bar yra 1888 eu­rai.

Komentarai
Kiti straipsniai