Ketvirtadienis, 2021 m. sausio 28 d.

Kon­tra­ban­di­nius rū­ka­lus lai­kiu­siam plun­giš­kiui kliuvo per kišenę

Ba­lan­džio 24 die­ną Plun­gės apy­lin­kės teis­me ra­šy­ti­nio pro­ce­so tvar­ka iš­nag­ri­nė­ta ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo by­la dėl kon­tra­ban­di­nių rū­ka­lų lai­ky­mo. Ne­ma­lo­nu­mai už­klu­po plun­giš­kį Sta­sį Šly­mą (gim. 1958 m.), ku­rio na­muo­se ras­ta bal­ta­ru­siš­kų ta­ba­ko ga­mi­nių.

Pa­rei­gū­nai S. Šly­mo na­mus už­griu­vo šių me­tų ko­vo 17-osios po­pie­tę, apie 15 va­lan­dą. Plun­giš­kio na­muo­se ras­ta dau­giau nei pus­šim­tis kon­tra­ban­di­nių pa­ke­lių įvai­rių rū­ka­lų: 6 pa­ke­liai „Fest“, 8 pa­ke­liai „Mat­rix“, 15 pa­ke­lių „Minsk Su­per­slims“ ir 38 pa­ke­liai „NZ Gold“.
Mi­nė­ti ta­ba­ko ga­mi­nai (iš vi­so – 67 pa­ke­liai) ne­bu­vo pa­žen­klin­ti ban­de­ro­lė­mis. Ben­dra jų mui­ti­nė ver­tė (įskai­tant pri­va­lo­mus su­mo­kė­ti mo­kes­čius) – 245,89 Eur.
Dėl to, kad pa­žei­dė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ta­ba­ko, ta­ba­ko ga­mi­nių ir su jais su­si­ju­sių ga­mi­nių kon­tro­lės įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mus, S. Šly­mas bu­vo pa­trauk­tas ad­mi­nist­ra­ci­nėn at­sa­ko­my­bėn pa­gal Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 209 straips­nio 3 da­lį.
S. Šly­mas sa­vo kal­tę pri­pa­ži­no ir pa­gei­da­vo, kad by­la bū­tų nag­ri­nė­ja­ma ra­šy­ti­nio pro­ce­so tvar­ka, jam ne­da­ly­vau­jant.
Teis­mas rė­mė­si su­rink­tais įro­dy­mais ir pri­ėmė nu­tar­tį kon­tra­ban­da už­si­i­mi­nė­ju­siam plun­giš­kiui skir­ti mi­ni­ma­lią bau­dą.
Leng­vi­nan­čia ap­lin­ky­be lai­ky­ta tai, kad jis pri­si­pa­ži­no pa­da­ręs nu­si­žen­gi­mą ir gai­lė­jo­si. Duo­me­nų apie anks­tes­nį jo teis­tu­mą ar ad­mi­nist­ra­ci­nes nuo­bau­das nė­ra.
S. Šly­mui skir­ta ad­mi­nist­ra­ci­nė nuo­bau­da – 400 eu­rų bau­da su vi­sų 67 pa­ke­lių ci­ga­re­čių kon­fis­ka­vi­mu. Iki šiol rū­ka­lai bu­vo sau­go­mi Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te.
Nu­ta­ri­mas per 20 die­nų dar ga­li bū­ti skun­džia­mas Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mui.

Li­na MOTUŽIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai