Trečiadienis, 2022 m. sausio 19 d.

Dar vie­nas dirb­ti­nis liz­das ere­liui žu­vi­nin­kui

Sa­vai­tės pra­džio­je Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nis par­kas (ŽNP) pa­si­da­li­jo nau­jie­na, jog prieš ke­le­tą die­nų į aukš­tos pu­šies vir­šū­nę, ne­to­li vie­no eže­ro, įkel­tas dar vie­nas dirb­ti­nis liz­das ere­liui žu­vi­nin­kui.

„Lie­tu­vos or­ni­to­lo­gų drau­gi­ja vis dau­giau dė­me­sio ski­ria Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­niam par­kui – pra­ėju­sią sa­vai­tę ne­to­li Il­gio eže­ro įkel­tas dar vie­nas dirb­ti­nis liz­das ere­liui žu­vi­nin­kui. Liz­do įren­gi­mo vie­ta su­de­rin­ta su miš­ki­nin­kais, jam pa­rink­tas vals­ty­bi­nių miš­kų skly­pas, ku­ria­me yra įtei­sin­ta Ker­ti­nė miš­ko bu­vei­nė ir Eu­ro­pos Ben­dri­jos svar­bos miš­ko bu­vei­nė“, – pra­ne­šė ŽNP.
Be­je, ru­de­nį mi­nė­ta drau­gi­ja pla­nuo­ja skir­ti lė­šų dar vie­no dirb­ti­nio liz­do žu­vi­nin­kui pa­da­ry­mui Pla­te­lių eže­ro pri­ei­go­se.
Žu­vi­nin­kas yra įra­šy­tas į Lie­tu­vos rau­do­ną­ją kny­gą. Šie la­bai re­ti paukš­čiai liz­dus krau­na aukš­čiau­sių me­džių vir­šū­nė­se, to­dėl dirb­ti­nį liz­dą įreng­ti at­vy­kę ma­žo­sios ben­dri­jos „LDD gru­pė“ na­riai pa­si­rin­ko pa­čią tvir­čiau­sią ir aukš­čiau­sią pu­šį, ku­ri ne­ma­to­ma iš eže­ro pu­sės.
Iki nu­ma­ty­tos liz­da­vie­tės te­ko ge­ro­kai pa­ė­jė­ti pės­čio­mis, su­si­neš­ti vi­są aukš­ta­li­piams rei­ka­lin­gą įran­gą bei liz­do įren­gi­mui at­si­vež­tą me­džia­gą.
Pen­kias va­lan­das be ato­kvė­pio pa­si­dar­ba­vę drą­sūs vy­rai – or­ni­to­lo­gas-aukš­ta­li­pys Da­rius Mus­tei­kis, or­ni­to­lo­gas-aukš­ta­li­pys Egi­di­jus Ado­mai­tis, ar­bo­ris­tas Taut­vy­das Kuo­dys, pa­gal­bi­nis dar­buo­to­jas Skaid­rius Juš­ka – apie 180 me­tų se­nu­mo pu­šy­je, maž­daug 27 m aukš­ty­je, įren­gė tvir­tą dirb­ti­nį liz­dą žu­vi­nin­kams.
Pra­ėju­siais me­tais na­cio­na­li­nio par­ko te­ri­to­ri­jo­je Plokš­ti­nės bei Ru­kun­džių re­zer­va­tuo­se taip pat bu­vo iš­kel­ta dirb­ti­nių liz­dų: du juo­die­siems gan­drams bei vie­nas žu­vi­nin­kui ne­to­li Bur­gio ir Bur­ga­lio eže­rų. O šių me­tų pra­džio­je Stir­bai­čių-Go­de­lių miš­kų san­dū­ro­je ras­tas ir na­tū­ra­liai su­krau­tas žu­vi­nin­ko liz­das nu­lauž­tos eg­lės vir­šū­nė­je.

Pa­reng­ta pa­gal ŽNP Gam­tos ir kul­tū­ros pa­vel­do sky­riaus inf.

Nuotraukoje: Ornitologų bei arboristų aukštalipių komanda pasiruošusi darbui.

Komentarai
Kiti straipsniai