Antradienis, 2020 m. spalio 20 d.

Ap­lin­ko­sau­gi­nin­kams įkliu­vo bra­ko­nie­ria­vęs vy­ras

Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tas (AAD) pra­ne­šė, kad pra­ėju­sią sa­vai­tę nu­sta­ty­tas kil­po­mis žvė­ris gau­dęs vy­ras. Penk­ta­die­nį gau­tas pra­ne­ši­mas, kad Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je esan­čia­me miš­ke, me­džio­to­jų bū­re­lio „Ait­ra“ me­džiok­lės plo­te, ras­tos pa­sta­ty­tos kil­pos, skir­tos žvė­rių gau­dy­mui.

Ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai, ga­vę šią in­for­ma­ci­ją, pa­sta­tė fil­ma­vi­mo ka­me­rą, ir tai pa­dė­jo su­čiup­ti bra­ko­nie­rių, gy­ve­nan­tį ša­lia miš­ko esan­čio­je so­dy­bo­je. Su to­kio­mis kil­po­mis yra gau­do­mi šer­nai ir stir­nos. Pa­te­kęs į ją gy­vū­nas ke­lias die­nas kan­ki­na­si, kol at­ėjęs bra­ko­nie­rius jį pri­bai­gia. Su­čiup­tas vy­ras pri­si­pa­ži­no, kad kil­pos pri­klau­so jam, iš vi­so su­rink­ta 13 kil­pų. Už šį pa­žei­di­mą vy­rui gre­sia bau­da nuo 600 iki 1,7 tūkst. eu­rų, taip pat – me­džiok­lės įran­kių kon­fis­ka­vi­mas. Ka­dan­gi gro­bio kil­po­se tuo me­tu ne­bu­vo, ža­la už tai skai­čiuo­ja­ma ne­bus. Spė­ja­ma, kad bra­ko­nie­rius šiuo ama­tu už­si­i­ma jau se­no­kai, ta­čiau anks­čiau ne­bu­vo su­čiup­tas.
Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tas skel­bia iš vi­so pra­ėju­sią sa­vai­tę su­lau­kęs 604 pra­ne­ši­mų apie pa­žei­di­mus – be­veik dvi­gu­bai dau­giau nei sa­vai­tę prieš. Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je per me­tus to­kių at­ve­jų pa­si­tai­ko 1 ar 2.

Nuotraukoje: Taukolydžio miške pastatęs kilpas žvėrims gaudyti, netoli gyvenantis vyras, atlikus tyrimą, buvo sučiuptas.

Komentarai
Kiti straipsniai