Ketvirtadienis, 2021 m. sausio 28 d.

Al­sė­džiuo­se su­de­gė ūki­nis pa­sta­tas

Net pen­kios gais­ri­nės ma­ši­nos šeš­ta­die­nio va­ka­rą su­lė­kė į Al­sė­džius – bu­vo gau­tas pra­ne­ši­mas, jog mies­te­ly­je lieps­na siau­bia di­de­lį ūki­nį pa­sta­tą, pri­klau­san­tį dviem šei­mi­nin­kams.

Pra­ne­ši­mo apie ne­lai­mę Plun­gės prieš­gais­ri­nė gel­bė­ji­mo tar­ny­ba su­lau­kė ba­lan­džio 25 die­ną, ne­tru­kus po 18 va­lan­dos. Nu­ro­dy­ta, jog Al­sė­džiuo­se, Pla­te­lių g. 29, pleš­ka ūki­nis pa­sta­tas.
Pir­mie­ji į gais­ra­vie­tę at­lė­kė bū­tent Plun­gės ug­nia­ge­siai. Kaip sa­kė tar­ny­bos vir­ši­nin­kas My­ko­las Ponc­kus, vie­ti­nė Al­sė­džių ir ar­ti­miau­sia Pla­te­liš­kių ug­nia­ge­sių ko­man­dos bu­vo iš­sku­bė­ju­sios į di­de­lį gais­rą Tel­šių ra­jo­ne. Vė­liau grį­žo ir pri­si­jun­gė prie ge­si­ni­mo dar­bų. Taip pat bu­vo at­vy­ku­sios Ša­tei­kių ir Žli­bi­nų ug­nia­ge­sių ko­man­dos.
Ūki­nis pa­sta­tas (da­lis jo – me­di­nė, ki­ta da­lis – mū­ri­nė), at­vy­kus pir­mie­siems ug­nia­ge­siams, jau de­gė at­vi­ra lieps­na. Imant van­de­nį, te­ko nu­ties­ti apie 80 m ma­gist­ra­li­nę li­ni­ją nuo tven­ki­nio.
Ug­nis su­nio­ko­jo vi­są me­di­nę da­lį, vi­du­je bu­vu­sius na­mų apy­vo­kos ir ūkio daik­tus. Taip pat ap­de­gė krū­va mal­kų ir ten pat lai­ky­tos bal­di­nės plokš­tės.
Pa­sta­tas pri­klau­sė dviem sa­vi­nin­kėms – al­sė­diš­kėms S. V. ir I. C. Kaip pa­aiš­kė­jo, gais­ras ki­lo dėl ge­di­mų elek­tros ins­ta­lia­ci­jo­je.

 

Li­na MOTUŽIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai