Antradienis, 2021 m. sausio 19 d.

Šu­nų prie­glau­dos rei­kia, bet ar Sa­lan­tų gat­vė­ tam tinka?

Plun­gė­je se­niai ne­bė­ra šu­nų prie­glau­dos – šią pa­slau­gą Sa­vi­val­dy­bė per­ka iš „Nu­a­ro“, esan­čio Klai­pė­dos ra­jo­ne. Da­bar at­si­ra­do no­rin­čių gy­vū­nų glo­bos veik­lą vyk­dy­ti mū­sų mies­te – tuo pla­nuo­jan­ti už­si­im­ti mo­te­ris pa­pra­šė lais­vų pa­tal­pų Sa­lan­tų gat­vė­je. Kaip čia ge­riau pa­si­el­gus – ba­lan­džio 15 die­ną nuo­to­li­niu bū­du svars­tė Ūkio, eko­lo­gi­jos ir kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas.

Kaip sa­kė Sa­vi­val­dy­bės tur­to sky­riaus ve­dė­ja Ži­vi­lė Bie­liaus­kie­nė, bu­vo gau­tas J. J. D. pra­šy­mas skir­ti jai pa­tal­pas, esan­čias Plun­gė­je, Sa­lan­tų g. 18B. Nu­ro­dy­ta, jog pa­tal­pų rei­kia gy­vū­nų glo­bos veik­lai vyk­dy­ti.
Mi­nė­tas pa­tal­pas – Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos 10 pa­sta­tų – Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba jau anks­čiau yra nu­ta­ru­si per­im­ti Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės nuo­sa­vy­bėn sa­va­ran­kiš­ko­sioms sa­vi­val­dy­bių funk­ci­joms vyk­dy­ti. Bu­vo nu­ma­ty­tas so­cia­li­nių pa­slau­gų įstai­gų stei­gi­mas, t. y. pla­nuo­ta pa­sta­tus pri­tai­ky­ti so­cia­li­nio būs­to fon­do plėt­rai.
Šiuo me­tu įga­lio­ta Vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba ren­gia ir de­ri­na tur­to per­da­vi­mo ir pri­ėmi­mo ak­tą.
Ta­čiau ko­vo 10 die­ną bu­vo gau­tas fi­zi­nio as­mens – J. J. D. pra­šy­mas dėl tų pa­tal­pų sky­ri­mo (nuo­mos) jai. Pa­sta­tų rei­kė­tų gy­vū­nų ka­ran­ti­na­vi­mui, prie­žiū­rai, gy­dy­mui. To­dėl Ž. Bie­liaus­kie­nė tei­ra­vo­si ko­mi­te­to, ar jie tam pri­tar­tų?
„La­bai blo­gas bū­tų spren­di­mas. Tie­siog – skan­da­lin­gas! Juk ten – pra­mo­ni­nis ra­jo­nas, ir įkur­din­ti šu­nis ten vi­siš­kas ab­sur­das“, – sa­vo nuo­mo­nę dės­tė Ro­ber­tas En­dri­kas. Dar pri­dū­rė, jog so­cia­li­niai būs­tai ten iš­vis bū­tų ne­są­mo­nė, tad siū­lė pa­sta­tus kuo grei­čiau par­duo­ti, kad ga­lė­tų plės­tis pra­mo­nė.
Tur­to sky­riaus ve­dė­ja ak­cen­ta­vo, jog šu­nų prie­glau­dos mū­sų mies­te tik­rai rei­kė­tų, o ki­tų lais­vų pa­tal­pų sa­vi­val­dy­bė ne­tu­ri. Už­si­mi­nė, jog per­nai Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja už be­šei­mi­nin­kių na­mi­nių ir lau­ki­nių gy­vū­nų gau­dy­mą, uti­li­za­vi­mą ar ste­ri­li­za­vi­mą ki­ta­me mies­te esan­čiai tar­ny­bai su­mo­kė­jo 2324 eu­rus.
Me­ras Aud­rius Kli­šo­nis pa­lai­kė Ž. Bie­liaus­kie­nę, sa­ky­da­mas, jog vie­ta ten nuo­ša­li, so­cia­li­niams būs­tams pa­sta­tai ne­la­bai tin­ka, o štai gy­vū­nų prie­glau­dai bū­tų pats tas.
To­mas Rau­dys no­rė­jo ži­no­ti, kiek ten bus lai­ko­ma šu­nų? Gal lo­da­mi la­bai triukš­maus…? Dai­na Mar­ti­šie­nė idė­ją pa­lai­kė, bet dėl vie­tos taip pat su­abe­jo­jo.
Kol kas šis klau­si­mas iki ga­lo ne­iš­gvil­den­tas. Kaip sa­kė Ž. Bie­liaus­kie­nė, sa­vi­val­dy­bė mi­nė­tą tur­tą tu­rė­tų per­im­ti ge­gu­žės mė­ne­sį. Nu­tar­ta, jog rei­kė­tų pa­si­kvies­ti idė­jos su­ma­ny­to­ją J. J. D., kad ji pla­čiau pa­pa­sa­ko­tų apie planus. Po to bus krei­pia­ma­si į Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą dėl pri­ta­ri­mo iš­nuo­mo­ti pa­sta­tus, nu­ro­dant pa­skir­tį, nuo­mos ter­mi­ną ir nu­om­pi­ni­gių dy­dį.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Valdančiosios daugumos atstovo R. Endriko nuomone, buvusiose Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pastatuose įkurdinti gyvūnų globos prieglaudą – „skandalingas sprendimas ir visiškas absurdas“, nes ten – pramoninis rajonas…

Komentarai
Kiti straipsniai