Ketvirtadienis, 2021 m. sausio 28 d.

Re­gist­rų cen­tro ieškokite naujoje vietoje

Re­gist­rų cen­tras pra­ne­ša, kad nuo ge­gu­žės 4-osios jo Plun­gė­je rei­kia ieš­ko­ti nau­jo­se pa­tal­po­se Vy­tau­to g. 14.

Šia­me pa­sta­te taip pat įsi­kū­ru­si Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja, drau­di­mo ir ki­tas pa­slau­gas tei­kian­čios įmo­nės, o ša­lia Sa­vi­val­dy­bė, SODRA.
Pa­sak Re­gist­rų cen­tro at­sto­vo Min­dau­go Sam­kaus, nau­jo­se pa­tal­po­se ir to­liau bus tei­kia­mos vi­sos Re­gistrų cen­tro pa­slau­gos, klien­tus ap­tar­naus tie pa­tys Re­gistrų cen­tro spe­cia­lis­tai.

Komentarai
Kiti straipsniai