Sekmadienis, 2020 m. gegužės 31 d.

Į Plun­gę no­rė­jo par­ga­ben­ti la­bai di­de­lį nar­ko­ti­kų kie­kį, tačiau dabar il­gus me­tus pra­leis už gro­tų

Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas šią sa­vai­tę pa­skel­bė ap­kal­ti­na­mą­jį nuosp­ren­dį vy­rams, su­si­bū­ru­siems į or­ga­ni­zuo­tą gru­pę ir į Plun­gę pla­na­vu­siems par­ga­ben­ti la­bai di­de­lį ka­na­pių kie­kį. Vie­nas iš jų pri­pa­žin­tas kal­tu ir dėl ren­gi­mo­si nu­žu­dy­ti ki­tą žmo­gų iš sa­va­nau­diš­kų pa­ska­tų.

By­los duo­me­ni­mis, į or­ga­ni­zuo­tą gru­pę, ku­ri iš už­sie­nio tu­rė­jo par­si­ga­ben­ti la­bai di­de­lius nar­ko­ti­nių me­džia­gų kie­kius ir jais pre­kiau­ti, su­si­bū­rė trys vy­rai. Anks­čiau 7 kar­tus teis­tas V. R. tu­rė­jo va­do­vau­ti gru­pės veik­lai, or­ga­ni­zuo­ti drau­džia­mų me­džia­gų at­ga­be­ni­mą kon­tra­ban­dos bū­du iš Vo­kie­ti­jos ir jas lai­ky­ti. Ki­tas na­rys, anks­čiau 2 kar­tus teis­tas D. N., tu­rė­jo bū­ti at­sa­kin­gas už nar­ko­ti­nių me­džia­gų par­da­vi­mą ki­tiems as­me­nims, tie­sio­gi­nį ben­dra­vi­mą su pir­kė­jais, pi­ni­gų pa­ė­mi­mą ir per­da­vi­mą or­ga­ni­zuo­tos gru­pės va­dui. Tre­čia­sis kal­ti­na­ma­sis or­ga­ni­zuo­to­je gru­pė­je už­ėmė kur­je­rio vaid­me­nį. Anks­čiau net 15 kar­tų teis­tas R. R. tu­rė­jo nu­vyk­ti į Vo­kie­ti­ją ir nar­ko­ti­nes me­džia­gas par­ga­ben­ti į Plun­gę.
Iki­teis­mi­nio ty­ri­mo duo­me­nų vi­su­ma ro­do, kad R. R., 2018 m. ge­gu­žę Vo­kie­ti­jo­je pa­ė­męs la­bai di­de­lį kie­kį nar­ko­ti­nės me­džia­gos – ka­na­pių, į Lie­tu­vą grį­žo au­to­bu­su. Ta­čiau ne­sėk­min­gai. Vy­ras pa­sie­nio kon­tro­lės punk­te bu­vo su­lai­ky­tas su be­veik 15 ki­log­ra­mų la­ga­mi­nu, ku­ria­me ir ap­tik­tas la­bai di­de­lis drau­džia­mų me­džia­gų kie­kis.
V. R. ir R. R. taip pat bu­vo kal­ti­na­mi, kad dėl sa­va­nau­diš­kų pa­ska­tų ren­gė­si nu­žu­dy­ti žmo­gų. By­los duo­me­ni­mis, V. R., ži­no­da­mas nu­ken­tė­ju­sio­jo as­me­ni­nio gy­ve­ni­mo in­for­ma­ci­ją, lan­ky­mo­si vie­tas, gy­ve­na­mą­ją vie­tą, vis­ką pa­ro­dė R. R., ku­ris ir tu­rė­jo įvyk­dy­ti nu­si­kal­ti­mą, už ku­rį jam bu­vo pa­ža­dė­tas 10 tūks­tan­čių eu­rų at­ly­gis. V. R. sa­vo ben­dri­nin­ką ap­rū­pi­no mo­to­cik­lu ir šau­na­muo­ju gin­klu, ta­čiau nu­si­kals­ta­mos vei­kos R. R. ne­įvyk­dė, nes be­si­ruoš­da­mas nu­si­kal­ti­mui su­si­lau­žė ko­ją.
Ap­kal­ti­na­muo­ju nuosp­ren­džiu Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas ba­lan­džio 22 die­ną V. R. pri­pa­ži­no kal­tu dėl jam in­kri­mi­nuo­tų nu­si­kals­ta­mų vei­kų ir sky­rė 15 me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­mę. D. N. teis­mas sky­rė lais­vės at­ėmi­mo baus­mę 13 me­tų ir 6 mė­ne­siams. R. R. teis­mas pri­pa­ži­no pa­da­riu­sį nu­si­kal­ti­mus, ta­čiau nuo bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės at­lei­do.
„R. R. pa­dė­jo at­skleis­ti or­ga­ni­zuo­tos gru­pės da­ro­mus sun­kius ir la­bai sun­kius nu­si­kal­ti­mus, to­dėl bu­vo at­leis­tas nuo bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės. Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 39-1 straips­nio 1 da­lis nu­ma­to, kad as­me­nys, ben­dra­dar­biau­jan­tys su tei­sė­sau­ga ir pa­de­dan­tys iš­tir­ti or­ga­ni­zuo­tų gru­pių ar nu­si­kals­ta­mų su­si­vie­ni­ji­mų da­ro­mus sun­kius ir la­bai sun­kius nu­si­kal­ti­mus, sie­kiant ap­sau­go­ti vi­suo­me­nę ar as­me­nį nuo la­bai pa­vo­jin­gų nu­si­kals­ta­mų gru­pių da­ro­mos ža­los, ga­li bū­ti at­leis­ti nuo bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės“, – tei­gė šiam iki­teis­mi­niam ty­ri­mui va­do­va­vęs ir vals­ty­bi­nį kal­ti­ni­mą teis­me pa­lai­kęs Klai­pė­dos apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo sky­riaus pro­ku­ro­ras Vi­ta­li­jus Gu­len­ko­vas.
Nuosp­ren­dis dar ne­įsi­tei­sė­jęs. Jis ga­li bū­ti skun­džia­mas iki ge­gu­žės 12 die­nos.

Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros inf.

Komentarai
Kiti straipsniai