Pirmadienis, 2021 m. sausio 18 d.

Eis­mo ne­lai­mė­je prie Ku­lių su­žeis­ta mo­te­ris

Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­ba pra­ne­šė, jog ba­lan­džio 22 die­ną, apie pu­sę sep­ty­nių va­ka­ro, Plun­gės ra­jo­ne, prie Ku­lių mies­te­lio, įvy­ko ava­ri­ja, ku­rios me­tu nu­ken­tė­jo pus­am­žė mo­te­ris.

Pra­ne­ša­ma, jog ke­lių Plungė–Vėžaičiai ir Kuliai–Šiemuliai–Gaudučiai san­kry­žo­je, į kai­rę suk­da­mas au­to­mo­bi­lis „Mer­ce­des-Benz“ ne­pra­lei­do pa­grin­di­niu ke­liu va­žia­vu­sio „Ško­da“ mar­kės au­to­mo­bi­lio ir su juo su­si­dū­rė.
Su­si­dū­ri­mo me­tu nu­ken­tė­jo pas­ta­ro­jo au­to­mo­bi­lio 56 me­tų vai­ruo­to­ja.

Komentarai
Kiti straipsniai