Sekmadienis, 2021 m. sausio 17 d.

Bus rei­ka­lau­ja­ma grą­žin­ti ne­tei­sė­tai skir­tas lė­šas

Pri­si­pa­ži­no: gud­rūs ver­sli­nin­kai iš Sa­vi­val­dy­bės du­kart gau­na lė­šas už tas pa­čias įsteig­tas ir iš­lai­ky­tas dar­bo vie­tas. Kon­sta­ta­vę pa­da­ry­tas klai­das skirs­tant smul­kaus ir vi­du­ti­nio ver­slo rė­mi­mui skir­tas lė­šas, val­di­nin­kai ir po­li­ti­kai ba­lan­džio 15-ąją Kon­tro­lės ko­mi­te­to po­sė­džio me­tu ieš­ko­jo bū­dų, kaip spręs­ti šią pro­ble­mą. Vie­nas spren­di­mo bū­dų – pa­rei­ka­lau­ti grą­žin­ti skir­tas lė­šas. Tik ar kas jas grą­žins?

Pri­sta­tė ata­skai­tą

2019 me­tų Sa­vi­val­dy­bės kon­tro­lės ir au­di­to ata­skai­tą pri­sta­čiu­si kon­tro­lie­rė Da­nu­tė Ja­ra­šiū­nie­nė po­sė­džia­vu­siuo­sius su­pa­žin­di­no su biu­dže­to vyk­dy­mo bei fi­nan­si­nių ata­skai­tų rin­ki­niais. Bu­vo pa­teik­tos trys iš­va­dos – dėl il­ga­lai­kės pa­sko­los; dėl fi­nan­si­nių ata­skai­tų ir biu­dže­to vyk­dy­mo ata­skai­tų rin­ki­nio bei dėl lė­šų ir tur­to pa­nau­do­ji­mo; dėl ga­ran­to UAB „Plun­gės ši­lu­mos tin­klai“.
D. Ja­ra­šiū­nie­nė pa­brė­žė, kad ver­ti­no 46 sub­jek­tų fi­nan­si­nes ata­skai­tas ir 43 biu­dže­ti­nių įstai­gų biu­dže­tų ata­skai­tas. Taip pat – ir SĮ „Plun­gės būs­tas“. „Čia mes dir­bo­me sa­vo no­ru – sie­kė­me įver­tin­ti įstai­gos dar­bą bei pa­teik­ti re­ko­men­da­ci­jas Sa­vi­val­dy­bei. Pri­ėjo­me iš­va­dą, kad „Plun­gės būs­tas“ yra tin­ka­mai pa­si­ren­gęs ad­mi­nist­ruo­ti vi­sus Plun­gės sa­vi­val­dy­bė­je esan­čius dau­gia­bu­čius na­mus, taip pat – ir ne­se­niai Nar­vai­šiuo­se įreng­tą gy­ve­na­mą­jį na­mą so­cia­liai rem­ti­niems as­me­nims. Jei­gu taip įvyk­tų, pa­di­dė­tų ir įkai­niai. Pa­vyz­džiui, jei­gu da­bar Nar­vai­šiuo­se so­cia­li­nio būs­to gy­ven­to­jai mo­ka vi­du­ti­niš­kai tri­jų eu­rų nuo­mos mo­kes­tį, tai jis pa­di­dė­tų. Tad vi­sų pir­ma reik­tų iš­si­aiš­kin­ti, ar vi­si no­rė­tų ir ga­lė­tų mo­kė­ti pa­di­dė­ju­sį nuo­mos mo­kes­tį. Juk „Plun­gės būs­tas“ taip pat tu­ri gau­ti pa­ja­mas, kad ga­lė­tų iš­si­lai­ky­ti“, – nuo­to­li­nio po­sė­džio me­tu kal­bė­jo D. Ja­ra­šiū­nie­nė.
Sa­vi­val­dy­bės kon­tro­lie­rė taip pat už­si­mi­nė, kad ra­šo­mos ir ki­tos ata­skai­tos, ku­rios ar­ti­miau­siu me­tu bus pa­teik­tos. „Dar­bas tik­rai dir­ba­mas, gal šiek tiek ko­ją pa­ki­šo įves­tas ka­ran­ti­nas, ta­čiau ko­man­dos na­riai dir­ba nuo­to­li­niu bū­du, tad vis­kas bus at­lik­ta lai­ku“, – pa­brė­žė D. Ja­ra­šiū­nie­nė.

Ap­lai­džiai at­lie­ka sa­vo dar­bą

Pri­sta­ty­da­ma 2020 me­tų Kon­tro­lės ir au­di­to tar­ny­bos veik­los pla­no vyk­dy­mą, sa­vi­val­dy­bės kon­tro­lie­rė ap­gai­les­ta­vo dėl se­niū­ni­jų ap­lai­daus po­žiū­rio į vie­ti­nės rin­klia­vos už ka­si­mo dar­bus re­zul­ta­tus.
„At­sa­kin­gi už šią funk­ci­ją as­me­nys ap­lai­džiai at­lie­ka sa­vo dar­bą. Sa­vi­val­dy­bė ne­ten­ka biu­dže­to pa­ja­mų dėl to, kad ne­tei­sin­gai tai­ko­mas rin­klia­vos mo­kes­tis ir iš­duo­da­mi lei­di­mai. Per me­tus tas rin­klia­vos mo­kes­tis su­da­rė apie tris tūks­tan­čius. Tad jei­gu iš­duo­ta apie 70 lei­di­mų, tai ne­gau­ta apie sep­ty­ni tūks­tan­čiai pa­ja­mų. Tai tik­rai ne­ma­ži pi­ni­gai“, – ap­gai­les­ta­vo D. Ja­ra­šiū­nie­nė. Ji taip pat pri­dū­rė, kad pa­si­bai­gus ka­ran­ti­nui, ke­ti­na da­ly­vau­ti se­niū­ni­jų po­sė­džiuo­se ir ste­bė­ti, kas ne­aiš­ku ren­kant mo­kes­čius.
Be to, kaip sa­kė pra­ne­šė­ja, blo­giau­sia, kad ne vi­sos Ke­lių plėt­ros pro­gra­mai ski­ria­mos lė­šos yra pa­nau­do­ja­mos. „La­bai blo­gai, kad ne­su­ge­ba­me pa­nau­do­ti ski­ria­mų pi­ni­gų. Jei­gu jų ne­pa­nau­do­ja­me, Ke­lių di­rek­ci­jai taip ir pa­ra­šy­ki­me, o ne me­luo­ki­me“, – kal­bė­jo D. Ja­ra­šiū­nie­nė apie 2018 me­tais ne­pa­nau­do­tas lė­šas. Ji pri­dū­rė, kad nors už 2019 me­tus dar ne­tu­ri pil­nos ata­skai­tos, bet jau ma­to­ma, kad tik­rai ne vi­si pi­ni­gai pa­nau­do­ti.

Lė­šas rei­kia skir­ti vie­no­dai…

Kal­bė­da­ma apie smul­kaus ir vi­du­ti­nio ver­slo lė­šų pa­nau­do­ji­mą, Sa­vi­val­dy­bės kon­tro­lie­rė pa­brė­žė, jog čia pa­ste­bė­ta ne­ma­žai klai­dų. Ji sa­kė, kad ne­tin­ka­mai pa­tei­kia­mi rei­ka­lin­gi do­ku­men­tai, daž­nai jų trūks­ta, dėl to ne­tei­sė­tai ski­ria­mos lė­šos. „Iš 30 tūkst. eu­rų, skir­tų smul­kiam ir vi­du­ti­niam ver­slui rem­ti, ne­tei­sė­tai ke­lioms įmo­nėms (vie­na jų – „Sto­gų mo­zai­ka“) skir­ta 6330 eu­rų. Kad įmo­nė iš­lai­ky­tų dvi dar­bo vie­tas, jai sky­rė­me dar 4000 eu­rų. Taip ne­tu­rė­tų bū­ti, nes smul­kiems ir vi­du­ti­niams ver­sli­nin­kams lė­šas rei­kė­tų skir­ti vie­no­dai. Tad klai­din­gai pa­teik­ti do­ku­men­tai ir ne­su­ge­bė­ji­mas tin­ka­mai pa­grįs­ti lė­šų ve­da prie to, kad tu­ri­me tei­sę rei­ka­lau­ti jas grą­žin­ti“, – pa­brė­žė D. Ja­ra­šiū­nie­nė.
Po­sė­džio da­ly­viai pri­ėjo vie­nin­gos nuo­mo­nės, kad rei­kia ieš­ko­ti bū­dų, kaip at­sta­ty­ti ne­tei­sė­tai skir­tas lė­šas. „Svar­biau­sia kad bū­tų pa­da­ry­ti dar­bai – ver­sli­nin­kai ko­mi­si­jai pri­va­lo pa­teik­ti vi­sus rei­ka­lin­gus do­ku­men­tus, kad jų ver­slui rem­ti bū­tų ski­ria­mos lė­šos. Vis­kas tu­ri ati­tik­ti rei­ka­la­vi­mus. Jei pa­teik­tas pro­jek­tas jų ne­ati­tin­ka, rei­kia jį at­mes­ti. Ap­lai­džiai į tai žiū­rė­ti ne­ga­li­me. Mes pa­tys tu­ri­me ži­no­ti, ko no­ri­me, koks mū­sų sie­kis, ko­kį re­zul­ta­tą no­ri­me gau­ti iš­lei­dę pi­ni­gus“, – sa­kė Sa­vi­val­dy­bės kon­tro­lie­rė.

Tik­rins Plun­gės au­to­bu­sų par­ko veik­lą už 2015–2019 m.

Vė­liau nuo­to­li­niu bū­du vy­ku­sio po­sė­džio me­tu Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Min­dau­gas Kau­nas pri­sta­tė pro­jek­tą dėl pa­ve­di­mo Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kon­tro­lės ir au­di­to tar­ny­bai. Mi­nė­tos tar­ny­bos pra­šy­ta iki gruo­džio 1 die­nos at­lik­ti UAB „Plun­gės au­to­bu­sų par­kas“ 2015–2019 me­tų veik­los au­di­tą, nu­sta­ty­ti bei įver­tin­ti, ar ben­dro­vė eko­no­miš­kai nau­do­ja fi­nan­si­nius iš­tek­lius ir tur­tą, ar tin­ka­mai vyk­do jai pri­skir­tas funk­ci­jas.

Lė­šos ke­lių tvar­ky­mui

Taip pat po­sė­džio me­tu Vie­tos ūkio sky­riaus ve­dė­jas Mo­des­tas Bud­rys pa­tei­kė in­for­ma­ci­ją, kaip su­pla­nuo­ta ir pa­si­ruoš­ta 2020 me­tų KPPP lė­šų pa­nau­do­ji­mui. Jis sa­kė, kad Rie­ta­vo, Lais­vės, Mi­ni­jos ir Tel­šių gat­vės re­mon­tui skir­ta 648 tūkst. eu­rų, Lan­kos gat­vei – 415 tūkst., ke­le­tui pro­jek­tų – Nau­so­džio, P. Ple­cha­vi­čiaus, Ber­žų ir So­do gat­vėms, kai ku­rių ki­tų se­niū­ni­jos ke­lių, S. Nė­ries gat­vės ša­li­gat­vių re­mon­tui – skir­ta 61 tūkst. eu­rų. Taip pat 60 tūks. eu­rų nu­ma­ty­ta ho­ri­zon­ta­liam ir ver­ti­ka­liam gat­vių žen­kli­ni­mui, 75 tūkst. eu­rų – in­ven­to­ri­za­ci­jai.
M. Kau­nas sa­kė, kad pro­jek­tus rei­kia pa­ko­re­guo­ti, nu­si­sta­ty­ti pri­ori­te­tus ir pra­dė­ti re­mon­to dar­bus bei tin­ka­mai pa­nau­do­ti vi­sas skir­tas lė­šas. „Lau­kia daug dar­bų. Bus tvar­ko­mi ir mies­to, ir kai­mo ke­liai. Vi­sų pir­ma rei­kia iš­lįs­ti iš tų ke­tu­rių gat­vių re­mon­to – pa­ga­liau ten pa­baig­ti dar­bus. Ti­ki­mės, kad vi­sos KPPP skir­tos lė­šos su Sa­vi­val­dy­bės 50 proc. pri­si­dė­ji­mu bus pa­nau­do­tos lai­ku, tin­ka­mai ir re­zul­ta­ty­viai“, – pa­brė­žė Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius.

Edi­ta LUKIENĖ

Nuotraukoje: D. Jarašiūnienė: „Iš 30 tūkst. eu­rų, skir­tų smul­kiam ir vi­du­ti­niam ver­slui rem­ti, ne­tei­sė­tai ke­lioms įmo­nėms (vie­na jų – „Sto­gų mo­zai­ka“) skir­ta 6330 eu­rų.“

Komentarai
Kiti straipsniai