Sekmadienis, 2021 m. sausio 17 d.

ES pa­ra­ma pri­va­čių miš­kų sa­vi­nin­kams

Eu­ro­pos Są­jun­ga tei­kia pa­ra­mą pri­va­čių miš­kų sa­vi­nin­kams miš­kų būk­lei ge­rin­ti ir miš­kų ūkiui plė­to­ti. Šiuo me­tu pa­ra­ma tei­kia­ma pa­gal Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2014–2020 m. pro­gra­mą. Su­pa­žin­di­na­me su pa­grin­di­nė­mis miš­kų ūkio sri­ties veik­lo­mis, ku­rioms pa­ra­ma tei­kia­ma 2020 me­tais. Šie me­tai yra pas­ku­ti­niai pa­gal mi­nė­tą pro­gra­mą pa­ra­mos pa­raiš­kų pa­tei­ki­mo me­tai, to­dėl no­rint iš­nau­do­ti jos tei­kia­mas ga­li­my­bes ver­tė­tų su­skub­ti pa­teik­ti pa­raiš­ką pa­ra­mai gau­ti.
Nuo ko­vo 2 d. iki ge­gu­žės 29 d. ren­ka­mos pa­raiš­kos pa­ra­mai gau­ti pa­gal veik­los sri­tį „Pa­ra­ma miš­kų in­fra­struk­tū­rai ge­rin­ti“. Jas ga­li teik­ti miš­ko val­dy­to­jai (fi­zi­niai ir ju­ri­di­niai as­me­nys), miš­ko val­dy­to­jų gru­pės. Pa­raiš­kos ga­li bū­ti tei­kia­mos kar­tu su part­ne­riais – ki­tais miš­ko val­dy­to­jais. Ši pa­ra­ma tei­kia­ma su są­ly­ga, kad įreng­ti ar re­konst­ruo­ti ke­liai pa­grin­de bus nau­do­ja­mi miš­ki­nin­kys­tės veik­los vyk­dy­mui. Di­džiau­sia pa­ra­mos su­ma pro­jek­tui ne­ga­li vir­šy­ti 200 tūkst. Eur, o pa­ra­mos in­ten­sy­vu­mas – 80 proc. vi­sų tin­ka­mų fi­nan­suo­ti iš­lai­dų, iš­sky­rus at­ve­jus, kai pra­šo­ma ma­žes­nio pa­ra­mos in­ten­sy­vu­mo. Pa­ra­mos lė­šo­mis fi­nan­suo­ja­mas miš­ko ke­lių su žvy­ro dan­ga įren­gi­mas ir (ar) re­konst­ruk­ci­ja, su miš­ko ke­liais su­si­ju­sių grio­vių, pra­lai­dų, nuo­va­žų, til­tų įren­gi­mas ir (ar) re­konst­ruk­ci­ja, taip pat vi­di­nės miš­kot­var­kos pro­jek­to pa­ren­gi­mo ir (ar) tiks­li­ni­mo, ben­dro­sios iš­lai­dos. At­kreip­ti­nas dė­me­sys, kad da­lis ke­lio ga­li bū­ti įren­gia­ma ar re­konst­ruo­ja­ma ir ne miš­ko že­mė­je, ta­čiau to­kiu at­ve­ju in­ves­ti­ci­jos į šią ke­lio da­lį ga­li su­da­ry­ti ne dau­giau kaip 25 proc. ki­tų tin­ka­mų fi­nan­suo­ti pro­jek­to iš­lai­dų ver­tės. Jei pa­gal tei­sės ak­tų rei­ka­la­vi­mus yra pri­va­lo­mas sta­ty­bą lei­džian­tis do­ku­men­tas, kar­tu su pa­raiš­ka pa­tei­kia­mas ben­dras vi­so pro­jek­to sta­ti­nio pro­jek­tas ar su­pap­ras­tin­tas pro­jek­tas bei sta­ty­bą lei­džian­tis do­ku­men­tas, skai­čiuo­ja­mo­sios kai­nos da­lies eks­per­ti­zės iš­va­da. Tais at­ve­jais, kai pa­gal tei­sės ak­tų rei­ka­la­vi­mus in­fra­struk­tū­rai įreng­ti sta­ty­bą lei­džian­tis do­ku­men­tas ne­pri­va­lo­mas, su pa­raiš­ka pa­tei­kia­mi ki­ti ben­drie­ji pro­jek­ti­niai do­ku­men­tai (aiš­ki­na­ma­sis raš­tas, skly­po pla­nas su pa­žy­mė­tais esa­mais ir pro­jek­tuo­ja­mais sta­ti­niais, sta­ty­bos ver­tės skai­čia­vi­mai). Šiam Kai­mo plėt­ros pro­gra­mos prie­mo­nės pa­raiš­kų rin­ki­mo eta­pui skir­ta 570 164 Eur pa­ra­mos lė­šų.
Nuo ba­lan­džio 1 d. iki bir­že­lio 30 d. ren­ka­mos pa­raiš­kos gau­ti pa­ra­mai pa­gal veik­los sri­tį „In­ves­ti­ci­jos į miš­ki­nin­kys­tės tech­no­lo­gi­jas“. Pa­raiš­kas ga­li teik­ti pri­va­čių miš­kų val­dy­to­jai, la­bai ma­žos bei ma­žos įmo­nės. Pa­ra­mos lė­šos ski­ria­mos miš­kų ūkio mo­der­ni­za­vi­mui, miš­ko kir­ti­mų, ap­va­lio­sios me­die­nos ir me­die­nos bio­ku­ro ruo­šos tech­no­lo­gi­jų die­gi­mui, pa­slau­gų miš­kų sek­to­riu­je tei­ki­mui. Taip pat bus re­mia­mas minkš­tų­jų la­puo­čių iki 20 me­tų am­žiaus jau­nuo­ly­nų ir krū­my­nų per­tvar­ky­mas (dir­vos pa­ruo­ši­mas, sod­me­nų įsi­gi­ji­mas, trans­por­ta­vi­mas, so­di­ni­mas ir kt.) bei Vi­di­nės miš­kot­var­kos ir Miš­ko žel­di­ni­mo ir žė­li­mo pro­jek­tų, kaip sa­va­ran­kiš­kos in­ves­ti­ci­jos, ren­gi­mas ir tiks­li­ni­mas. Tai­gi pa­gal šias veik­las ga­li bū­ti fi­nan­suo­ja­mas mo­to­ri­nių pjūk­lų ir krū­map­jo­vių, miš­ko trak­to­rių su sa­vik­ro­vė­mis prie­mo­nė­mis, med­ve­žių, med­kir­čių ir miš­ko kir­ti­mo gal­vu­čių ar me­cha­niz­mų miš­ko kir­ti­mo at­lie­koms į ru­lo­nus pre­suo­ti, mo­bi­lių me­die­nos smul­kin­tu­vų (ka­pok­lių), me­die­nos skal­dy­mo įran­gos ir mo­bi­lių lent­pjū­vių įsi­gi­ji­mas. Taip pat bus fi­nan­suo­ja­mas spe­cia­lios kom­piu­te­ri­nės pro­gra­mi­nės įran­gos, skir­tos tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so val­dy­mui, bei tech­ni­kos, skir­tos dir­vos ruo­šai, įsi­gi­ji­mas. Di­džiau­sia nu­ma­to­ma pa­ra­mos su­ma pro­jek­tui ne­ga­li vir­šy­ti 100 tūkst. Eur, o per vi­są 2014–2020 m. lai­ko­tar­pį ne­ga­li bū­ti di­des­nė nei 200 tūkst. Eur. Per­kant tech­ni­ką fi­nan­suo­ja­ma 50 proc. vi­sų tin­ka­mų fi­nan­suo­ti pro­jek­to iš­lai­dų, ki­tų veik­lų at­ve­ju fi­nan­suo­ja­ma 65 proc. iš­lai­dų. Šiam pa­raiš­kų rin­ki­mo eta­pui skir­ta 5 358 322 Eur pa­ra­mos lė­šų.
Nuo ge­gu­žės 4 d. iki bir­že­lio 30 d. bus ren­ka­mos pa­raiš­kos pa­ra­mai gau­ti pa­gal veik­los sri­tį „Miš­kams pa­da­ry­tos ža­los pre­ven­ci­ja ir at­ly­gi­ni­mas“. Miš­ko sa­vi­nin­kui vyk­dant sti­chi­nės ne­lai­mės pa­žeis­to miš­ko at­kū­ri­mo veik­lą ski­ria­ma pa­ra­ma (fik­suo­to dy­džio iš­mo­ka) ap­skai­čiuo­ja­ma kiek­vie­nam Miš­ko žel­di­ni­mo ir žė­li­mo pro­jek­tui at­ski­rai, pri­klau­so­mai nuo at­ku­ria­mų žel­di­nių rū­ši­nės su­dė­ties. Pa­vyz­džiui, jei­gu at­ku­ria­ma pa­pras­tą­ja pu­ši­mi, bus mo­ka­ma 2070 Eur už vie­ną hek­ta­rą, o pa­pras­tuo­ju ąžuo­lu, net 4206 Eur už vie­ną hek­ta­rą. Svar­biau­sia iki pa­raiš­kos pa­tei­ki­mo pa­žeis­to miš­ko plo­tą už­re­gist­ruo­ti Vals­ty­bi­nė­je miš­kų tar­ny­bo­je ir pa­si­reng­ti Miš­ko žel­di­ni­mo ir žė­li­mo pro­jek­tą, ku­ris tu­ri bū­ti pa­tvir­tin­tas VĮ Vals­ty­bi­nių miš­kų urė­di­jo­je. At­kū­rus miš­ką rei­kės pa­teik­ti miš­ko sod­me­nų įsi­gi­ji­mo do­ku­me­tus, o ki­tų iš­lai­das pa­tvir­ti­nan­čių do­ku­men­tų pa­tei­ki­nė­ti ne­rei­kės. Taip pat pa­gal šią veik­lą yra ga­li­my­bė gau­ti pa­ra­mą miš­kų prieš­gais­ri­nei in­fra­struk­tū­rai įreng­ti. Šiam pa­raiš­kų rin­ki­mo eta­pui skir­ta 1 000 003 Eur pa­ra­mos lė­šų.
Nuo lie­pos 1 d. iki rug­pjū­čio 31 d. bus ren­ka­mos pa­raiš­kos pa­ra­mai gau­ti pa­gal veik­los sri­tį „In­ves­ti­ci­jos, ku­rio­mis di­di­na­mas miš­kų eko­sis­te­mų at­spa­ru­mas ir ap­lin­ko­sau­gi­nė ver­tė“. Iš­mo­kos bus ski­ria­mos pa­miš­kių for­ma­vi­mui, miš­kuo­se esan­čių sau­go­mų na­tū­ra­lių bu­vei­nių ar sau­go­mų rū­šių bu­vei­nių at­kū­ri­mui ar­ba bū­din­gos miš­ko struk­tū­ros pa­lai­ky­mui, ne­vie­ti­nių me­džių rū­šių me­dy­nų (kai ne­vie­ti­nės me­džių rū­šys me­dy­ne yra vy­rau­jan­čios) per­tvar­ky­mui (re­konst­ruk­ci­ja) į vie­ti­nių me­džių rū­šių me­dy­nus, jau­nuo­ly­nų (iki 20 me­tų am­žiaus) ug­dy­mui bei Vi­di­nės miš­kot­var­kos ir Miš­ko žel­di­ni­mo ir žė­li­mo pro­jek­tų, kaip sa­va­ran­kiš­kos in­ves­ti­ci­jos, ren­gi­mui. Iš pa­mi­nė­tų po­pu­lia­riau­sia ir miš­ko for­ma­vi­mui la­bai reikš­min­ga veik­la yra jau­nuo­ly­nų ug­dy­mas. Jam pa­ra­ma ski­ria­ma mo­kant vien­kar­ti­nę nu­sta­ty­to dy­džio kom­pen­sa­ci­nę iš­mo­ką – 253 EUR/ha. Šiuo at­ve­ju iš­lai­das pa­grin­džian­čių do­ku­men­tų pa­teik­ti ne­rei­kės. Ug­dy­mo rei­ka­lin­gu­mui pa­grįs­ti rei­kės pa­teik­ti miš­kot­var­kos pro­jek­tą, ku­ria­me nu­ma­ty­tas jau­nuo­ly­no ug­dy­mas, ar­ba miš­ki­nin­ko spe­cia­lis­to iš­va­dą dėl jau­nuo­ly­no ug­dy­mo rei­ka­lin­gu­mo. Miš­ko sa­vi­nin­kas pre­ten­duo­ti į jau­nuo­ly­nų ug­dy­mo pa­ra­mą už tą pa­tį plo­tą ga­li ne dau­giau kaip 2 kar­tus. An­trą kar­tą pa­ra­ma ga­li bū­ti tei­kia­ma, jei pa­kar­to­ti­nis jau­nuo­ly­nų ug­dy­mas vyk­do­mas pra­ėjus ne ma­žiau kaip 3 me­tams po anks­tes­nio jau­nuo­ly­nų ug­dy­mo. Šiam pa­raiš­kų rin­ki­mo eta­pui skir­ta pa­ra­mos lė­šų su­ma bus pa­tiks­lin­ta ar­tė­jant pa­raiš­kų pri­ėmi­mo lai­kui.
Pa­raiš­kos, pa­teik­tos vi­sų ap­tar­tų veik­los sri­čių in­ves­ti­ci­joms gau­ti, bus ver­ti­na­mos ba­lais pa­gal kiek­vie­nai veik­lai nu­sta­ty­tus spe­ci­fi­nius at­ran­kos kri­te­ri­jus. Di­džiau­sia ga­li­ma ba­lų su­ma – 100 ba­lų. Pri­va­lo­mas ma­žiau­sias pro­jek­tų at­ran­kos ba­lų skai­čius – 30 pri­va­lo­mų ba­lų. Jei­gu at­lie­kant pro­jek­tų at­ran­kos ver­ti­ni­mą nu­sta­to­ma, kad pro­jek­tas ne­su­rin­ko pri­va­lo­mo ma­žiau­sio 30 ba­lų skai­čiaus, pa­ra­mos pa­raiš­ka at­me­ta­ma.
Prieš tei­kiant pa­raiš­ką pa­ra­mai gau­ti la­bai svar­bu iš­sa­miai su­si­pa­žin­ti su prie­mo­nės pa­ra­mos tei­ki­mo sche­ma, tin­ka­mu­mo kri­te­ri­jais ir rei­ka­la­vi­mais pa­ra­mai gau­ti, su įsi­pa­rei­go­ji­mais, ku­riuos miš­kų sa­vi­nin­kai tu­rės vyk­dy­ti ga­vę pa­ra­mą, ir ki­ta įgy­ven­di­ni­mo tai­syk­lėse nu­ro­dy­ta in­for­ma­ci­ja (de­ta­liau www.nma.lt).
Na­cio­na­li­nė mo­kė­ji­mo agen­tū­ra (NMA) in­for­muo­ja, kad ka­ran­ti­no lai­ko­tar­piu pa­reiš­kė­jams su­teik­ta ga­li­my­bė pa­raiš­kas, mo­kė­ji­mo pra­šy­mus bei kar­tu su jais pa­tei­kia­mus ki­tus do­ku­men­tus teik­ti re­gist­ruo­tu paš­tu, per kur­je­rį. Pa­raiš­kas taip pat ga­li­ma teik­ti pa­si­ra­šy­tas sau­giu elek­tro­ni­niu pa­ra­šu ir siųs­ti elek­tro­ni­niu paš­tu ad­re­sais, nu­ro­dy­tais www.nma.lt sve­tai­nė­je, skil­ty­je „Su­si­sie­ki­te“. Taip pat da­lį Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2014–2020 me­tų pro­gra­mos pa­raiš­kų ga­li­ma teik­ti elek­tro­ni­niu bū­du. „Pa­raiš­kų dė­žu­tės“ – dar vie­na ga­li­my­bė sau­giai pa­teik­ti pa­raiš­kas, mo­kė­ji­mo pra­šy­mus bei kar­tu su jais pa­tei­kia­mus do­ku­men­tus ka­ran­ti­no lai­ko­tar­piu. Spe­cia­liai įreng­tas vie­tas pa­reiš­kė­jai ras vi­suo­se NMA te­ri­to­ri­niuo­se pa­ra­mos ad­mi­nist­ra­vi­mo sky­riuo­se. Apie pa­raiš­kos (mo­kė­ji­mo pra­šy­mo) už­re­gist­ra­vi­mą pa­reiš­kė­jai per 1 dar­bo die­ną in­for­muo­ja­mi pa­raiš­ko­je (mo­kė­ji­mo pra­šy­me) nu­ro­dy­tu te­le­fo­nu ir (ar­ba) elek­tro­ni­niu paš­tu. At­krei­pia­me dė­me­sį, kad pa­raiš­kų tei­ki­mas per „pa­raiš­kų dė­žu­tes“ vyks dviem dar­bo die­no­mis trum­piau nei nu­sta­ty­ta pa­ra­mos pa­raiš­kų pri­ėmi­mo da­ta.
S-708

Komentarai
Kiti straipsniai