Pirmadienis, 2022 m. rugsėjo 26 d.

Va­ryk­lą tu­rė­ju­siam vy­rui teks dirb­ti, na­mi­nu­kė pa­im­ta dez­in­fek­ci­jai

Sau­sio pa­bai­go­je su na­mi­ne deg­ti­ne įkliu­vęs Ksa­ve­ras Mar­tin­kus (gim. 1962 m.) ba­lan­džio pra­džio­je su­ži­no­jo teis­mo spren­di­mą. Bu­vo ras­tas ir „bra­vo­rė­lis“, ir rau­go, ir deg­ti­nės, bet baus­mės vy­ras neiš­ven­gė. Įdo­mu tai, kad kon­fis­kuo­ta na­mi­nu­kė ne su­nai­kin­ta, o pa­im­ta vi­suo­me­nės reik­mėms…

Šių me­tų sau­sio 29-osios ry­tą, maž­daug pu­sę aš­tuo­nių, Plun­gė­je, V. Ma­čer­nio gat­vė­je, po­li­ci­ja su­s­tab­dė K. Mar­tin­kaus vai­ruo­ja­mą au­to­mo­bi­lį „Re­nault Sce­nic“. Ma­ši­nos sa­lo­ne ras­ti 8 lit­rai na­mi­nės deg­ti­nės.
Ta­da po­li­ci­ja nu­vy­ko į vai­ruo­to­jui pri­klau­san­čią so­dy­bą Kal­niš­kių kai­me ir ūki­nia­me pa­sta­te ap­ti­ko įran­gą na­mi­nei deg­ti­nei ga­min­ti. Taip pat bu­vo 140 lit­rų rau­go ir dar 5,2 lit­ro „pik­to­sios“.
Dėl šių ne­tei­sė­tų veiks­mų K. Ma­rin­kui bu­vo iš­kel­ta bau­džia­mo­ji by­la pa­gal BK 201 str. 1 da­lį.
Plun­gės apy­lin­kės teis­mas kal­ti­na­mo­jo by­lą iš­nag­ri­nė­jo ra­šy­ti­nio pro­ce­so tvar­ka ir ba­lan­džio 8 die­ną pri­ėmė bau­džia­mą­jį įsa­ky­mą.
Teis­mas nu­sta­tė, jog K. Mar­tin­kus, ne­tu­rė­da­mas tiks­lo re­a­li­zuo­ti na­mi­nu­kės, ne­tei­sė­tai įsi­ren­gė va­ryk­lą sa­vo gy­ve­na­mo­sios so­dy­bos ūki­nia­me pa­sta­te ir 2019 m. gruo­džio mė­ne­sį ėmė­si dar­bo: už­rau­gė ne­nu­sta­ty­tą kie­kį bro­gos ir ne­tei­sė­tai pa­ga­mi­no 13,2 lit­ro na­mi­nių stip­rių al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų (50 proc. stip­ru­mo), iš ku­rių 5,2 lit­ro lai­kė ten pat, o 8 l ve­žė­si au­to­mo­bi­ly­je. Pa­skai­čiuo­ta, jog iš 140 lit­rų bro­gos dar ga­lė­jo iš­var­vė­ti 21 lit­ras na­mi­nu­kės.
Sa­vo kal­tę vy­ras pri­pa­ži­no ir gai­lė­jo­si. Jis nie­kur ne­dir­ba, anks­čiau ne­teis­tas, baus­tas ad­mi­nist­ra­ci­ne tvar­ka, bet ga­lio­jan­čių nuo­bau­dų ne­be­tu­ri.
Teis­mas nu­spren­dė K. Mar­tin­kaus griež­tai ne­baus­ti, o pa­skir­tą baus­mę dar su­ma­žin­ti treč­da­liu. Tad skir­tas lais­vės ap­ri­bo­ji­mas 4 mė­ne­siams, įpa­rei­go­jant per 2 mė­ne­sius pra­dė­ti dirb­ti ar­ba nors už­si­re­gist­ruo­ti Už­im­tu­mo tar­ny­bo­je.
Kon­fis­kuo­tą deg­ti­nę (13,2 lit­ro) nu­tar­ta per­duo­ti vi­suo­me­nės reik­mėms (Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos Eks­tre­ma­lių svei­ka­tai si­tu­a­ci­jų cen­trui – dez­in­fek­ci­jai ir svei­ka­tos prie­žiū­ros reik­mėms skir­tų prie­mo­nių ga­my­bai).
Ne­su­tik­da­mas su teis­mo bau­džia­muo­ju įsa­ky­mu, per 14 die­nų kal­ti­na­ma­sis ga­li pra­šy­ti su­reng­ti by­los nag­ri­nė­ji­mą teis­me. Įsi­tei­sė­jęs bau­džia­ma­sis įsa­ky­mas ne­skun­džia­mas.

Li­na MOTUŽIENĖ

 

Asociatyvi nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai