Antradienis, 2020 m. spalio 20 d.

Sa­vi­val­dy­bė­je at­si­ras elek­tro­ni­nis in­for­ma­ci­nis sten­das

Ba­lan­dį vy­ku­sia­me Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Ta­ry­bos po­sė­dy­je pri­tar­ta pro­jek­to „Tel­šių re­gio­no sa­vi­val­dy­bes jun­gian­čių tu­riz­mo tra­sų in­for­ma­ci­nės in­fra­struk­tū­ros plėt­ra, II eta­pas“ ren­gi­mui, įgy­ven­di­ni­mui ir pa­raiš­kos tei­ki­mui fi­nan­sa­vi­mui gau­ti pa­gal 2014–2020 m. Eu­ro­pos Są­jun­gos fon­dų In­ves­ti­ci­jų veiks­mų pro­gra­mą, pa­gal prie­mo­nę „Sa­vi­val­dy­bes jun­gian­čių tu­riz­mo tra­sų ir tu­riz­mo marš­ru­tų in­for­ma­ci­nės in­fra­struk­tū­ros plėt­ra“.

Šis pro­jek­tas bus įgy­ven­di­na­mas su part­ne­riais – Tel­šių (pa­grin­di­nis part­ne­ris), Ma­žei­kių ir Plun­gės ra­jo­nų sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nist­ra­ci­jo­mis. Pri­si­dė­ti prie pro­jek­to rei­kės Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šo­mis ne ma­žiau kaip 15 proc. Ben­dra pla­nuo­ja­ma pro­jek­to ver­tė – 269 114,27 Eur.
Al­bi­nas Mas­laus­kas pa­pra­šė de­ta­liau pa­pa­sa­ko­ti, kas kon­kre­čiai šiuo pro­jek­tu bus da­ro­ma ir kas iš Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės bus at­sa­kin­gas už pro­jek­to de­ri­ni­mą. Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas An­ta­nas Auž­bi­ka­vi­čius sa­kė, kad pla­nuo­ja­ma sta­ty­ti elek­tro­ni­nius in­for­ma­ci­nius sten­dus, ku­riuo­se at­si­spin­dės vi­sa­me re­gio­ne esan­tys lan­ky­ti­ni ob­jek­tai. Ta­ry­bos na­riams ki­lo abe­jo­nių, koks tu­ri­nys bus tal­pi­na­mas į tuos sten­dus, su kuo jis bus de­ri­na­mas, ar vėl ne­įvyks taip, kaip bu­vo pra­ėju­siais me­tais, kai Rie­ta­vo au­to­bu­sų sto­ty­je iš­dy­go iki ga­lo ne­su­de­rin­tas in­for­ma­ci­nis sten­das. „Sten­dų tu­ri­nys bus de­ri­na­mas, Rie­ta­vo tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tras yra in­for­muo­tas ir tu­rės pa­teik­ti me­džia­gą tiek pa­grin­di­niam part­ne­riui, tiek sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai“, – mi­nė­jo A. Auž­bi­ka­vi­čius.
Vik­to­ras Kra­ji­nas sa­kė ne­su­pran­tan­tis, kuo šis pro­jek­tas su­si­jęs su kli­ma­to kai­ta, nes tai nu­ro­dy­ta vie­na­me iš punk­tų. Pa­aiš­kin­ta, kad eu­ro­pi­nių pro­jek­tų ap­im­tys yra pla­čios, vie­na iš sri­čių yra tu­riz­mas, ne­bū­ti­nai kiek­vie­nas pro­jek­tas tu­ri bū­ti tie­sio­giai su­si­jęs su kon­kre­čiu punk­tu. Po­vi­las Ba­ta­vi­čius pa­tei­kė ir pa­ta­ri­mą. Jis sa­kė, kad rei­kė­tų aiš­kiai nu­ro­dy­ti, jog ga­lu­ti­nis sten­do de­ri­ni­mas tu­rė­tų bū­ti at­lik­tas raš­tu. „Pui­kiai ži­no­me, kaip kar­tais nu­tin­ka, o pa­tai­sy­ti ne­be­ga­li­ma, ir vi­siems bū­na sar­ma­ta dėl ga­lu­ti­nio re­zul­ta­to“, – sa­kė Ta­ry­bos na­rys. Pa­ti­kin­ta, kad į pa­teik­tas pa­sta­bas bus at­si­žvelg­ta.
P. Ba­ta­vi­čius kal­bė­jo apie pra­ėju­sių me­tų lie­pos mė­ne­sį Rie­ta­vo sto­ties te­ri­to­ri­jo­je iš­dy­gu­sį sten­dą, ku­ria­me pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja apie lan­ko­mus ob­jek­tus Tel­šių, Plun­gės, Ma­žei­kių ir Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­se. Rie­ta­ve tu­ris­tai kvie­čia­mi ap­lan­ky­ti vos 5 ob­jek­tus, kai tuo tar­pu ki­tos sa­vi­val­dy­bės jų siū­lo de­šim­ti­mis. Pro­jek­to tiks­las bu­vo ap­jung­ti vi­sų ke­tu­rių sa­vi­val­dy­bių tu­ris­ti­nius marš­ru­tus. Rie­ta­ve bu­vo nu­ro­dy­ti šie lan­ky­ti­ni ob­jek­tai: Lais­vės aikš­tė, žy­dų se­no­sios ka­pi­nės, bu­vu­si Tal­mu­do-To­ros mo­kyk­la, šv. Ar­kan­ge­lo My­ko­lo baž­ny­čia ir Ogins­kių dva­ro so­dy­bos kom­plek­sas. Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čio­je skil­ty­je pui­kuo­ja­si dvi nuo­trau­kos, o li­kęs lais­vas plo­tas pa­nau­do­tas ben­drai pro­jek­to in­for­ma­ci­jai.
Dau­gu­mai su­kė­lė nuo­sta­bą tai, kad iš Ta­ry­bos pa­tvir­tin­tų 124 lan­ky­ti­nų ob­jek­tų są­ra­šo į sten­dą pa­te­ko tik 5, ir tik­rai ne di­džiau­sią ver­tę tu­rin­tys ob­jek­tai (daug kam už­kliu­vo bu­vu­si Tal­mu­do-To­ros mo­kyk­la, ku­rio­je da­bar įsi­kū­ru­si par­duo­tu­vė „Te­cha­sas“). Ka­dan­gi pro­jek­tas fi­nan­suo­tas Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šo­mis, jo­kie pa­kei­ti­mai ne­ga­li­mi, juos bus ga­li­ma at­lik­ti tik pra­ėjus 5 me­tams po pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo.

Da­lia BARCYTĖ

Komentarai
Kiti straipsniai