Ketvirtadienis, 2021 m. sausio 28 d.

Pra­si­dė­jo pir­ma­sis pa­ja­mų de­kla­ra­vi­mo eta­pas

Ba­lan­džio 15 d. Klai­pė­dos ap­skri­ties vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja (to­liau – Klai­pė­dos AVMI) in­for­ma­vo, kad Mo­kes­čių ins­pek­ci­ja Elek­tro­ni­nio de­kla­ra­vi­mo sis­te­mo­je (de­kla­ra­vi­mas.vmi.lt) 205 tūks­tan­čiams ša­lies gy­ven­to­jų, vyk­dan­čių in­di­vi­du­a­lią veik­lą, su­for­ma­vo me­ti­nes pa­ja­mų de­kla­ra­ci­jas. Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je šiuo me­tu in­di­vi­du­a­lią veik­lą pa­gal pa­žy­mą vyk­do 312 gy­ven­to­jų, o veik­lą su ver­slo liu­di­ji­mais – 54 gy­ven­to­jai. Pa­ja­mas de­kla­ruo­ti ir mo­kes­čius su­mo­kė­ti šie­met rei­kia iki lie­pos 1 d.

Per­nai 439 Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jai, vyk­dę in­di­vi­du­a­lią veik­lą su ver­slo liu­di­ji­mais ar pa­gal pa­žy­mą, už 2018 m. de­kla­ra­vo apie 3 mln. eu­rų gau­tų pa­ja­mų.
De­kla­ra­vi­mas vyks eta­pais – tre­čia­die­nį pra­dė­jo de­kla­ruo­ti sa­va­ran­kiš­kai dir­ban­tie­ji, o po sa­vai­tės, ba­lan­džio 22 d., pri­si­jungs ir vi­si ki­ti gy­ven­to­jai. Šie­met de­kla­ruo­ti lai­ko bus dau­giau, ka­dan­gi de­kla­ra­vi­mo pa­bai­gos ter­mi­nas nu­kel­tas dviem më­ne­siams. Jei pil­dant de­kla­ra­ci­ją el. bū­du gy­ven­to­jams kils klau­si­mų, pa­si­kon­sul­tuo­ti jie ga­lės ne tik pa­skam­bi­nę 1882, bet ir ki­tais pa­pil­do­mais nu­me­riais, ku­rie skel­bia­mi VMI in­ter­ne­to sve­tai­nė­je. To­kiu pat bū­du pa­gal­bos su­lauks ir gy­ven­to­jai, ku­rie vyk­do in­di­vi­du­a­lią veik­lą, ta­čiau ne­tu­ri ga­li­my­bės de­kla­ra­ci­jos pil­dy­ti el. bū­du per EDS – de­kla­ra­ci­ją jiems pa­dės už­pil­dy­ti kon­sul­tan­tai.

Pa­reng­ta pa­gal VMI inf.

Komentarai
Kiti straipsniai