Ketvirtadienis, 2021 m. sausio 28 d.

Plun­gė­je mir­ti­nai su­muš­tas vy­ras, įta­ria­ma­sis – areš­ti­nė­je

Plun­gės po­li­ci­ja su­lai­kė ir į areš­ti­nę už­da­rė vy­rą, įta­ria­mą ki­to žmo­gaus nu­žu­dy­mu. Mir­ti­nai su­muš­tas vy­riš­kis ras­tas penk­ta­die­nį po pie­tų.

Kaip pra­ne­šė Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tas, ba­lan­džio 17 d., apie 14 val., Plun­gė­je, Sa­lan­tų g., prie na­mo, ras­tas mi­ru­sio vy­ro (gim. 1973 m.) kū­nas su su­ža­lo­ji­mais įvai­rio­se vie­to­se bei su­muš­ta gal­va.
Įta­ria­ma­sis (gim 1968 m.) už­da­ry­tas į areš­ti­nę.
Dėl nu­žu­dy­mo pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas.

Komentarai
Kiti straipsniai