Pirmadienis, 2021 m. sausio 18 d.

Mo­kyk­las pa­sie­kė trūkstami plan­še­ti­niai ir ne­šio­ja­mie­ji kom­piu­te­riai

Mo­ki­niams iš so­cia­liai jaut­rių šei­mų pra­ėju­sį ant­ra­die­nį per­duo­ta dar 4 tūkst. plan­še­ti­nių kom­piu­te­rių, pra­ne­šė Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja. Kom­piu­te­riai iš­da­lin­ti mo­ki­niams dvy­li­ko­je ša­lies sa­vi­val­dy­bių: Rad­vi­liš­kio ra­jo­no, Ra­sei­nių ra­jo­no, Rie­ta­vo, Ro­kiš­kio ra­jo­no, Skuo­do ra­jo­no, Ša­kių ra­jo­no, Šal­či­nin­kų ra­jo­no, Šiau­lių, Šiau­lių ra­jo­no, Ši­la­lės ra­jo­no, Ši­lu­tės ra­jo­no bei Šven­čio­nių ra­jo­no.

Mi­nis­te­ri­jos tei­gi­mu, nuo ba­lan­džio 3-io­sios sa­vi­val­dy­bėms jau per­duo­ta 15,2 tūkst. kom­piu­te­rių. Pra­ėju­sią sa­vai­tę iš­da­lin­ta dar 13,8 tūkst. plan­še­ti­nių kom­piu­te­rių. Iš vi­so mo­ki­niams iš so­cia­liai jaut­rių šei­mų pla­nuo­ja­ma per­duo­ti apie 35 tūkst. įren­gi­nių. Nuo­to­li­niam mo­ky­mui skir­tus kom­piu­te­rius per­ka Na­cio­na­li­nė švie­ti­mo agen­tū­ra, įpa­rei­go­ta Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jos. Kom­piu­te­ri­nė įran­ga da­li­na­ma sa­vi­val­dy­bėms pa­gal mo­ki­nių iš so­cia­liai jaut­rių šei­mų skai­čių. Kom­piu­te­riai tu­rės ir in­ter­ne­to ry­šį. Anot mi­nis­te­ri­jos, bū­dų ap­si­rū­pin­ti kom­piu­te­riais ak­ty­viai ieš­ko ir pa­čios mo­kyk­los, sa­vi­val­dy­bės.
Kaip anks­čiau sa­kė Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja Li­di­ja Rė­ka­šie­nė, pra­si­dė­jus nuo­to­li­niam mo­ky­mui, ne vi­si moks­lei­viai, o ypač iš so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mų, tu­rė­jo kom­piu­te­rius. Bu­vo ir to­kių, ku­rie ne­tu­rė­jo in­ter­ne­to pri­ei­gos, ta­čiau mo­kyk­los va­do­vų dė­ka bu­vo iš­da­lin­ti mo­kyk­lų kom­piu­te­riai.
Ne­ma­ža da­lis vai­kų pra­dė­jo dirb­ti nau­do­da­mie­si tik iš­ma­niai­siais te­le­fo­nais per so­cia­li­nius tin­klus, to­dėl Mi­nis­te­ri­jos pa­skir­ti kom­piu­te­riai bu­vo la­bai lau­kia­mi. Di­džiau­sias kom­piu­te­rių po­rei­kis ka­ma­vo Žad­vai­nių pa­grin­di­nę mo­kyk­lą, ten yra dau­giau­sia moks­lei­vių iš jaut­rių šei­mų.
Mi­nis­te­ri­jos skir­ti kom­piu­te­riai Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bę pa­sie­kė tre­čia­die­nį. Gau­ta 160 plan­še­ti­nių ir 4 ne­šio­ja­mie­ji kom­piu­te­riai. Ket­vir­ta­die­nį jie bu­vo iš­da­lin­ti ug­dy­mo įstai­goms. Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jai ati­te­ko 80 plan­še­čių ir 2 kom­piu­te­riai, Tve­rų gim­na­zi­jai – 50 plan­še­čių ir 2 kom­piu­te­riai, Žad­vai­nių pa­grin­di­nei mo­kyk­lai – 30 plan­še­čių.

Komentarai
Kiti straipsniai