Ketvirtadienis, 2021 m. sausio 28 d.

Ko­ro­na­vi­ru­sas ne­snau­džia – jau spė­jo įsi­suk­ti ir į Plun­gės sen­jo­rų gre­tas

Ko­ro­na­vi­ru­sui to­liau spar­čiai plin­tant vi­sa­me pa­sau­ly­je, bū­tų nai­vu ti­kė­tis, kad plun­giš­kių jis dau­giau ne­pa­lies. De­ja, ši klas­tin­ga li­ga vos ne kiek­vie­ną sa­vai­tę diag­no­zuo­ja­ma Plun­gės ra­jo­no gy­ven­to­jams. Jei­gu prieš tai COVID-19 in­fek­ci­ja bu­vo pa­tvir­tin­ta pen­kiems į ri­zi­kos gru­pę ne­pa­ten­kan­tiems as­me­nims, tai šį kar­tą vi­ru­sas smo­gė jaut­riau­siai ir la­biau­siai pa­žei­džia­mai žmo­nių gru­pei – sen­jo­rams.

Dar penk­ta­die­nio va­ka­rą gau­ta ofi­cia­li ži­nia apie šeš­tą ko­ro­na­vi­ru­so at­ve­jį Plun­gės ra­jo­ne. COVID-19 diag­no­zuo­tas gar­baus am­žiaus Plun­gės mies­to gy­ven­to­jai. Kaip tvir­ti­no Sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tai, mo­te­ris į už­sie­nį iš­vy­ku­si ne­bu­vo, kon­tak­tų su grį­žu­siais iš sve­čių ša­lių ne­tu­rė­jo, gy­ve­no vie­na.
Eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų val­dy­mo cen­tro va­do­vas Man­tas Čes­naus­kas pa­sa­ko­jo, kad gar­baus am­žiaus sen­jo­rei, ku­riai penk­ta­die­nio va­ka­rą pa­tvir­tin­ta ko­ro­na­vi­ru­so in­fek­ci­ja, nu­ti­ko ne­lai­mė – par­griu­vu­si jį lū­žo ko­ją, tad grei­to­ji me­di­ci­nos pa­gal­ba ją at­ga­ben­ti į Plun­gės li­go­ni­nę. Čia jai su­teik­ta bū­ti­no­ji me­di­ci­nos pa­gal­ba bei, kaip šiuo me­tu rei­ka­lau­ja­ma, pa­im­ti mė­gi­niai ty­ri­mams dėl ko­ro­na­vi­ru­so. To­liau gy­dy­tis dėl kau­lo lū­žio iš Plun­gės mo­te­ris iš­vež­ta į Šiau­lių li­go­ni­nę, kur jai sėk­min­gai at­lik­ta ope­ra­ci­ja.
„Kaž­ko­kia mis­ti­ka! Kaip ir kur už­si­krė­tė gar­baus am­žiaus mo­te­ris, dar ne­aiš­ku. Už­si­krė­tu­sio­ji gar­bin­go am­žiaus iš­si­la­vi­nu­si mo­te­ris pui­kiai ži­no apie siau­tė­jan­čią klas­tin­gą li­gą ir la­bai sau­go­jo­si. Iš na­mų iš­ei­da­vo kar­tą per sa­vai­tę, tik esant bū­ti­ny­bei. Daž­niau­siai mais­to pro­duk­tus ar vais­tus pirk­da­vo „Grūs­tės“ bei ma­žo­sios „Ma­xi­mos“ pre­ky­bos cen­truo­se. Mo­te­ris griež­tai lai­kė­si ka­ran­ti­no są­ly­gų, ta­čiau li­go­ni­nė­je dėl ko­ro­na­vi­ru­so at­lik­ti ty­ri­mai ro­dė tei­gia­mą re­zul­ta­tą“, – ste­bė­jo­si M. Čes­naus­kas.
Kaip sa­kė Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas, šiuo me­tu Šiau­liuo­se po ope­ra­ci­jos gy­do­ma mo­te­ris jo­kių ko­ro­na­vi­ru­so simp­to­mų ne­jau­čia. „Kol kas jai at­lik­tas tik vie­nas ty­ri­mas dėl ko­ro­na­vi­ru­so. Lau­kia­ma, ką pa­ro­dys at­lik­ti pa­pil­do­mai “, – pa­sa­ko­jo M. Čes­naus­kas.

Edi­ta LUKIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai