Pirmadienis, 2020 m. birželio 01 d.

Jun­gia­mo­ji tra­sa tarp ka­ti­li­nių: jau ne­be Mo­zū­rų gat­ve, o skers­gat­viu

Ba­lan­džio 15 die­ną nuo­to­li­niu bū­du vy­kęs Ūkio, eko­lo­gi­jos ir kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to po­sė­dis pra­si­dė­jo nuo pra­ne­ši­mo apie UAB „Plun­gės ši­lu­mos tin­klai“ 2019 me­tais jau at­lik­tas ir 2020 me­tais nu­ma­to­mas at­lik­ti in­ves­ti­ci­jas. Pra­kal­bus apie se­niai pla­nuo­ja­mą ka­ti­li­nių su­jun­gi­mą, pa­aiš­kė­jo, jog anks­čiau tra­sos tie­si­mui pa­si­rink­ta Mo­zū­rų gat­vė jau at­mes­ta. Da­bar „tai­ko­ma­si“ raus­tis Mo­zū­rų skers­gat­viu.

Apie tai, kas bu­vo pa­da­ry­ta per­nai ir ko­kios in­ves­ti­ci­jos pla­nuo­ja­mos šie­met, kal­bė­jo Ka­zys Mi­lie­rius – Sa­vi­val­dy­bės vie­tos ūkio sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tas, ir Arū­nas Ta­mo­šaus­kas – UAB „Plun­gės ši­lu­mos tin­klai“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius.
Šiais me­tais UAB „Plun­gės ši­lu­mos“ tin­klai pla­nuo­ja at­lik­ti šias in­ves­ti­ci­jas: V. Ma­čer­nio gat­vės ka­ti­li­nės su­si­dė­vė­ju­sio du­jų re­gu­lia­vi­mo punk­to (re­duk­to­riaus) kei­ti­mas (10 tūkst. eur.); per­ka­mos dvi nau­jos trans­por­to prie­mo­nės spe­cia­lis­tams (39 tūkst. eur.); Že­mai­čių Kal­va­ri­jos ka­ti­li­nės ka­ti­lo kei­ti­mas (150 tūkst. eur.) ir šiek tiek ma­žiau in­ves­ti­ci­jų rei­ka­lau­jan­tys dar­bai, to­kie kaip dau­gia­bu­čių na­mų sto­vų ba­lan­sa­vi­mo prie­tai­sai, nau­ji kom­piu­te­riai, ka­ti­li­nių aukš­tu­mi­nių pa­tal­pų va­ly­mo įran­ga ir kt.
Pas­ku­ti­niuo­ju punk­tu prie in­ves­ti­ci­jų įra­šy­ta jun­gia­mo­sios tra­sos tarp V. Ma­čer­nio ir Lent­pjū­vės gat­vė­se esan­čių ka­ti­li­nių įren­gi­mas, sie­kiant tarp ši­lu­mos ga­min­to­jų su­kur­ti kon­ku­ren­ci­ją. Apy­tiks­lė su­ma – 1,5 mln. eu­rų. Kol kas yra už­sa­ky­tas tech­ni­nio pro­jek­to ren­gi­mas.
Tai­gi, 2020 m. pa­teik­tų de­rin­ti in­ves­ti­ci­jų su­ma – 1,7 mln. eu­rų. Da­lis lė­šų bus ima­ma iš il­ga­lai­kio tur­to nu­si­dė­vė­ji­mo są­nau­dų, Že­mai­čių Kal­va­ri­jos ka­ti­li­nės ka­ti­las bus kei­čia­mas ga­vus ES pa­ra­mą. O štai di­džio­ji in­ves­ti­ci­ja – jun­gia­mo­sios tra­sos tarp Ma­čer­nio ir Lent­pjū­vės ka­ti­li­nių cen­tra­li­zuo­tų ši­lu­mos sis­te­mų įren­gi­mas – bus vyk­do­ma pa­ren­gus tech­ni­nį pro­jek­tą ir jam pri­ta­rus ben­dro­vės val­dy­bai bei su­ra­dus fi­nan­sa­vi­mą.
Kaip sa­kė A. To­ma­šaus­kas, įmo­nė „Plun­gės van­de­nys“ ne­su­ti­ko, kad tra­sa ei­tų per anks­čiau pla­nuo­tą Mo­zū­rų gat­vę, mat ten ei­na spau­di­mi­ni­nė nuo­te­kų li­ni­ja. Tai­gi, su pro­jek­tuo­to­ju va­sa­rio mė­ne­sį ieš­ko­ta ki­tų va­rian­tų. Iš pra­džių pa­siū­ly­ta J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vė, bet ir­gi at­mes­ta, nes per daug ko­mu­ni­ka­ci­jų po že­me, per su­dė­tin­ga vis­ką at­lik­ti tech­niš­kai. Pa­si­rink­tas Mo­zū­rų gat­vės skers­gat­vis. Bet ten ši­lu­mos tra­sa tu­rės ei­ti per tris pri­va­čius skly­pus. Da­bar tech­ni­nis pro­jek­tas de­ri­na­mas su at­sa­kin­go­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis, taip pat nu­ma­to­mos de­ry­bos su skly­pų sa­vi­nin­kais.
To­mas Rau­dys do­mė­jo­si, ar dėl to, kad tra­sa kei­čia tra­jek­to­ri­ją, kei­sis fi­nan­si­nė pro­jek­to iš­raiš­ka? A. Ta­mo­šaus­kas at­sa­kė, jog „ga­li bū­ti“, bet kon­kre­čių skai­čių sa­kė ne­tu­rin­tis. Me­ras Aud­rius Kli­šo­nis klau­sė, ar ka­ti­li­nių su­jun­gi­mas už­tik­rins ši­lu­mos po­rei­kį. „Žiū­rint į tai, ko­kie yra pa­jė­gu­mai šian­dien – ti­krai ne“, – sa­kė di­rek­to­rius. Ro­ber­tas En­dri­kas įžvel­gė sklei­džia­mą de­ma­go­gi­ją, esą tra­sa bus tie­sia­ma „bet kur“. Pri­mi­nė, kad ši­lu­mos kai­na pas mus yra di­džiu­lė, pri­va­ti ben­dro­vė iki šiol da­rė, ką no­rė­jo, tad ko­dėl mes tu­rė­tu­me nie­ko ne­da­ry­ti? „Ma­nau, pa­da­ry­si­me“, – bu­vo įsi­ti­ki­nęs po­li­ti­kas.
Vis­gi T. Rau­dys su­abe­jo­jo, ar pro­jek­tas mums bus pa­ke­lia­mas? Pa­ta­rė ko­le­goms ne­be­po­li­ti­kuo­ti, pa­lauk­ti tech­ni­nio pro­jek­to, o ta­da ir ma­ty­si­me. A. Ta­mo­šaus­ko pa­pra­šy­ta su­si­siek­ti su pro­jek­tuo­to­jais ir su­si­ži­no­ti tiks­les­nę kai­ną. Di­rek­to­rius pa­ti­ki­no, jog to­kio ka­pi­ta­lo „Plun­gės ši­lu­mos tin­klai“ vis tiek ne­tu­rės, ES fon­dų pa­ra­mos ne­bus, rei­kės ar­ba Sa­vi­val­dy­bės sub­si­di­jos, ar­ba im­ti kre­di­tą. „Ge­riau­siu at­ve­ju tas pro­jek­tas at­si­pirks per 30 me­tų“, – sa­kė A. Ta­mo­šaus­kas.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: T. Rau­dys (kairėje), su­abe­jo­ję, ar pro­jek­tas Savivaldybei bus pa­ke­lia­mas, pa­ta­rė ko­le­goms ne­be­po­li­ti­kuo­ti, pa­lauk­ti tech­ni­nio pro­jek­to, o ta­da ir žiūrėti. A. Ta­mo­šaus­kas komiteto narius pa­ti­ki­no, jog ka­pi­ta­lo, reikiamo įgyvendinti projektą, „Plun­gės ši­lu­mos tin­klai“ vis tiek ne­tu­rės, ES fon­dų pa­ra­mos ne­bus, rei­kės ar­ba Sa­vi­val­dy­bės sub­si­di­jos, ar­ba im­ti kre­di­tą.

Komentarai
Kiti straipsniai