Pirmadienis, 2021 m. sausio 18 d.

„Ban­dy­ki­me pa­si­šil­dy­ti du­jo­mis – o gal ne­bran­giai te­kai­nuos“?

Ka­mi­no „Plun­gės bio­e­ner­gi­jai“ ne­be­nu­omos, nors tas sta­ti­nys – jų pa­čių skly­pe

„Yra pa­ruoš­tas sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus raš­tas ben­dro­vėms „Plun­gės bio­e­ner­gi­ja“ ir „Plun­gės ši­lu­mos tin­klai“. At­si­žvel­giant į tai, jog V. Ma­čer­nio ir Lent­pjū­vės ka­ti­li­nes pla­nuo­ja­ma su­jung­ti, su­tar­ties dėl ka­mi­no nuo­mos re­ko­men­duo­ja­me ne­be­pra­tęs­ti“, – to­kią in­for­ma­ci­ją pra­ėju­sią sa­vai­tę per Ūkio, eko­lo­gi­jos ir kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to po­sė­dį pa­tei­kė ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Min­dau­gas Kau­nas.

Si­tu­a­ci­ja to­kia, jog dar va­sa­rio pa­bai­go­je UAB „Plun­gės bio­e­ner­gi­ja“ tei­kė pa­klau­si­mą dėl il­ga­lai­kio ma­te­ria­lio­jo tur­to (ka­mi­no) nuo­mos su­tar­ties pra­tę­si­mo. Ta­čiau Sa­vi­val­dy­bė šios su­tar­ties pra­tę­si­mui ne­be­pri­ta­ria.
Ko­vo vi­du­ry­je tiek įmo­nei „Plun­gės bio­e­ner­gi­ja“, tiek „Plun­gės ši­lu­mos tin­klams“ sa­vi­val­dy­bė iš­siun­tė raš­tą, ku­ria­me pa­aiš­ki­no, ką pla­nuo­ja­ma da­ry­ti.
Kaip jau bu­vo skelb­ta, yra ren­gia­mas ši­lu­mos tin­klų pro­jek­ta­vi­mo tech­ni­nis pro­jek­tas. Pla­nuo­ja­ma su­jung­ti (su­žie­din­ti) dvi Plun­gės mies­te esan­čias cen­tra­li­zuo­to ši­lu­mos tie­ki­mo sis­te­mas (Lent­pjū­vės ir V. Ma­čer­nio gat­vių ka­ti­li­nių) į hid­rau­liš­kai vien­ti­są sis­te­mą. Tai­gi, bus tie­sia­ma nau­ja ši­lu­mos tie­ki­mo tra­sa. Ti­ki­ma­si, kad šis su­žie­di­ni­mas leis op­ti­ma­liai iš­nau­do­ti Lent­pjū­vės g. ka­ti­li­nės ener­gi­jos ga­my­bos pa­jė­gu­mus, o V. Ma­čer­nio gat­vės ka­ti­li­nė­je – iš da­lies at­si­sa­ky­ti gam­ti­nių du­jų nau­do­ji­mo.
Ka­dan­gi po sis­te­mų su­jun­gi­mo il­ga­lai­kis ma­te­ria­lu­sis tur­tas (ka­mi­nas), nuo­mo­tas „Plun­gės bio­e­ner­gi­jai“ dar nuo 2013-ųjų, ga­li bū­ti rei­ka­lin­gas pa­tiems, t. y. „Plun­gės ši­lu­mos tin­klų“ po­rei­kiams (sa­vų ener­gi­jos pa­jė­gu­mų ga­my­bos di­di­ni­mui), tai Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja pa­sa­kė „Plun­gės ši­lu­mos tin­klams“ ne­pra­tęs­ti nuo­mos su­tar­ties su mi­nė­ta ben­dro­ve.
Tie­sa, si­tu­a­ci­ja kiek keis­ta tuo, kad tas dūm­trau­kis (ka­mi­nas) kol kas yra „Plun­gės bio­e­ner­gi­jos“ skly­pe. M. Kau­nas ak­cen­ta­vo, kad tą pa­dė­tį rei­kia kaip ga­li­ma grei­čiau iš­tai­sy­ti, dėl to ta­ria­ma­si su ju­ris­tais. „Plun­gės ši­lu­mos tin­klų“ di­rek­to­rius Arū­nas Ta­mo­šaus­kas pri­dū­rė, jog „Plun­gės bio­e­ner­gi­jai“ bu­vo pa­siū­ly­ta „su­si­keis­ti že­mė­mis“, bet at­sa­ky­mo ne­gau­ta.
Me­ras Aud­rius Kli­šo­nis at­krei­pė dė­me­sį ir į tai, jog „Plun­gės bio­e­ner­gi­ja“ jau įtei­kė at­lei­di­mo la­pe­lius da­liai dar­buo­to­jų – va­sa­rą įmo­nė jau ne­be­pla­nuo­ja bio­ku­ru ga­min­ti šil­to van­dens. Ga­li tek­ti V. Ma­čer­nio gat­vės ka­ti­li­nei nau­do­ti du­jas, ga­li bū­ti bran­giau… M. Ta­mo­šaus­kas pa­tvir­ti­no, jog nuo bir­že­lio teks kur­ti sa­vo du­ji­nį ka­ti­lą – nė­ra ki­to pa­si­rin­ki­mo.
M. Kau­nas svars­tė, kad „Plun­gės bio­e­ner­gi­ja“, nau­do­da­ma­si spra­go­mis, kai­nas ir taip yra pa­di­di­nu­si, tad bio­ku­ro ir du­jų kai­nos, ko ge­ro, daug ir nebe­si­ski­ria. Vi­ce­me­rė As­ta Bei­er­lė Ei­gir­die­nė pa­an­tri­no, sa­ky­da­ma, kad „ban­dy­ki­me pa­si­šil­dy­ti du­jo­mis – o gal ne­bran­giai te­kai­nuos“?

Li­na MOTUŽIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai