Pirmadienis, 2021 m. spalio 25 d.

Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je pa­tvir­tin­ti trys nau­ji ko­ro­na­vi­ru­so at­ve­jai

Ant­ra­die­nį pra­neš­ta, kad Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je pa­tvir­tin­ti trys nau­ji COVID-19 – ko­ro­na­vi­ru­so – in­fek­ci­jos at­ve­jai. As­me­nys sa­vi­i­zo­lia­vo­si gy­ve­na­mo­jo­je vie­to­je. Šiuo me­tu sa­vi­val­dy­bė­je ser­gan­čių­jų skai­čius sie­kia ke­tu­ris – trys su­au­gu­sie­ji ir vie­nas vai­kas.

Nau­jie­ji at­ve­jai nu­sta­ty­ti vie­no­je šei­mo­je, ku­rio­je au­ga ir ma­ža­me­tis vai­kas. Už­si­krė­ti­mas vie­ti­nis, spė­ja­ma, kad šei­ma už­si­krė­tė ap­lan­kiu­si Klai­pė­dos ra­jo­ne, Jud­rė­nuo­se, gy­ve­nan­čią mo­čiu­tę. Se­ny­va mo­te­ris tik iš tre­čio kar­to bu­vo pa­gul­dy­ta į Klai­pė­dos uni­ver­si­te­ti­nę li­go­ni­nę, ku­rio­je jai nu­sta­ty­tas ko­ro­na­vi­ru­sas.
Kiek ži­no­ma, su mo­čiu­te gy­ve­nan­tys na­miš­kiai taip pat yra už­si­krė­tę. Pra­ėjus kiek lai­ko po vi­zi­to pas se­no­lę, ėmė karš­čiuo­ti ma­ža­me­tis, ir su­ne­ri­mu­si rie­ta­viš­kių šei­ma iš­si­ty­rė. Su­lau­kus ty­ri­mų at­sa­ky­mų, pa­aiš­kė­jo, kad vi­si trys yra už­si­krė­tę ko­ro­na­vi­ru­su. Ser­gan­tie­ji izo­lia­vo­si nuo­sa­va­me na­me, nes li­gos simp­to­mai ne­sun­kūs.
Šei­ma gy­ve­na ne­to­li Rie­ta­vo, mais­tu juos ap­rū­pins Sa­vi­val­dy­bė. Kol kas nė­ra aiš­ku, ar šei­ma ga­lė­jo pa­skleis­ti vi­ru­są Rie­ta­ve, nes čia ne­dir­ba. Kiek žinoma, balandžio 4–5 dienomis jie lankėsi pas jau užsikrėtusią močiutę, 5 d. buvo ir Rietave esančioje parduotuvėje „Maxima“.
Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je tai ant­ra­sis at­ve­jis, kai pra­neš­ta apie vi­ru­so pro­ver­žį. Pir­ma­sis ko­ro­na­vi­ru­su už­si­krė­tė La­bar­džiuo­se gy­ve­nan­tis jau­nas vy­ras, ku­ris dir­bo Da­ni­jo­je. Kiek ži­no­ma, ko­vo 14 d. pa­gul­dy­tas į li­go­ni­nę vy­riš­kis vis dar gy­do­mas Klai­pė­dos uni­ver­si­te­ti­nė­je li­go­ni­nė­je. Vy­ro šei­ma – an­tra pu­sė ir du ma­ža­me­čiai vai­kai – vi­ru­su neuž­si­krė­tė.
Iš­gąs­din­ti ži­nių apie pir­mą­jį ko­ro­na­vi­ru­so at­ve­jį Rie­ta­ve, jo gy­ven­to­jai są­mo­nin­gai lai­ko­si sau­gu­mo prie­mo­nių – ne­šio­ja kau­kes, be rei­ka­lo sten­gia­si ne­vaikš­čio­ti vie­šo­se vie­to­se.
Di­des­nio dė­me­sio ir prie­žiū­ros su­lau­kia slau­gos li­go­ni­nė bei se­ne­lių glo­bos na­mai, ka­dan­gi ten gy­ve­na di­džiau­sios ri­zi­kos gru­pė­je esan­tys žmo­nės.

Komentarai
Kiti straipsniai