Pirmadienis, 2022 m. rugsėjo 26 d.

Plun­giš­kė su­gy­ven­ti­nį dėl ne­iš­ti­ki­my­bės auk­lė­jo kumš­čiais

Ar bu­vo tas plun­giš­kis „nu­ė­jęs į kai­rę“, ar ne – čia jau jo pa­ties rei­ka­las, bet vy­riš­kio su­gy­ven­ti­nei toks ga­li­mas fak­tas su­kė­lė la­bai di­de­lį pyk­tį: iš­gė­ru­si mo­te­ris sa­vo „pa­kly­dė­lį“ nu­ta­rė pa­auk­lė­ti ir kumš­čiais, ir me­di­nių du­rų smū­giu. Kaip ži­nia, smur­tas už­trau­kia bau­džia­mą­ją at­sa­ko­my­bę, tad Plun­gės apy­lin­kės teis­mas mu­šei­kai Rū­tai Ba­ta­vi­čiu­tei (gim. 1972 m.) ba­lan­džio pra­džio­je sky­rė baus­mę.

Už tai, kad smur­ta­vo prieš su­gy­ven­ti­nį, R. Ba­ta­vi­čiu­tė bu­vo pa­trauk­ta bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn pa­gal BK 140 str. 2 da­lį (fi­zi­nio skaus­mo su­kė­li­mas ar ne­žy­mus svei­ka­tos su­trik­dy­mas sa­vo ar­ti­ma­jam). By­la iš­nag­ri­nė­ta ra­šy­ti­nio pro­ce­so tvar­ka.
Nu­sta­ty­ta, jog kal­ti­na­mo­ji R. Ba­ta­vi­čiu­tė šių me­tų va­sa­rio 21-osios va­ka­rą, apie pu­sę de­šim­tos, na­muo­se, bū­da­ma ap­svai­gu­si nuo al­ko­ho­lio, su­kon­flik­ta­vo su su­gy­ven­ti­niu dėl jo ne­iš­ti­ki­my­bės ir ne­be­su­si­val­dė – ke­tu­ris kar­tus kumš­čiu smo­gė jam į gal­vos sri­tį ir dar jė­ga tren­kė me­di­nė­mis du­ri­mis – vy­riš­kiui dar kar­tą kliu­vo į gal­vą. Ne­tru­kus smur­tau­to­ja bu­vo „su­pa­kuo­ta“ ir po­li­ci­jos au­to­mo­bi­liu iš­vež­ta į areš­ti­nę.
Nu­ken­tė­ju­sia­jam bu­vo pa­da­ry­tos dau­gy­bi­nės muš­ti­nės žaiz­dos kak­tos ir gal­vos plau­kuo­to­je da­ly­je, žmo­gus pa­ty­rė ne­žy­mų svei­ka­tos su­trik­dy­mą.
Mu­šei­ka kal­tę pri­pa­ži­no ir gai­lė­jo­si dėl sa­vo po­el­gio. Sun­ki­nan­čia ap­lin­ky­be lai­ky­ta tai, kad bu­vo iš­gė­ru­si. Anks­čiau plun­giš­kė ne­teis­ta, nie­kur ne­dir­ba.
Už tai, kad pa­da­rė ne­sun­kų ty­či­nį nu­si­kal­ti­mą, ba­lan­džio 2 die­ną teis­mas R. Ba­ta­vi­čiu­tei sky­rė (treč­da­liu su­ma­žin­tą) lais­vės ap­ri­bo­ji­mą 6 mė­ne­siams, įpa­rei­go­jant vi­są baus­mės at­li­ki­mo lai­ką ne­var­to­ti psi­chi­ką vei­kian­čių me­džia­gų.
Ne­su­tik­da­ma su baus­mės pa­sky­ri­mu teis­mo bau­džia­muo­ju įsa­ky­mu, per 14 die­nų nu­teis­to­ji dar ga­li pra­šy­ti su­reng­ti by­los nag­ri­nė­ji­mą teis­me. Pas­kui įsi­tei­sė­jęs teis­mo bau­džia­ma­sis įsa­ky­mas bus ne­be­skun­džia­mas.

Mo­des­ta LIMONTAITĖ

 

Asociatyvi lrytas.lt nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai