Pirmadienis, 2022 m. rugsėjo 26 d.

Plun­gės apy­lin­kės teis­mas per­nai pa­nau­do­jo vi­sus pi­ni­gus – 1,7 mln. eu­rų

Ko­vo 31 die­ną Plun­gės apy­lin­kės teis­mas pa­vie­ši­no 2019 me­tų veik­los ata­skai­tą. Kaip ži­nia, po teis­mų re­for­mos, nuo 2018 me­tų, į Plun­gės apy­lin­kės teis­mo „glo­bą“ įei­na ke­tu­ri pa­da­li­niai: Plun­gės, Skuo­do, Kre­tin­gos ir Pa­lan­gos teis­mai (rū­mai). Mū­sų teis­mo kanc­le­rio Juo­zo Ka­mins­ko pa­reng­to­je ata­skai­to­je ap­žvelg­ta, kiek ir ko­kių by­lų iš­nag­ri­nė­ta, koks gau­tas fi­nan­sa­vi­mas, ko­kie šių me­tų veik­los pri­ori­te­tai ir kt.

Apie pi­ni­gus

Iš vals­ty­bės biu­dže­to 2019 m. Plun­gės apy­lin­kės teis­mo pro­gra­mai, pa­va­din­tai „Tei­sin­gu­mo vyk­dy­mas“, bu­vo skir­ta 1 mln. 727 tūkst. eu­rų. Su­ma skir­ta vi­sų ke­tu­rių pa­da­li­nių veik­lai, pi­ni­gai pa­nau­do­ti 100-u pro­cen­tų. Di­džio­ji da­lis – 1 mln. 552 tūkst. eu­rų te­ko tei­sė­jų, pa­dė­jė­jų, sek­re­to­rių ir ki­tų teis­mo dar­buo­to­jų dar­bo už­mo­kes­čiui. 44,7 tūkst. eu­rų rei­kė­jo so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­koms, 122 130 eu­rų – pre­kėms ir pa­slau­goms (teis­mas at­li­ko 154 ma­žos ver­tės pir­ki­mus, ku­riais įsi­gi­jo rei­ka­lin­gų pre­kių ir pa­slau­gų), dar 7150 eu­rų – so­cia­li­nėms iš­mo­koms (pa­šal­poms) ir 1 tūkst. eu­rų – il­ga­lai­kio tur­to įsi­gi­ji­mui. Teis­mo sko­los 2019 m. gruo­džio 31 d. sie­kė 103,644 eu­rus.

Ci­vi­li­nės by­los

2019 me­tais Plun­gės apy­lin­kės teis­me iš vi­so iš­nag­ri­nė­ta 4460 ci­vi­li­nių by­lų (ket­ve­riuo­se rū­muo­se). Per pra­ėju­sius me­tus teis­me bu­vo gau­tos 4379 ci­vi­li­nės by­los. Ly­gi­nant su 2018 me­tais, skai­čiai ma­žes­ni. Dau­giau­siai by­lų gau­ta Plun­gės rū­muo­se – 1545 (pa­vyz­džiui, Skuo­de – tik 499). Per vi­sus pa­da­li­nius di­dži­ą­ją da­lį su­da­rė by­los dėl teis­mo įsa­ky­mo iš­da­vi­mo, 404 ci­vi­li­nės by­los bu­vo nu­trauk­tos, o 185 nu­trauk­tos pa­tvir­ti­nus tai­kos su­tar­tį. Vie­nos ci­vi­li­nės by­los nag­ri­nė­ji­mas tru­ko vi­du­ti­niš­kai 1,43 mė­ne­sio.

Bau­džia­mo­siosby­los

Per­nai Plun­gės apy­lin­kės teis­me iš vi­so gau­tos 645 bau­džia­mo­sios by­los: Plun­gės rū­muo­se – 280, Kre­tin­go­je – 173, Pa­lan­go­je – 131, o Skuo­de – 61 by­la. Iš­nag­ri­nė­tos 638 by­los (da­lis pri­si­dė­jo iš 2018 m.). Dau­giau­siai by­lų iš­nag­ri­nė­ta trum­piau nei per pus­me­tį, vie­nos nag­ri­nė­ji­mo vi­dur­kis – 1,55 mė­ne­sio. Ly­gi­nant su 2018 me­tais, per­nai gau­tų bau­džia­mų­jų by­lų skai­čius su­ma­žė­jo. Iš vi­sų 2019 me­tais 264 bau­džia­mo­sios by­los iš­nag­ri­nė­tos pri­imant nuosp­ren­dį, 1 by­la – pri­imant nu­tar­tį, 328 by­los baig­tos bau­džia­muo­ju įsa­ky­mu, o 17 by­lų nu­trauk­ta. Taip pat iš­nag­ri­nė­ta 13 bau­džia­mų­jų by­lų, ku­rio­se spręs­tas pri­ver­čia­mo­sios me­di­ci­nos prie­mo­nės tai­ky­mo klau­si­mas. Ap­skųs­tos 63 iš­nag­ri­nė­tos bau­džia­mo­sios by­los, 11 nuosp­ren­džių pa­keis­ti, 7 nuosp­ren­džiai pa­nai­kin­ti.

Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų by­los

Teis­mo ata­skai­to­je at­krei­pia­mas dė­me­sys, jog dėl 2017 m. įsi­ga­lio­ju­sių Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so pa­kei­ti­mų dau­giau­sia to­kių by­lų nag­ri­nė­ja­ma ne teis­mo tvar­ka (pa­vyz­džiui, po­li­ci­jo­je ar sa­vi­val­dy­bė­je). Be to, už kai ku­riuos nu­si­žen­gi­mus as­me­nys už­si­trau­kia ne ad­mi­nist­ra­ci­nę, o bau­džia­mą­ją at­sa­ko­my­bę (už vai­ra­vi­mą iš­gė­rus).
Per­nai iš vi­so gau­tos 649 ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų by­los, iš­nag­ri­nė­tos 638-ios. Plun­gės rū­muo­se gau­ta 301 by­la, Kre­tin­go­je – 146, Pa­lan­go­je – 147, Skuo­de – 55 by­los. Vie­nos ad­mi­nist­ra­ci­nės by­los nag­ri­nė­ji­mas vi­du­ti­niš­kai tru­ko 1,53 mė­ne­sio (2018 m. – 0,85 mėn.). Per trum­pes­nį kaip 6 mė­ne­sių lai­ko­tar­pį iš­nag­ri­nė­ta 630 by­lų, il­giau kaip me­tus tru­ko 3 by­lų nag­ri­nė­ji­mas.

Iki­teis­mi­nio ty­ri­mo veiks­mai

Plun­gės apy­lin­kės teis­mo iki­teis­mi­nio ty­ri­mo tei­sė­jai iš­nag­ri­nė­jo 754 iki­teis­mi­nio ty­ri­mo do­ku­men­tus: Plun­gės rū­muo­se – 333, Kre­tin­gos rū­muo­se – 210, Pa­lan­gos rū­muo­se – 40, Skuo­do rū­muo­se – 171. Sie­kiant vie­no­din­ti tei­sė­jų dar­bo krū­vius, per­nai pus­me­čiui iki­teis­mi­nio ty­ri­mo by­los, ku­rios gau­tos Pa­lan­gos ir Skuo­do pa­da­li­niuo­se, bu­vo per­duo­tos Kre­tin­gos ir Plun­gės rū­mų tei­sė­jams. Pas­kui pus­me­čiui Kre­tin­gos, Pa­lan­gos ir Skuo­do by­los kliu­vo vie­nam Skuo­do rū­mų tei­sė­jui, tik Plun­gė­je gau­tos by­los čia ir bu­vo nag­ri­nė­ja­mos. Nuo 2019 m. pa­bai­gos iki da­bar šios by­los nag­ri­nė­ja­mos kiek­vie­nuo­se rū­muo­se at­ski­rai – ten, kur gau­na­mos.
Apie teis­mo veik­lą
Kaip mi­nė­ta, nuo 2018 m. sau­sio 1 d. Plun­gės apy­lin­kės teis­mą su­da­ro 4 rū­mai (Plun­gei pri­klau­so Pa­lan­gos, Skuo­do ir Kre­tin­gos teis­mų pa­da­li­niai), vi­si ad­mi­nist­ruo­ja­mi iš cen­tri­nių mū­sų teis­mo rū­mų. Plun­gės apy­lin­kės teis­mui va­do­vau­ja teis­mo pir­mi­nin­kas – Kre­tin­gos rū­mų tei­sė­jas Eri­kas Jur­gu­tis, o jo pa­va­duo­to­ju yra Plun­gės rū­mų tei­sė­jas Vai­das Ga­siū­nas. Teis­mo ad­mi­nist­ra­ci­jai va­do­vau­ja kanc­le­ris Juo­zas Ka­mins­kas.
Me­tų pa­bai­go­je Plun­gės apy­lin­kės teis­me fak­tiš­kai dir­bo 14 tei­sė­jų, 40 vals­ty­bės tar­nau­to­jų ir 22 dar­buo­to­jai, dir­ban­tys pa­gal dar­bo su­tar­tis. Plun­gės teis­mo rū­muo­se da­bar yra 5 tei­sė­jai, Kre­tin­go­je – 4, Pa­lan­go­je – 3, o Skuo­de – 2 tei­sė­jai.
Teis­me vei­kia raš­ti­nės sky­rius ir raš­ti­nės biu­rai, ar­chy­vo sky­rius, ūkio sky­rius bei kanc­le­rio tar­ny­ba. Nuo 2019 m. bu­vo įsteig­ta vy­riau­sio­jo spe­cia­lis­to – teis­mo psi­cho­lo­go – pa­rei­gy­bė, ku­ri rei­ka­lin­ga už­tik­rin­ti kva­li­fi­kuo­tą vai­kų ap­klau­są, su­teik­ti jiems tin­ka­mą psi­cho­lo­gi­nę pa­gal­bą. Psi­cho­lo­gas sa­vo funk­ci­jas at­lie­ka tiek bau­džia­mo­sio­se, tiek ci­vi­li­nė­se by­lo­se, dir­ba vi­suo­se pa­da­li­niuo­se.
Šiais me­tais teis­mas ža­da ak­ty­vin­ti nuo­to­li­nių teis­mo po­sė­džių or­ga­ni­za­vi­mą, taip pat sie­kia­ma di­din­ti pa­si­ti­kė­ji­mą teis­mais, ge­rin­ti vie­šuo­sius ry­šius.

Li­na MOTUŽIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai