Pirmadienis, 2021 m. spalio 25 d.

Ko­ro­na­vi­ru­sas Ve­ly­kų ne­šven­tė – pa­tvir­tin­tas dar vie­nas su­sir­gi­mas Plun­gės ra­jo­ne

Kaip pa­sa­ko­jo Eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų val­dy­mo cen­tro va­do­vas Man­tas Čes­naus­kas, ant­ra­die­nį, iš­kart po Ve­ly­kų, Sa­vi­val­dy­bę pa­sie­kė in­for­ma­ci­ja, kad Plun­gės ra­jo­ne pa­tvir­tin­tas dar vie­nas už­si­krė­ti­mo ko­ro­na­vi­ru­su at­ve­jis.

„Gai­la, bet ra­jo­ne jau tu­ri­me pen­kis gy­ven­to­jus, ku­riems nu­sta­ty­ta COVID 19 in­fek­ci­ja. Pas­ku­ti­ny­sis at­ve­jis – įvež­ti­nis. At­ro­do, prieš šven­ti­nį sa­vait­ga­lį dvi plun­giš­kės – ma­ma ir duk­ra – kel­tu Kylis–Klaipėda grį­žo iš už­sie­nio. Tik šiuo kel­tu, at­ro­do, da­bar įma­no­ma pa­tek­ti į Lie­tu­vą, nes ki­tų kel­tų marš­ru­tai ap­ri­bo­ti. Kaip ir vi­siems, grį­žu­siems iš sve­čių ša­lių, joms bu­vo pai­im­ti mė­gi­niai dėl ko­ro­na­vi­ru­so. Vie­nas jų ro­dė tei­gia­mą re­zul­ta­tą. Ži­no­ma, mi­nė­tas as­muo sa­vi­i­zo­lia­vo­si. Šiuo me­tu jau­čia­si nor­ma­liai – ne­pa­si­reiš­kė stip­rūs ko­ro­na­vi­ru­so simp­to­mai“, – pa­sa­ko­jo M. Čes­naus­kas apie penk­tą­jį as­me­nį, už­si­krė­tu­sį COVID 19 in­fek­ci­ja. Jis taip pat pri­dū­rė, kad už­si­krė­tu­sio­ji ne­pa­ten­ka į ri­zi­kos gru­pę.
Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas M. Čes­naus­kas, pa­tei­kęs in­for­ma­ci­ją apie nau­ją su­sir­gi­mo at­ve­jį, ra­mi­no Plun­gės ra­jo­no gy­ven­to­jus, kad nors su­sir­gi­mų ko­ro­na­vi­ru­su skai­čius di­dė­ja, si­tu­a­ci­ja sta­bi­li – nė­ra iš­pli­ti­mo at­ve­jų. „Si­tu­a­ci­ja nor­ma­li. Plun­giš­kiai, ku­riems ko­ro­na­vi­ru­sas bu­vo nu­sta­ty­tas prieš dvi sa­vai­tes, jau­čia­si ge­rai. Juos nuo­to­li­niu bū­du ste­bi šei­mos gy­dy­to­jai ir, pa­blo­gė­jus svei­ka­tai, jiems ne­del­siant bū­tų su­teik­ta bū­ti­no­ji pa­gal­ba. Ka­dan­gi pra­ėjo dau­giau kaip ke­tu­rio­li­ka die­nų nuo su­sir­gi­mo, ke­ti­na­ma vež­ti tir­ti pa­kar­to­ti­nai. Ga­li­mai jie jau yra pa­svei­kę. As­muo, ku­riam Klai­pė­dos li­go­ni­nė­je bu­vo da­ry­ta ope­ra­ci­ja, o vė­liau pa­tvir­tin­ta ko­ro­na­vi­ru­so in­fek­ci­ja, taip pat jau­čia­si ge­rai. Tik apie iš An­gli­jos grį­žu­sį plun­giš­kį, ku­riam dar prieš ge­rą sa­vai­tę bu­vo pa­tvir­tin­tas ko­ro­na­vi­ru­sas, pa­sa­ky­ti nie­ko ne­ga­liu. Kur jis da­bar – li­go­ni­nė­je ar na­muo­se – ne­ži­nau. Apie jį in­for­ma­ci­jos ne­ga­vo­me“, – pa­sa­ko­jo Eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų val­dy­mo cen­tro va­do­vas.
M. Čes­naus­kas pa­brė­žė, kad penk­ta­die­nį, dar prieš di­dži­ą­sias pa­va­sa­rio šven­tes, Plun­gė­je ati­da­ry­ta „Karš­čia­vi­mo kli­ni­ka“. Pa­sak pa­šne­ko­vo, ati­da­ry­mo die­ną į mi­nė­tą kli­ni­ką ne­si­krei­pė nė vie­nas žmo­gus. Iš­kart po Ve­ly­kų, t. y. ba­lan­džio 14 die­ną, dėl karš­čia­vi­mo krei­pė­si vie­nas, o ba­lan­džio 15 die­ną – du gy­ven­to­jai. „Šio­je kli­ni­ko­je ga­li­ma pa­si­tik­rin­ti, ar žmo­gus už­si­krė­tęs ko­ro­na­vi­ru­so in­fek­ci­ja. Pas­ta­ruo­ju me­tu pra­stai pa­si­ju­tu­sių ir no­rin­čių iš­si­tir­ti gy­ven­to­jų srau­tai yra su­ma­žė­ję. Ta­čiau jei at­si­ras­tų po­rei­kis, esa­me tam pa­si­ruo­šę – ap­mo­ky­ti dirb­ti šį dar­bą dar­buo­to­jai ne­dels­da­mi at­ei­tų į pa­gal­bą“, – pa­brė­žė Eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų val­dy­mo cen­tro va­do­vas M. Čes­naus­kas.

Edi­ta LUKIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai