Pirmadienis, 2022 m. rugsėjo 26 d.

Ka­ran­ti­no lai­ko­tar­piu – ne­le­ga­li pre­ky­ba au­to­de­ta­lė­mis

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bos (FNTT) aki­ra­tin pa­kliu­vo dvi au­to­mo­bi­lių de­ta­lių par­duo­tu­vės, esan­čios Plun­gės mies­te.

Pra­ne­ša­ma, jog FNTT Klai­pė­dos apy­gar­dos val­dy­bos pa­rei­gū­nai, ben­dra­dar­biau­da­mi su Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos pa­rei­gū­nais, vyk­dė pa­tik­ri­ni­mus Plun­gė­je.
Nu­sta­ty­ta, kad dvi šia­me mies­te vei­kian­čios au­to­mo­bi­lių de­ta­lių par­duo­tu­vės ne­si­lai­kė ka­ran­ti­no re­ži­mo ir vyk­dė fi­zi­nę pre­ky­bą, nors ka­ran­ti­no me­tu to­kia pre­ky­ba lei­džia­ma tik in­ter­ne­tu.
Vie­no­je iš ben­dro­vių pre­kia­vo ofi­cia­liai ne­dar­bin­gu­mą tu­rin­tis par­da­vė­jas. Apie tai bus in­for­muo­ta ir „Sod­ra“.
Pa­tik­ri­nus vie­nos iš ben­dro­vių ka­są, ras­ta 300 eu­rų ne­ap­skai­ty­tų pa­ja­mų.
Vi­sa in­for­ma­ci­ja apie ka­ran­ti­no pa­žei­di­mus per­duo­ta po­li­ci­jai.
Už ka­ran­ti­no tai­syk­lių pa­žei­di­mus Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­sas nu­ma­to įspė­ji­mą ar­ba bau­dą nuo 500 iki 1 500 eu­rų, o ju­ri­di­niams as­me­nims bei jų va­do­vams – nuo 1500 iki 6000 eu­rų.
Ver­sli­nin­kai bus pa­trauk­ti at­sa­ko­my­bėn ir dėl ne­le­ga­laus dar­bo, pa­ja­mų ne­ap­skai­ty­mo bei ka­sos kvi­tų ne­iš­da­vi­mo.

Pa­reng­ta pa­gal FNTT inf.

Komentarai
Kiti straipsniai