Pirmadienis, 2021 m. spalio 25 d.

Sen­jo­rai ir to­liau už­kim­ba ant suk­čių „elek­tri­kų“ kab­liu­ko

Klai­pė­dos ap­skri­ties po­li­ci­ja įspė­ja sen­jo­rus – siau­tė­ja suk­čiai!

Ba­lan­džio 7 die­ną, apie 12.25 val., į Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos pa­rei­gū­nus krei­pė­si 1946 m. gi­mu­si mo­te­ris. Ji pra­ne­šė, jog į na­mų te­le­fo­ną jai pa­si­skam­bi­nęs ir elek­tros tin­klų dar­buo­to­ju pri­sis­ta­tęs vy­riš­kis pra­ne­šė, jog sen­jo­rė už elek­trą su­mo­kė­ju­si pa­dirb­tais pi­ni­gais, tad juos bū­ti­na pa­tik­rin­ti.
At­vy­ku­siam 30–35 m. am­žiaus vy­rui, ku­ris jau pri­sis­ta­tė po­li­ci­nin­ku, mo­te­ris pa­ro­dė 2500 eu­rų. Tuo­met suk­čius į akis pa­purš­kė aša­ri­nių du­jų, čiu­po pi­ni­gus ir pa­spru­ko.
Ne­tru­kus ana­lo­giš­ko pra­ne­ši­mo su­lau­kė ir Kre­tin­gos po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai – į juos krei­pė­si Kre­tin­gos r., Sa­lan­tuo­se, gy­ve­nan­ti sen­jo­rų po­ra. Pa­gy­ve­nę žmo­nės taip pat nu­ro­dė su­lau­kę skam­bu­čio iš ne­va elek­tros tin­klų ir pra­ne­ši­mo apie at­vyks­tan­čius pi­ni­gų tik­rin­to­jus. Ne­tru­kus į na­mus už­su­kęs 30–35 m. am­žiaus, apie 180 cm ūgio vi­du­ti­nio kū­no su­dė­ji­mo trum­pap­lau­kis vy­ras pa­pra­šė pa­ro­dy­ti pi­ni­gus. Pa­tik­lus sen­jo­ras at­ne­šė net 35 000 eu­rų. Tuo­met suk­čius taip pat pa­purš­kė se­no­liui į akis du­jų ir grie­bęs pi­ni­gus pa­si­ša­li­no.
Pa­rei­gū­nai įta­ria jog pi­ni­gus pa­grob­ti ga­lė­jo tas pats as­muo, ga­li­mai jis tu­rė­jo ir ben­dri­nin­ką. Šiuo me­tu įta­ria­mų­jų ieš­ko gau­sios pa­rei­gū­nų pa­jė­gos.
Ma­čiu­sius api­bū­di­ni­mą ati­tin­kan­tį as­me­nį ar tu­rin­čius in­for­ma­ci­jos pra­šo­me skam­bin­ti tel.: 112, 8 700 60804, 8 700 60712.
Klai­pė­dos ap­skri­ties po­li­ci­ja pri­me­na, jog po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai, me­di­kai, elek­tros tin­klų ar so­cia­li­niai dar­buo­to­jai nie­kuo­met ne­at­ei­na į na­mus ir pi­ni­gų ar do­ku­men­tų ne­tik­ri­na.

Pa­reng­ta pa­gal Klai­pė­dos APK inf.

Komentarai
Kiti straipsniai