Pirmadienis, 2021 m. spalio 25 d.

Nors trik­džių bu­vo šiek tiek, nuo­to­li­nis mo­ky­mas ug­dy­mo įstai­go­se vyks­ta sklan­džiai

Pra­ėju­sią sa­vai­tę ša­lies švie­ti­mo įstai­gos per­ėjo prie nuo­to­li­nio mo­ky­mo. Ke­lias sa­vai­tes ug­dy­mo pro­ce­so ne­vyk­džiu­sios mo­kyk­los tu­ri už­tik­rin­ti iki­mo­kyk­li­nį, prieš­mo­kyk­li­nį, pra­di­nį, pa­grin­di­nį, vi­du­ri­nį ug­dy­mą, for­ma­lų­jį pro­fe­si­nį mo­ky­mą nuo­to­li­niu bū­du.

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­ras Al­gir­das Mon­ke­vi­čius ne­at­me­ta ga­li­my­bės, kad nuo­to­li­nį ug­dy­mą ga­li tek­ti vyk­dy­ti iki pat moks­lo me­tų pa­bai­gos. Anot mi­nist­ro, iki va­sa­ros rei­kė­tų mo­ky­tis, nes vai­kai, ne­gau­da­mi for­ma­lio­jo ir ne­for­ma­lio­jo švie­ti­mo, pa­tir­tų la­bai di­de­lę ža­lą. Ko­vo 30 d. ša­ly­je pra­si­dė­jus nuo­to­li­niam ug­dy­mui, ne­ma­žai mo­kyk­lų pa­ty­rė sun­ku­mų dėl ne­vei­ku­sių elek­tro­ni­nių die­ny­nų sis­te­mų. Mi­nist­ras ti­ki­si, kad kiek­vie­ną die­ną bus leng­viau, ne­sklan­du­mų ma­žės. Pa­si­do­mė­jo­me, kaip šioms nau­jo­vėms se­kė­si pa­si­ruoš­ti Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės mo­kyk­loms bei su ko­kiais sun­ku­mais joms te­ko su­si­dur­ti.
Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja Li­di­ja Rė­ka­šie­nė sa­kė, kad nuo ka­ran­ti­no pa­skel­bi­mo die­nos mo­kyk­lų va­do­vai ir pe­da­go­gai įdė­jo ypa­tin­gai daug pa­stan­gų, kad pa­si­ruoš­tų nuo­to­li­niam mo­ky­mui, ste­bė­jo dau­gy­bę ve­bi­na­rų, da­li­jo­si pa­tir­ti­mi, vie­ni ki­tiems la­bai pa­dė­jo, ir, at­si­žvel­giant į su­dė­tin­gą si­tu­a­ci­ją, pa­si­ruo­šė ga­na ne­blo­gai. Ne vi­si sa­vi­val­dy­bės moks­lei­viai, ypač iš so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mų, tu­rė­jo kom­piu­te­rius, net­gi bu­vo to­kių, ku­rie ne­tu­rė­jo in­ter­ne­to pri­ei­gos, ta­čiau mo­kyk­los va­do­vų dė­ka bu­vo iš­da­lin­ti mo­kyk­lų plan­še­ti­niai ir sta­cio­na­rūs kom­piu­te­riai. Ne­ma­ža da­lis vai­kų pra­dė­jo dirb­ti nau­do­da­mie­si tik iš­ma­niai­siais te­le­fo­nais. Anot ve­dė­jos, šiuo me­tu vi­sa ug­dy­mo ben­druo­me­nė lau­kia, ka­da at­ke­liaus kom­piu­te­riai iš Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos.

„Mo­ky­ma­sis yra pri­va­lo­mas, ir mo­ki­niai tai su­pran­ta“
Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jos di­rek­to­rė Al­ma Leng­ve­nie­nė sa­kė, kad mo­ky­mui nuo­to­li­niu bū­du reng­ta­si at­sa­kin­gai: pa­ruoš­ta mo­ky­mo nuo­to­li­niu bū­du tvar­ka, in­for­muo­ti mo­ki­niai ir tė­vai, mo­ky­to­jai ren­gė mo­ko­mą­ją me­džia­gą, iš­ban­dė elek­tro­ni­nes prie­mo­nes. Ne­sklan­du­mu lai­ky­ta tik tai, kad pir­mą die­ną stri­go elek­tro­ni­nis die­ny­nas TAMO, kai ku­rios pa­si­rink­tos skait­me­ni­nės mo­ky­mo prie­mo­nės (pvz., EDUKA). Iš anks­to bu­vo ap­tar­ta si­tu­a­ci­ja, kad ga­li bū­ti in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų prie­mo­nių stri­gi­mų, to­dėl mo­ky­to­jai tu­rė­jo al­ter­na­ty­vius va­rian­tus, kaip pa­siek­ti mo­ki­nius (so­cia­li­nių tin­klų gru­pės su mo­ki­nių tė­vais, ge­rai vei­kia ZOOM). Kom­piu­te­rių ar plan­še­čių ne­tu­rė­jo 47 gim­na­zi­jo­je be­si­mo­kan­tys vai­kai. Da­lis mo­ki­nių da­li­ja­si tuo pa­čiu kom­piu­te­riu šei­mo­je. Mo­kyk­la iš sa­vo re­sur­sų iš­da­li­jo 54 vnt. ne­šio­ja­mų kom­piu­te­rių ir plan­še­čių. Tė­vai pa­gal ga­li­my­bes ge­ra­no­riš­kai ir ak­ty­viai įsi­jun­gė į vai­kų ap­rū­pi­ni­mą IT prie­mo­nė­mis – kom­piu­te­rius pa­si­sko­li­no iš ar­ti­mų­jų, kai ku­rie nu­si­pir­ko. In­ter­ne­ti­niu ry­šiu ap­rū­pin­ti vi­si vai­kai. Auk­lė­to­jai ir ad­mi­nist­ra­ci­ja nuo­lat ben­drau­ja su mo­ki­niais, jų tė­vais – kiek­vie­ną die­ną spren­džia­mi iš­ky­lan­tys klau­si­mai. Mo­ki­niai ir tė­vai su­pa­žin­din­ti su mo­ky­mo nuo­to­li­niu bū­du tvar­ka. Mo­ky­ma­sis yra pri­va­lo­mas, ir mo­ki­niai tai su­pran­ta, da­ly­vau­ja pa­mo­ko­se, at­lie­ka už­duo­tis, su­tar­tais su mo­ky­to­ju bū­dais tei­kia už­duo­tis mo­ky­to­jų ver­ti­ni­mui, gau­na kon­sul­ta­ci­jas. Pra­di­nių kla­sių mo­ki­niams daug pa­de­da jų tė­vai. „Esa­me su­ta­rę, kad pa­mo­kos vyks pa­gal pa­mo­kų tvar­ka­raš­tį, sie­kia­me jo lai­ky­tis pa­grin­di­nio ir vi­du­ri­nio ug­dy­mo kla­sė­se. Pra­di­nio ug­dy­mo mo­ki­niams rei­ka­lin­ga tė­vų pa­gal­ba, to­dėl mo­ky­to­jai in­di­vi­du­a­liai ben­drau­ja su kiek­vie­na šei­ma, kad tė­vai ga­lė­tų vai­kams pa­dė­ti jiems tin­ka­mu lai­ku, jei­gu pa­mo­kų me­tu bū­na dar­be. Džiau­gia­mės tė­vų po­zi­ty­viu po­žiū­riu į mo­ky­mo(si) pro­ce­są na­muo­se, nes sėk­min­gam pro­ce­so už­tik­ri­ni­mui bū­ti­nas tė­vų įsi­trau­ki­mas, mo­ki­nių mo­ty­va­vi­mas“, – sa­kė gim­na­zi­jos di­rek­to­rė. Ji taip pat mi­nė­jo, kad mo­ki­niams, ku­riems yra skir­tas ne­mo­ka­mas mai­ti­ni­mas, gim­na­zi­ja tei­kia mais­to pa­ke­tus.

„Kaip ir vi­sur – ne­di­de­lių ne­sklan­du­mų bū­ta“
Tve­rų gim­na­zi­jos ir Tve­rų gim­na­zi­jos Me­din­gė­nų sky­riaus di­rek­to­rė Gi­ta­na Kuž­mars­ky­tė taip pat sa­kė, kad abi ben­druo­me­nės yra tin­ka­mai pa­si­ren­gu­sios dirb­ti nuo­to­li­niu bū­du. Mo­ky­to­jai in­ten­sy­viai mo­kė­si, to­bu­li­no kom­pe­ten­ci­jas. Pa­gal ga­li­my­bes mo­ki­niai bu­vo ap­rū­pin­ti mo­de­mais, kom­piu­te­riais, plan­še­tė­mis. Vis tik ne­di­de­lių ne­sklan­du­mų bū­ta. Pir­mą­ją die­ną stri­go EDUKO, TAMO pro­gra­mos. Bu­vo ne­ri­mo ir ad­mi­nist­ra­ci­jai, ir mo­ky­to­jams, ir mo­ki­niams, ir tė­vams. Nau­do­da­mie­si ZOOM, „Mes­sen­ger“ pro­gra­mo­mis, mo­ky­to­jai ga­lė­jo jung­tis, ves­ti vaiz­do pa­mo­kas. Anot di­rek­to­rės, pe­da­go­gai tin­ka­mai bu­vo pa­si­ruo­šę, to­dėl mo­ky­mo pro­ce­sas vy­ko sklan­džiai. Gim­na­zi­ja šioms nau­jo­vėms ruo­šė­si iš anks­to – vyk­dė ap­klau­są, ku­rios me­tu iš­si­aiš­ki­no, kam trūks­ta kom­piu­te­rio, in­ter­ne­ti­nio ry­šio. Gim­na­zi­ja iš­nuo­mo­jo 15 mo­de­mų, pa­sko­li­no gim­na­zi­jos kom­piu­te­rių, plan­še­čių. Di­rek­to­rė džiau­gia­si, kad be­veik vi­si mo­ki­niai jun­gia­si, at­lie­ka už­duo­tis. Sėk­mė ly­di, kai ge­ra­no­riš­kai pa­de­da tė­vai, ben­drau­ja, ben­dra­dar­biau­ja su mo­ky­to­jais, kla­sės va­do­vais, so­cia­li­niais pe­da­go­gais, kom­piu­te­ri­jos in­ži­nie­riu­mi. Apie nuo­to­li­nį mo­ky­mą mo­ki­niai, tė­vai bu­vo in­for­muo­ti: in­for­ma­ci­ja skelb­ta gim­na­zi­jos tin­kla­py­je, „Fa­ce­bo­ok“ pa­sky­ro­je. Kla­sių va­do­vai per ZOOM ar „Mes­sen­ger“ pro­gra­mė­lę su­pa­žin­di­no tė­vus, mo­ki­nius su nuo­to­li­nio mo­ky­mo tvar­kos ap­ra­šu. „La­bai džiau­giuo­si, kad mo­ky­to­jai su­si­tel­kę, ne­pa­ni­kuo­da­mi ei­na nau­juo­ju ke­liu. Tvar­ka­raš­tis bu­vo pa­ko­re­guo­tas. Pa­mo­kos jun­gia­mos po dvi (pa­vyz­džiui, 2 lie­tu­vių kal­bos, 2 fi­zi­kos ir t. t.). Ma­no­me, kad taip su­da­ro­mos są­ly­gos mo­ky­to­jui pri­si­jung­ti iki 20 min., pa­aiš­kin­ti, per­teik­ti mo­ki­niams in­for­ma­ci­ją, gau­ti grįž­ta­mą­jį ry­šį. Mo­ki­niams siun­čia­mos už­duo­tys, nuo­ro­dos, tad yra ga­li­my­bė vi­sa tai per­žiū­rė­ti jiems pa­to­giu lai­ku“, – sa­kė G. Kuž­mars­ky­tė.

„Vis­kas po tru­pu­tį įsi­va­žiuo­ja“
Sa­vo įstai­gos pa­si­ruo­ši­mą nuo­to­li­niam mo­ky­mui tei­gia­mai įver­ti­no ir Žad­vai­nių pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rius Si­gi­tas Ka­žu­kaus­kas. „Pir­mo­sio­mis die­no­mis, kaip ir vi­sur, stri­go TAMO die­ny­nas, in­ter­ne­ti­nis ry­šys, bet vis­kas po tru­pu­tį įsi­va­žiuo­ja. Kom­piu­te­rius pa­sko­li­no­me pen­kiems vai­kams, o in­ter­ne­ti­nį ry­šį, bent jau te­le­fo­ne, tu­ri dau­gu­ma. Ap­rū­pi­no­me vi­sus, ku­riems bu­vo po­rei­kis. Vai­kai no­riai da­ly­vau­ja ir ro­do su­si­do­mė­ji­mą pa­mo­ko­se, jie vi­si in­for­muo­ti apie pa­si­kei­ti­mus. Mo­ky­ma­sis vyks­ta lanks­čiai, pa­gal tvar­ka­raš­tį, ta­čiau pa­mo­kų įra­šus mo­ki­niai ga­li per­žiū­rė­ti ir jiems pa­to­giu me­tu“, – mi­nė­jo S. Ka­žu­kaus­kas.

„Šio­je si­tu­aci­jo­je ma­to­me dau­giau ga­li­my­bių, nei trū­ku­mų“
Rie­ta­vo My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio me­no mo­kyk­la taip pat sėk­min­gai vyk­do nuo­to­li­nį mo­ky­mą­si. Mo­kyk­los di­rek­to­rius Ne­ri­jus Ja­sins­kas sa­kė, kad pir­mą­ją die­ną tech­ni­niais klau­si­mais jam te­ko kon­sul­tuo­ti mu­zi­kos te­ori­jos mo­ky­to­ją, ta­čiau pa­mo­kos vy­ko sklan­džiai. Tie­sa, daug da­ly­kų dar te­stuo­ja­ma. Pa­klaus­tas apie mo­ky­to­jų ir mo­ki­nių pa­si­ruo­ši­mą, N. Ja­sins­kas sa­kė, kad vi­si su­in­tri­guo­ti nuo­to­li­nio ug­dy­mo ga­li­my­bių. Su­si­dur­ta su in­stru­men­tų po­rei­kiu, nes ne vi­si mo­ki­niai juos tu­ri na­muo­se, o mo­kyk­la ne­tu­ri ga­li­my­bės ap­rū­pin­ti in­stru­men­tais vi­sus mo­ki­nius. „Ug­dy­mo ko­ky­bė ne­tu­rė­tų nu­ken­tė­ti, nes nuo­to­li­nis mo­ky­mas tarp mū­sų pe­da­go­gų tai­ko­mas jau daug me­tų. Mums tai – ne nau­jie­na. Šio­je si­tu­a­ci­jo­je ma­to­me dau­giau ga­li­my­bių, nei trū­ku­mų. Da­ly­va­vi­mas ren­gi­niuo­se yra tik su­de­da­mo­ji me­ni­nio ug­dy­mo da­lis, svar­biau­sia – ma­lo­nu­mas, ku­rį mo­ki­nys pa­ti­ria kur­da­mas“, – sa­kė me­no mo­kyk­los di­rek­to­rius.

Ski­na­mi dvie­jų sa­vai­čių pa­si­ruo­ši­mo vai­siai – ug­dy­mas vyks­ta
Kaip sa­kė Rie­ta­vo lop­še­lio-dar­že­lio di­rek­to­rė Ste­fa Ste­po­na­vi­čiu­tė, pir­mo­sio­mis ka­ran­ti­no die­no­mis vi­si pa­ty­rė ne­ma­žai šo­ko ir dėl pan­de­mi­jos, ir dėl per­ėji­mo prie ug­dy­mo pro­ce­so or­ga­ni­za­vi­mo nuo­to­li­niu bū­du. Pir­ma­jam stre­sui pra­ėjus, lop­še­lio-dar­že­lio iki­mo­kyk­li­nio ir prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo mo­ky­to­jos ki­bo į dar­bą – rin­ko me­džia­gą, kū­rė pla­nus, da­ly­va­vo nuo­to­li­niuo­se mo­ky­muo­se. Pir­mo­sios nuo­to­li­nio ug­dy­mo die­nos at­ne­šė pir­mų­jų dvie­jų pa­si­ruo­ši­mo sa­vai­čių triū­so vai­sius – ug­dy­mas vyks­ta. „Su tė­ve­liais ben­drau­ja­me „Mes­sen­ger“ gru­pė­se, jo­kių truk­džių ne­pa­ste­bė­jo­me. Di­džio­ji dau­gu­ma tė­ve­lių la­bai ge­ra­no­riš­kai ben­dra­dar­biau­ja, siun­čia vai­kų at­sa­ky­mus, dar­be­lius, ta­ria­si su mo­ky­to­jo­mis. No­riu pa­si­džiaug­ti pui­kiu ben­druo­me­nės su­si­tel­ki­mu, ben­drys­tės jaus­mu, da­li­ji­mu­si, tar­pu­sa­vio pa­gal­ba“, – gra­žių žo­džių ne­gai­lė­jo di­rek­to­rė.
Pa­na­šu, kad Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ug­dy­mo įstai­gos „na­mų dar­bus“ per dvi sa­vai­tes at­li­ko ge­rai, tad ir ug­dy­mo pro­ce­sas nuo­to­li­niu bū­du vyks­ta sklan­džiai. Ar­ti­miau­siu me­tu ti­ki­ma­si su­lauk­ti pa­ra­mos iš Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jos, ku­ri tu­rė­tų mo­kyk­loms iš­da­lin­ti 35 tūkst. kom­piu­te­rių. Kiek iš šio skai­čiaus ati­teks Rie­ta­vui – kol kas ne­aiš­ku.

Da­lia BARCYTĖ

Nuotraukoje: Mokyklų vadovai – A. Lengvenienė ir N. Jasinskas – teigiamai vertina savo vadovaujamų įstaigų pasiruošimą nuotoliniam mokymui.

Komentarai
Kiti straipsniai