Pirmadienis, 2022 m. rugsėjo 26 d.

Ava­ri­jo­je ties san­kry­ža į Pla­te­lius nu­ken­tė­jo 60-me­tė

Ant­ra­die­nio, ba­lan­džio 7-osios, va­ka­rą eis­mo įvy­kis už­fik­suo­tas ke­ly­je Mažeikiai–Plungė–Tauragė, kur yra ke­lias į Pla­te­lius, Pa­uoš­nių kai­me. Su­si­dū­rus au­to­mo­bi­liams, su­žeis­ta mo­te­ris.

Kaip pra­ne­šė Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­ba, ne­lai­mė Plun­gės ra­jo­ne įvy­ko tuoj po 18 va­lan­dos.
Nu­sta­ty­ta, jog 64 me­tų vy­ras au­to­mo­bi­liu „Se­at Al­hamb­ra“, at­va­žiuo­da­mas nuo Pla­te­lių ir suk­da­mas iš ša­lu­ti­nio ke­lio į de­ši­nę (link Plun­gės), ne­įsi­ti­ki­no, kad tai da­ry­ti sau­gu, dėl to ne­iš­ven­gė su­si­dū­ri­mo su tie­siai, t. y. pa­grin­di­niu ke­liu Mažeikiai–Plungė–Tauragė va­žia­vu­siu au­to­bu­siu­ku „Ford Tran­sit“, ku­rį vai­ra­vo 28-erių vy­ras.
Per eis­mo įvy­kį nu­ken­tė­jo „Se­a­to“ 60 me­tų ke­lei­vė.

Komentarai
Kiti straipsniai