Pirmadienis, 2022 m. lapkričio 28 d.

Pa­žė­rė kri­ti­kos Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai – per ma­žai ko­mu­ni­kuo­ja­ma su gy­ven­to­jais

Ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Ta­ry­bos po­sė­dy­je me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis su­pa­žin­di­no su esa­ma si­tu­a­ci­ja dėl ša­ly­je siau­čian­čio ko­ro­na­vi­ru­so. Šiuo me­tu sa­vi­val­dy­bė­je šiuo vi­ru­su yra už­si­krė­tęs vie­nas as­muo, jis gy­do­mas Klai­pė­do­je. Dau­giau at­ve­jų kol kas ne­at­si­ra­do.

Me­ras in­for­ma­vo, kad sa­vi­i­zo­lia­ci­jo­je yra 11 žmo­nių. Tuos, ku­riuos rei­kė­jo izo­liuo­ti, ap­gy­ven­di­no ka­vi­nės „Jū­ra“ sve­čių na­muo­se. Ten šiuo me­tu – 7 as­me­nys. „Ma­nau, si­tu­a­ci­ja val­do­ma, nė­ra di­de­lio stre­so dėl žmo­nių ap­gy­ven­di­ni­mo ir ap­sau­gos. Bu­vo pa­vie­nių at­ve­jų, kai žmo­nės ban­dė ne­si­lai­ky­ti sa­vi­i­zo­lia­ci­jos, ta­čiau jie bu­vo per­spė­ti, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai dir­ba. Per se­niū­ni­jas, dar­buo­to­jus, su­pra­tin­gą vi­suo­me­nę pa­vyks­ta vis­ką su­žiū­rė­ti. Vi­suo­me­nė ne­pa­kan­ti to­kiems da­ly­kams, kai šei­mos na­riai, gy­ve­nan­tys su sa­ve izo­lia­vu­siu as­me­niu, ban­do lais­viau elg­tis. Jie iš kar­to per­spė­ja­mi. Taip ir tu­ri bū­ti. Da­bar tu­ri­me bū­ti ypa­tin­gai pi­lie­tiš­ki, su­si­tel­kę“, – kal­bė­jo Sa­vi­val­dy­bės va­do­vas. Tel­šiuo­se jau vei­kia mo­bi­lu­sis ko­ro­na­vi­ru­so pa­tik­ros punk­tas. Ja­me iki ba­lan­džio 2 d. bu­vo pa­im­ti 409 ėmi­niai. Ba­lan­džio 1-ąją iš vi­so – 42 mė­gi­niai, vie­nas jų – as­me­niui iš Rie­ta­vo. „Po pir­mo­jo su­krė­ti­mo, kai pa­aiš­kė­jo, jog Rie­ta­ve tu­ri­me ser­gan­tį as­me­nį, si­tu­a­ci­ja sta­bi­li­za­vo­si ir yra val­do­ma“, – tei­gė me­ras.
Po me­ro pa­teik­tos in­for­ma­ci­jos sa­vo nuo­mo­nę iš­sa­kė Po­vi­las Ba­ta­vi­čius. Anot jo, si­tu­a­ci­ja gal­būt ir val­do­ma, ta­čiau in­for­ma­ci­ja nė­ra tin­ka­mai pa­tei­kia­ma gy­ven­to­jams. Ta­ry­bos na­rys sa­kė, kad at­si­ra­dus pir­ma­jam su­sir­gi­mo at­ve­jui, si­tu­a­ci­ja pa­aiš­kė­jo penk­ta­die­nį, o vi­sa ad­mi­nist­ra­ci­ja la­bai ra­miai iš­mie­go­jo iki ant­ra­die­nio, kol Rie­ta­vo lop­še­lio-dar­že­lio di­rek­to­rė pa­si­da­li­jo in­for­ma­ci­ja, jog ser­gan­čio­jo šei­mos na­rių ty­ri­mo re­zul­ta­tai yra nei­gia­mi. „Esant to­kiai si­tu­a­ci­jai, vi­si lau­kia ly­de­rys­tės iš at­sa­kin­gų as­me­nų, šiuo at­ve­ju – iš ad­mi­nist­ra­ci­jos. Bū­tų bu­vę gra­žu, jei, pa­vyz­džiui, dar­že­lio gru­pių auk­lė­to­jos bū­tų su­si­sie­ku­sios su tė­ve­liais ir juos nu­ra­mi­nu­sios. Rei­kia ras­ti bū­dų, kaip in­for­muo­ti žmo­nes, ku­riems ta in­for­ma­ci­ja ak­tu­a­li. To­kiu at­ve­ju vi­si lau­kia aiš­kios ir grei­tos ko­mu­ni­ka­ci­jos. Mū­sų sa­vi­val­dy­bė ne­tu­ri ir pa­sky­ros „Fa­ce­bo­o­k‘e“, ku­rio­je bū­tų ga­li­ma grei­tai pa­skelb­ti ak­tu­a­lią in­for­ma­ci­ją“, – sa­kė P. Ba­ta­vi­čius.
Ki­tas jam už­kliu­vęs da­ly­kas – laip­ti­nių dez­in­fe­ka­vi­mas. Jis klau­sė, arba pa­si­ro­dė in­for­ma­ci­ja Sa­vi­val­dy­bės pus­la­py­je ar prie laip­ti­nių, kad žmo­nės ne­pa­ni­kuo­tų, nes laip­ti­nių dez­in­fe­ka­ci­ja bus vyk­do­ma pre­ven­ciš­kai. Ta­ry­bos na­rys siū­lė pa­skir­ti žmo­gų, at­sa­kin­gą už ko­mu­ni­ka­ci­ją. Ta­da vi­si bus la­biau in­for­muo­ti ir pa­si­džiaugs, kad yra ope­ra­ty­viai re­a­guo­ja­ma. „Gal si­tu­a­ci­ja ir val­do­ma, bet ko­mu­ni­kuo­ja­ma, ne­py­ki­te, la­bai pra­stai“, – re­ziu­ma­vo P. Ba­ta­vi­čius.
At­sa­ky­da­mas į iš­sa­ky­tas pa­sta­bas, Sa­vi­val­dy­bės me­ras tei­gė, kad už vis­ką, kas su­si­ję su ko­ro­na­vi­ru­su, yra at­sa­kin­gas Vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tras, o sa­vi­val­dy­bei šių duo­me­nų kol kas nie­kas ne­tei­kia. Tiks­lius duo­me­nis skelb­ti drau­džia ir as­mens duo­me­nų ap­sau­gos įsta­ty­mas. Me­ras pa­sa­ko­jo, kad tą sek­ma­die­nį (ko­vo 15-ąją) jam pa­skam­bi­no žur­na­lis­tas, ku­ris ir pra­ne­šė apie už­si­krė­tu­sį rie­ta­viš­kį. Me­ras ėmė ieš­ko­ti in­for­ma­ci­jos per gy­dy­to­jus, ir įtar­tas vie­nas as­muo. Su­si­sie­kus su jo šei­ma, įta­ri­mai pa­si­tvir­ti­no. „Ten­ka pri­pa­žin­ti, kad ne­bu­vo pa­si­ruoš­ta, svei­ka­tos cen­tras bu­vo už­krau­tas mil­ži­niš­kais kie­kiais in­for­ma­ci­jos, kiek yra įta­ria­mų, kiek grį­žu­sių žmo­nių ir pan. Da­bar po tru­pu­tį si­tu­a­ci­ja ge­rė­ja, ži­no­ma, kas ko­kiu kel­tu ar lėk­tu­vu ke­ti­na grįž­ti. Žmo­nės su­pra­to, kad rei­kia pa­si­skam­bin­ti, vi­sų dar­buo­to­jų te­le­fo­nai yra pa­skelb­ti, at­sa­ko­me į skam­bu­čius die­ną ir nak­tį. Ko­mu­ni­kuo­ja­me nuo pra­džių iki pat žmo­gaus par­ve­ži­mo ir ap­gy­ven­di­ni­mo“, – sa­kė me­ras.
Kal­bant apie laip­ti­nių de­fin­fe­ka­vi­mą, A. Čer­nec­kis sa­kė, kad dėl to bu­vo ap­si­spręs­ta la­bai grei­tai. Vie­ną die­ną nu­spręs­ta, kad to rei­kia, ki­tą die­ną jau pra­si­dė­jo dez­in­fe­ka­vi­mas. Vis­gi me­ras pri­ta­rė, kad ad­mi­nist­ra­ci­jai de­rė­jo šią in­for­ma­ci­ją pa­skelb­ti. Nors dau­gia­bu­čių ko­men­dan­tai bu­vo apie tai in­for­muo­ti, ta­čiau gal­būt in­for­ma­ci­ja ne­spė­jo su­vaikš­čio­ti tarp gy­ven­to­jų. Vie­no dau­gia­bu­čio gy­ven­to­jai iš pra­džių ne­su­ti­ko, kad laip­ti­nės bū­tų dez­in­fe­kuo­ja­mos, ta­čiau vė­liau per­si­gal­vo­jo.
„Vi­sa­da vis­ką ga­li­ma pa­tei­sin­ti. Tie­siog pa­skelb­ki­te fak­ti­nę in­for­ma­ci­ją. Ne­kal­bu apie as­mens duo­me­nų ap­sau­gos įsta­ty­mą, ne­si­slėp­ki­te už jo – nie­kas ne­pra­šo var­dų ir pa­var­džių. Rei­kia tie­siog ko­mu­ni­kuo­ti, o ne kiek­vie­nu at­ve­ju ban­dy­ti pa­tei­sin­ti ne­veik­lu­mą ar ne­pa­da­ry­mą iki ga­lo“, – tei­gė P. Ba­ta­vi­čius. Nu­trauk­da­mas įsi­plies­ku­sią dis­ku­si­ją, me­ras pri­ta­rė, kad in­for­ma­ci­ja tu­ri bū­ti kuo aiš­kiau ir tiks­liau pa­tei­kia­ma, ne­ke­liant ne­rei­ka­lin­gos pa­ni­kos.
Juo­zas Bars­tei­ga do­mė­jo­si, kaip Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai se­ka­si vyk­dy­ti nuo­to­li­nį dar­bą. Kaip in­for­ma­vo Sa­vi­val­dy­bės me­ras, dau­giau kaip du treč­da­liai dar­buo­to­jų dir­ba nuo­to­li­niu bū­du. Kai ku­rie dar­buo­to­jai at­ei­na į dar­bą tik tuo­met, kai bū­ti­na pri­ei­ti prie do­ku­men­tų dar­bo vie­to­je. Ke­le­tas dir­ba dar­bo vie­to­je, pa­vyz­džiui, me­ras, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius, jo pa­va­duo­to­jas, so­cia­li­nių rei­ka­lų ir ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus ve­dė­ja, vyr. spe­cia­lis­tas ci­vi­li­nei dar­bo sau­gai, IT spe­cia­lis­tas. Kiek įma­no­ma, sten­gia­ma­si tu­rė­ti kuo ma­žiau kon­tak­tų su ki­tais.
Baig­da­mas me­ras pa­dė­ko­jo vi­siems su­si­rin­ku­siems į Ta­ry­bos po­sė­dį. „Bū­ki­me op­ti­mis­tai, tu­rė­ki­me vil­ties, kad gal­būt ki­to po­sė­džio me­tu jau ga­lė­si­me dirb­ti įpras­tai“, – sa­kė jis.

Da­lia BARCYTĖ

Nuotraukose:

A. Černeckis: „Po pir­mo­jo su­krė­ti­mo, kai pa­aiš­kė­jo, jog Rie­ta­ve tu­ri­me ser­gan­tį as­me­nį, si­tu­a­ci­ja sta­bi­li­za­vo­si ir yra val­do­ma.“

P. Ba­ta­vi­čius: „Esant to­kiai si­tu­a­ci­jai, vi­si lau­kia ly­de­rys­tės iš at­sa­kin­gų as­me­nų, šiuo at­ve­ju – iš ad­mi­nist­ra­ci­jos.“

Komentarai
Kiti straipsniai