Pirmadienis, 2022 m. rugsėjo 26 d.

Nuosp­ren­dis I. Straz­daus­kai­tės nu­žu­dy­mo by­lo­je: iki gy­vos gal­vos ka­lės tik vie­nas iš tri­jų žu­di­kų

Ka­ran­ti­nas ko­re­guo­ja ir teis­mų dar­bą. Ba­lan­džio 3 d. ry­tą pa­skelb­tas ver­dik­tas vi­suo­me­nę su­krė­tu­sio­je plun­giš­kės Ie­vos Straz­daus­kai­tės žiau­raus nu­žu­dy­mo by­lo­je. Nuosp­ren­dį by­los ša­lys iš­klau­sė nuo­to­li­niu bū­du, ži­niask­lai­dai te­ko lauk­ti už už­da­rų teis­mo du­rų. Pus­bro­liai Bie­liaus­kai pri­pa­žin­ti kal­tais – jų lau­kia il­gi me­tai ka­lė­ji­mo. Tik vie­nin­te­liam Le­o­nui Bie­liaus­kui pa­skir­ta ka­lė­ti iki gy­vos gal­vos.

Ka­ran­ti­no me­tu by­lų ša­lys į teis­mo po­sė­džių sa­lę ne­kvie­čia­mos – pa­gei­dau­jant pro­ku­ro­rams ir su­im­tiems kal­ti­na­mie­siems, ver­dik­tai pro­ku­ra­tū­rai ir tar­dy­mo izo­lia­to­riui tie­sio­giai tran­sliuo­ja­mi nuo­to­li­niu bū­du. Iš­im­tis ne­tai­ky­ta ir be­veik tre­jus me­tus už už­da­rų teis­mo du­rų ne­vie­šuo­se teis­mo po­sė­džiuo­se nag­ri­nė­to­je I. Straz­daus­kai­tės nu­žu­dy­mo by­lo­je. De­ta­lių iš pro­ce­so bu­vo skel­bia­ma la­bai ma­žai, daž­nai pro­ku­ra­tū­ra at­si­sa­ky­da­vo ko­men­tuo­ti, kas nu­veik­ta kon­kre­čia­me teis­mo po­sė­dy­je.
Penk­ta­die­nio ry­tą, kuo­met bu­vo vie­ši­na­mas nuosp­ren­dis pus­bro­liams Ka­ro­liui, Man­tui ir Le­o­nui Bie­liaus­kams bei dviem jų ben­drams ki­ta­me nu­si­kal­ti­me – Al­gi­man­tui Stan­ke­vi­čiui ir To­mui Za­gurs­kui, Kau­no apy­gar­dos teis­mo rū­mai bu­vo už­ra­kin­ti. Ži­niask­lai­dai pra­neš­ti ver­dik­to ant pa­sta­to laip­tų iš­ėjo teis­mo at­sto­vė spau­dai Mil­da Buč­ny­tė.
Ba­lan­džio 3-iąją, skelb­da­ma ver­dik­tą, Kau­no apy­gar­dos teis­mo tei­sė­jų ko­le­gi­ja pri­pa­ži­no pus­bro­lius Bie­liaus­kus kal­tais. Nu­sta­ty­ta, kad jie vei­kė kan­kin­da­mi, or­ga­ni­zuo­tai, iš sa­va­nau­diš­kų pa­ska­tų ir itin žiau­riai, siek­da­mi pa­slėp­ti ki­tą nu­si­kal­ti­mą. Tik vie­nam kal­ti­na­ma­jam pa­skir­ta baus­mė iki gy­vos gal­vos, ki­tiems – ter­mi­nuo­tas įka­li­ni­mas.
Ka­ro­liui Bie­liaus­kui skir­ta su­ben­drin­ta 17 me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­mė. Man­tui Bie­liaus­kui – 16 me­tų, o Le­o­nui Bie­liaus­kui teks ka­lė­ti iki gy­vos gal­vos. Le­o­nas die­nas leis ka­lė­ji­me, ki­tu du pus­bro­liai – pa­tai­sos na­muo­se.
Skir­da­mas baus­mes kal­ti­na­mie­siems, teis­mas at­si­žvel­gė į pa­da­ry­tų nu­si­kals­ta­mų vei­kų pa­vo­jin­gu­mo laips­nį, kal­tės for­mą ir rū­šį, at­sa­ko­my­bę sun­ki­nan­čias ir leng­vi­nan­čias ap­lin­ky­bes, kal­ti­nin­kų as­me­ny­bes, teis­tu­mus, pa­da­ry­tų nu­si­kals­ta­mų vei­kų mo­ty­vus ir tiks­lus, nu­si­kals­ta­ma vei­ka pa­da­ry­tą ža­lą.
Teis­mas nu­sta­tė, kad pus­bro­liai Bie­liaus­kai kryp­tin­gai nai­ki­no įkal­čius, teis­me pa­kei­tė iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu duo­tus pa­ro­dy­mus, ne­at­gai­la­vo. Nors jie vi­si trys vei­kė ak­ty­viai, ta­čiau teis­mas nu­sta­tė, kad da­ry­da­mas la­bai sun­kų nu­si­kal­ti­mą as­mens gy­vy­bei, ku­ris su­kė­lė ne­pa­tai­so­mų pa­sek­mių, bū­tent L.Bie­liaus­kas el­gė­si itin žiau­riai. Jis teis­mo nuosp­ren­džiu pri­pa­žin­tas pa­vo­jin­gu re­ci­dy­vis­tu.
Ki­tiems dviem kal­ti­na­mie­siems – Al­gi­man­tui Stan­ke­vi­čiui ir To­mui Za­gurs­kui – taip pat pa­skir­tos įka­li­ni­mo baus­mės: To­mas ka­lės dve­jus me­tus, Al­gi­man­tas – dve­jus me­tus ir du mė­ne­sius.

Ban­dė at­si­pra­šy­ti nu­ken­tė­ju­sių­jų

15min pri­me­na, kad va­sa­rį, tar­da­mas bai­gia­mą­ją kal­bą, Ka­ro­lis Bie­liaus­kas pra­šė teis­ti jį už tai, ką pa­da­rė, ir ne­teis­ti už tai, ko ne­pa­da­rė. Kar­tu su Man­tu Bie­liaus­ku jie net­gi ban­dė at­si­pra­šy­ti nu­žu­dy­to­sios ar­ti­mų­jų. O štai nuo­lat prieš po­sė­džius be­si­šyp­so­jęs Le­o­nas Bie­liaus­kas kal­bė­ti at­si­sa­kė. Jo gy­nė­ja 15min tei­gė, kad žmog­žu­dys­tei iš anks­to tik­rai ne­bu­vo ruo­šia­ma­si – juk ne­tu­rė­ta nei įran­kių, nei prie­mo­nių.
Pro­ku­ro­rai kal­ti­na­muo­sius I. Straz­daus­kai­tės nu­žu­dy­mu pra­šė įka­lin­ti už gro­tų iki jų gy­ve­ni­mo ga­lo. Kal­ti­na­mą­jį L. Bie­liaus­ką, at­si­žvel­gus į jo anks­tes­nius teis­tu­mus, dar ir siū­ly­ta pri­pa­žin­ti pa­vo­jin­gu re­ci­dy­vis­tu.
Al­gi­man­tui Stan­ke­vi­čiui pro­ku­ro­rai pra­šė skir­ti 4 me­tų ir 3 mė­ne­sių lais­vės at­ėmi­mo baus­mę, To­mui Za­gurs­kui – 4 me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­mę.
Iš tri­jų kal­ti­na­mų­jų nu­žu­dy­mu mer­gi­nos ar­ti­mie­ji pra­šė so­li­da­riai pri­teis­ti 400 tūkst. eu­rų ne­tur­ti­nės ža­los. Ta­čiau pri­teis­tos kur kas ma­žes­nės su­mos. Nu­žu­dy­to­sios tė­vams teis­mas pri­tei­sė po 30 tūkst. ne­tur­ti­nės ža­los at­ly­gi­ni­mo, nu­žu­dy­to­sios se­se­riai ir su­ža­dė­ti­niui – po 15 tūkst. eu­rų. I. Straz­daus­kai­tės tė­vams pri­teis­ta ir tur­ti­nė ža­la – 4 510 eu­rų.
Nuosp­ren­dis per 20 die­nų nuo jo pa­skel­bi­mo ga­li bū­ti skun­džia­mas Lie­tu­vos ape­lia­ci­niam teis­mui, skun­dą pa­duo­dant per Kau­no apy­gar­dos teis­mą.

L. Bie­liaus­ko gy­nė­ja nuosp­ren­dį, ti­kė­ti­na, skųs

Po nuosp­ren­džio pa­skel­bi­mo 15min žur­na­lis­tės pa­kal­bin­ta L.Bie­liaus­ko gy­nė­ja Ne­rin­ga Grub­liaus­kie­nė dar ne­bu­vo spė­ju­si su­si­pa­žin­ti su nuosp­ren­džiu, ta­čiau dar prieš jį pa­skel­biant, su gi­na­muo­ju bu­vo nu­ta­rę: jei teis­mas skirs ne­ter­mi­nuo­tą įka­li­ni­mo baus­mę – to­kį spren­di­mą skųs.
„Tai, kad Le­o­nas at­li­ko sva­res­nį vaid­me­nį nu­si­kal­ti­mo pa­da­ry­me, by­los nag­ri­nė­ji­mo me­tu net ne­bu­vo už­duo­tas toks klau­si­mas. Ak­cen­tuo­ta, kad jis bu­vo vyk­dy­to­jas. Iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu du iš tri­jų įta­ria­mų­jų da­vė pa­ro­dy­mus, kad duo­bę ka­sė vi­si trys, teis­me jau pa­keis­ta ver­si­ja – ka­sė dvie­se, Ka­ro­lis ta­me ne­da­ly­va­vo. Kad vie­nas Le­o­nas spren­di­mą pri­ėmė, taip tik­rai ne­bu­vo. Vi­si trys, va­žiuo­da­mi link Ma­ri­jam­po­lės, spren­dė, ką da­ry­ti. Pa­sa­ko­jo, kad kai Man­tas grį­žo iš de­ga­li­nės, ki­ti du, sė­dė­ję au­to­mo­bi­ly­je, jau bu­vo nu­spren­dę, ką da­rys“, – tei­gė ad­vo­ka­tė.
Pa­klaus­ta, ar jos gi­na­ma­sis gin­či­jo ne­tur­ti­nės ža­los dy­dį, N.Grub­liaus­kie­nė pa­ti­ki­no, kad ne, – Le­o­nas Bie­liaus­kas su­pra­tęs, ką pa­da­ręs.
„Jo­kie pi­ni­gai ne­at­ly­gins. Pri­teis­tos su­mos su­pran­ta­mos“, – pa­ti­ki­no iki gy­vos gal­vos nu­teis­to kal­ti­na­mo­jo gy­nė­ja.

Įran­kis – kas­tu­vas

Pus­bro­liai kė­dai­nie­čiai Ka­ro­lis Bie­liaus­kas, Le­o­nas Bie­liaus­kas ir Man­tas Bie­liaus­kas šio­je by­lo­je kal­tin­ti tuo, kad, siek­da­mi nu­slėp­ti ki­tą nu­si­kal­ti­mą, ben­dri­nin­kų gru­pė­je kan­kin­da­mi žiau­riai nu­žu­dė be­jė­giš­kos būk­lės žmo­gų. Jie taip pat kal­ti­na­mi ne­tei­sė­tu lais­vės at­ėmi­mu bei tur­to su­ga­di­ni­mu.
Mak­si­ma­li baus­mė už šiuos nu­si­kal­ti­mus – lais­vės at­ėmi­mas iki gy­vos gal­vos.
I. Straz­daus­kai­tė 2017 me­tų ko­vą iš­vy­ko į Vil­nių iš tė­vų na­mų Plun­gė­je ir ne­ti­kė­tai din­go. Po ke­lių in­ten­sy­vios pa­ieš­kos die­nų jos kū­nas ras­tas Kė­dai­nių ra­jo­ne.
Tei­sė­sau­gos duo­me­ni­mis, mer­gi­na mir­ti­nai su­muš­ta kas­tu­vu.
Įta­ria­ma, kad nu­si­kal­ti­mo mo­ty­vu ta­po pra­ban­gus mer­gi­nos au­to­mo­bi­lis. Į or­ga­ni­zuo­tą gru­pę su­si­bū­rę kal­ti­na­mie­ji, by­los duo­me­ni­mis, ins­ce­ni­za­vo eis­mo įvy­kį, o I. Straz­daus­kai­tei iš­li­pus iš au­to­mo­bi­lio, ją pa­gro­bė.

Ke­li epi­zo­dai ir 5 kal­ti­na­mie­ji

Šio­je by­lo­je kal­ti­ni­mai bu­vo pa­teik­ti dar dviem as­me­nims: ma­ri­jam­po­lie­tis A. Stan­ke­vi­čius kal­tin­tas ne­tei­sė­tu dis­po­na­vi­mu šau­na­mai­siais gin­klais, jis ir kė­dai­nie­tis T. Za­gurs­kas taip pat kal­tin­ti plė­ši­mu nau­do­jant šau­na­mą­jį gin­klą.
Be to, pus­bro­liams Bie­liaus­kams bei T. Za­gurs­kui pa­teik­ti kal­ti­ni­mai, kad pa­gro­bė di­de­lės ver­tės sve­ti­mą tur­tą – dau­giau nei 32 tūkst. eu­rų kai­nuo­jan­tį au­to­mo­bi­lį ir as­me­ni­nius dvie­jų nu­ken­tė­ju­sių­jų Lat­vi­jos pi­lie­čių daik­tus bei pi­ni­gus.
Pro­ku­ro­ras Ar­tū­ras Ur­be­lis anks­čiau yra sa­kęs, kad kal­ti­na­mie­ji by­los nag­ri­nė­ji­mo me­tu ne­nei­gė da­ly­va­vę nu­si­kal­ti­me, ta­čiau jų pa­ro­dy­mai apie at­lik­tą vaid­me­nį ki­to.

15min.lt

Nuotraukoje: Ka­ro­lis Bie­liaus­kas, Man­tas Bie­liaus­kas ir Le­o­nas Bie­liaus­kas.
15min nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai